IBPP4/443-1601/09/JP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-1601/09/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1601/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 9 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa ulic" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa ulic". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wykonać inwestycję pn. "Przebudowa ulic". Wykonanie inwestycji dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.1.0 - Infrastruktura Drogowa; Poddziałania 3.1.2 - Drogi Lokalne.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności i rozwój infrastruktury drogowej Województwa, zwiększającej konkurencyjność w regionie, podnoszącej standardy bezpiecznego użytkowania dróg.

Przedmiotowy zakres projektu dotyczy w szczególności przeprowadzenia robót inwestycyjnych polegających na:

1.

Przebudowie ulicy wraz z przebudową systemu odwodnienia poprzez wykonanie:

* nowej, równej i szerokiej nawierzchni bitumicznej,

* azylu dla pieszych,

* przebudowy skrzyżowania zwykłego, jednopoziomowego ulic Sudeckiej i Prusa na mini rondo,

* chodników wraz z miejscami postojowymi,

* ścieżki rowerowej,

* oświetlenia,

* nasadzenia drzew w ciągu pasów zieleni.

2.

Przebudowie ulicy wraz z przebudową systemu odwadniania poprzez wykonanie:

* nowej równej i szerokiej nawierzchni bitumicznej,

* chodników,

* ścieżki rowerowej,

* pobocza gruntowego.

Planowana inwestycja zostanie wykonana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4, ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych.

W związku z ww. inwestycją Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka budżetowa powiatu, nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach realizacji ww. zadania przewiduje pokrycie podatku od towarów i usług i jest on uznany jako koszt kwalifikowany.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będąc płatnikiem podatku od towarów i usług nie może go odliczyć. Wobec powyższego będzie stanowił on koszt kwalifikowany inwestycji.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r. efektem planowanego przedsięwzięcia będą przebudowane powiatowe drogi publiczne, które będą udostępnione użytkownikom nieodpłatnie. Powstałe mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak więc towary i usługi jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (tj. modernizacją ulic) w żaden sposób nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dokonywanych na potrzeby realizacji projektu pn. "Przebudowa ulic".

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r.), Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dokonywanych na potrzeby realizacji projektu pn. "Przebudowa ulic".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować, dofinansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.1.0 - Infrastruktura Drogowa; Poddziałania 3.1.2 - Drogi Lokalne, inwestycję pn. "Przebudowa ulic".

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności i rozwój infrastruktury drogowej Województwa, zwiększającej konkurencyjność w regionie, podnoszącej standardy bezpiecznego użytkowania dróg.

Przedmiotowy zakres projektu dotyczy w szczególności przeprowadzenia robót inwestycyjnych polegających na przebudowie ulicy wraz z przebudową systemu odwodnienia oraz przebudowie ulicy wraz z przebudową systemu odwadniania.

Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Wnioskodawca.

W związku z ww. inwestycją Wnioskodawca, jako jednostka budżetowa powiatu, nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.

Efektem planowanego przedsięwzięcia będą przebudowane powiatowe drogi publiczne, które będą udostępnione użytkownikom nieodpłatnie.

Powstałe mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak więc towary i usługi jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (tj. modernizacją ulic) w żaden sposób nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto w treści wniosku wskazano, iż Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem w oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy przyjąć, iż nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ efektem projektu będą przebudowane powiatowe drogi publiczne, a ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako "podatnicy VAT czynni", składającym deklaracje VAT-7.

W konsekwencji powyższego nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl