IBPP4/443-157/11/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 marca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-157/11/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2011 r. (data wpływu 26 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 22 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu pn. "..." ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. na lata 2007-2013.

Projekt przewiduje wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt IT, remont sali OSP z przeznaczeniem na centrum kultury oraz wyposażenie jej w meble oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, mimo że jest podatnikiem czynnym VAT oraz figuruje w ewidencji podatników VAT, to realizując powyższy projekt nie będzie mogła w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT.

Gmina w oparciu o wykorzystane środki unijne nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Prowadzenie i utrzymanie jednostek kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, jest zadaniem własnym gminy. Z tytułu funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Gmina nie będzie uzyskiwała dochodów.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 21 marca 2011 r. wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wyremontowane i wyposażone Miejsko-Gminne Centrum Kultury nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT (powstała infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie).

Część faktur dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby wyposażenia biblioteki była wystawiana na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Pozostałe faktury dokumentujące towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są wystawiane na Gminę.

Nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. "..." towary i usługi nie będą miały w żadnym zakresie związku z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 21 marca 2011 r.):

Czy w związku z realizowanym projektem pn. "..." Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 21 marca 2011 r.), w związku z realizowanym projektem pn. "..." nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu pn. "..." ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt przewiduje wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt IT, remont sali OSP z przeznaczeniem na centrum kultury oraz wyposażenie jej w meble oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

Gmina w oparciu o wykorzystane środki unijne nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wyremontowane i wyposażone Miejsko-Gminne Centrum Kultury nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT (powstała infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie).

Nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie będą miały w żadnym zakresie związku z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z treści wniosku wynika, że część faktur dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby wyposażenia biblioteki była wystawiana na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Pozostałe faktury dokumentujące towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są wystawiane na Gminę.

Skoro więc część faktur wystawianych na Gminę, dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, nie będzie miała w żadnym zakresie związku z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych dla Wnioskodawcy faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "...", bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że część faktur dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby wyposażenia biblioteki była wystawiana na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

* imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

* numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą części towarów i usług (udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną) jakie zostały zakupione w ramach realizacji projektu pn. "..." jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Reasumując Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania projektu pn. "...", bowiem to nie on będzie nabywcą towarów i usług. Tym samym nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (np. odpłatnego udostępnienia wyremontowanego budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury lub nabytego wyposażenia) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl