IBPP4/443-1590/10/AŚ - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych za realizację inwestycji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1590/10/AŚ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych za realizację inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu 26 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych za realizację inwestycji pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych za realizację inwestycji pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizując zadania nałożone przepisami ustawy o samorządzie gmin nym o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym planuje wykonać inwestycję pn.... Zadanie obejmuje wykonanie robót ziemnych, robót budowlano-montażowych i odtworzenie nawierzchni o następującym zakresie:

* wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 250-200 o łącznej dł. 5.143,0 mb z ich uzbrojeniem oraz kanałów PCV fi 160 przechodzących pod drogami gminnymi o dł. ok. 200mb

* wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE HD fi 100-90 SDR 17 PN 10 o dł. 236,50 mb z ich uzbrojeniem

* przejścia przez przeszkody: droga krajowa, drogi gminne, rzeki. Przewierty poziome sterowane oraz rury osłonowe.

* wykonanie 3-ch kompletnych pompowni sieciowych o następujących parametrach:

P 1 - kołowa o średnicy 1500, podziemna kontenerowa, z 2 pompami zatapialnymi

P 2 - kołowa o średnicy 1500, podziemna kontenerowa, z 2 pompami zatapialnymi

P 3 - kołowa o średnicy 1500, podziemna kontenerowa, z 2 pompami zatapialnymi

w zakresie robót budowlanych, montażowych, technologii, wyposażenia i zasilania energetycznego obiektów pompowni z sieci niskiego napięcia.

Roboty nawierzchniowe na istniejących obiektach drogowych, wjazdach i utwardzenia poprzez rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej.

Aby zrealizować inwestycję gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010-2011.

Tworząc projekt wniosku Gmina w budżecie tego projektu ujęła jako koszty kwalifikowane koszty podatku VAT. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT-u w całości lub części w odniesieniu do projektu od zakupionych usług, ponieważ nie będzie dokonywać w tym zakresie sprzedaży i osiągać żadnych dochodów.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, a także ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska.

Po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna będzie stanowiła majątek Gminy. Zakład budżetowy będzie prowadził eksploatację sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadań statutowych do których należy "Eksploatacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków".

Umowy na odprowadzanie ścieków z poszczególnymi odbiorcami będzie zawierał zakład budżetowy. Gmina i zakład budżetowy, który będzie eksploatował inwestycję są odrębnymi podatnikami VAT i posiadają odrębne numery identyfikacji podatkowej.

Gmina nie będzie z tego tytułu osiągała żadnych przychodów generujących podatek VAT - należny. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę.

Faktury za wykonanie inwestycji będą wystawiane na Gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych za realizację inwestycji pn. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Gmina przekaże nieodpłatnie sieć kanalizacyjną na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego PT do administrowania zakładowi budżetowemu, w związku z czym inwestycja nie będzie służyć działalności gminy. Gmina do czasu przekazania również nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z realizowaną inwestycją.

Wybudowana sieć kanalizacyjna będzie stanowiła majątek gminy. Zakład budżetowy będzie prowadził eksploatację sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadań statutowych.

Gmina nie będzie z tego tytułu osiągała żadnych przychodów generujących podatek VAT - należny. Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od otrzymanych faktur za wykonanie kanalizacji sanitarnej, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Podatnik nie ma prawa do pomniejszenia należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego dla inwestycji, która nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, że Gmina w ramach zadań własnych planuje wykonać inwestycję pn. "...".

Po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna będzie stanowiła majątek Gminy. Zakład budżetowy będzie prowadził eksploatację sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadań statutowych do których należy "Eksploatacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków".

Umowy na odprowadzanie ścieków z poszczególnymi odbiorcami będzie zawierał zakład budżetowy. Gmina i zakład budżetowy, który będzie eksploatował inwestycję są odrębnymi podatnikami VAT i posiadają odrębne numery identyfikacji podatkowej.

Gmina nie będzie z tego tytułu osiągała żadnych przychodów generujących podatek VAT - należny. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę.

Faktury za wykonanie inwestycji będą wystawiane na Gminę.

Gmina przekaże nieodpłatnie sieć kanalizacyjną na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego PT do administrowania zakładowi budżetowemu, w związku z czym inwestycja nie będzie służyć działalności gminy. Gmina do czasu przekazania również nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z realizowaną inwestycją.

Wybudowana sieć kanalizacyjna będzie stanowiła majątek gminy. Zakład budżetowy będzie prowadził eksploatację sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadań statutowych.

Gmina nie będzie z tego tytułu osiągała żadnych przychodów generujących podatek VAT - należny.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca już na etapie rozpoczynania realizacji projektu, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, nie zamierza bezpośrednio czerpać jakichkolwiek korzyści finansowych z tytułu eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni. Wnioskodawca wskazuje, że wytworzone w ramach realizacji projektu mienie (środek trwały), będzie przedmiotem nieodpłatnego przekazania do eksploatacji zakładowi budżetowemu.

W momencie dokonywania zakupów związanych z realizacją projektu Wnioskodawca zakłada, iż zakupy te nie zostaną wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. A zatem należy przyjąć, iż Wnioskodawcy w chwili nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji projektu, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych zakupów.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie bowiem zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z ww. projektem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl