IBPP4/443-1542/09/AŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1542/09/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina realizuje projekt pn. "Budowa dróg gminnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-20013 na podstawie umowy nr. Inwestycja dotyczy budowy dróg osiedlowych w gminie M. w miejscowościach M., B. oraz P. G. Drogi te mają charakter dróg dojazdowych do działek budowlanych i zabudowań mieszkalnych. Celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców, codziennie dojeżdżających drogami do swych domów, a także wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierowców, zwiększenie płynności ruchu pojazdów.

Dofinansowanie ma stanowić 60% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja realizowana jest w latach 2009-2010. Składa się z czterech zadań. Zadanie 1: Budowa dróg gminnych w P. G. ul. P., S., O., P. Zadanie 2: Budowa dróg gminnych w M. ul. Z., D. Zadanie 3: Budowa dróg gminnych w B. ul. B., B., G., M. Zadanie 3 bis: Budowa dróg gminnych w B. ul. M., K. Trzy zostały zakończone, czwarta (3 bis) ma zostać zakończona do 30 listopada 2009 r.

Tworząc projekt Gmina M. w budżecie tegoż projektu uwzględniła jako koszty kwalifikowane koszty podatku VAT. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nie ma możliwości odzyskania VAT-u w całości lub w części w odniesieniu do projektu, ponieważ nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT i w związku z tym nie prowadzi rejestru zakupów.

Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina M. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będą pokrywane ze środków budżetu gminy. Gmina nie będzie osiągać żadnych przychodów związanych z ww. inwestycją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwać prawo odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Prowadzona przez gminę inwestycja stanowi jej zadanie własne, które jest realizowane w ramach ustawowych zadań samorządu terytorialnego.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Szczególnie zadania własne gminy obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest uzależnione od zakresu w jakim towary lub usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z tym, że prowadzona inwestycja nie jest i nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, nie jest możliwe skorzystanie przez gminę z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z inwestycją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina realizuje projekt pn. "Budowa dróg gminnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-20013. Inwestycja dotyczy budowy dróg osiedlowych w gminie Morawica w miejscowościach M., B. oraz P. G. Drogi te mają charakter dróg dojazdowych do działek budowlanych i zabudowań mieszkalnych. Celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców, codziennie dojeżdżających drogami do swych domów, a także wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierowców, zwiększenie płynności ruchu pojazdów. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina M. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będą pokrywane ze środków budżetu gminy. Gmina nie będzie osiągać żadnych przychodów związanych z ww. inwestycją.

Ponadto z treści wniosku wynika, że prowadzona przez gminę inwestycja stanowi jej zadanie własne, które jest realizowane w ramach ustawowych zadań samorządu terytorialnego.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia jest droga, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej (Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów).

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa (w całości lub w części) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl