Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-153/08/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu pn "Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu pn "Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt "Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej" był realizowany w Instytucie w G. w okresie od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 30 maja 2008 r. Został on wyłoniony w drodze konkursu pierwszego w ramach Priorytetu 2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Ś. (działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy). Był to projekt "miękki" (nieinwestycyjny), finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 25% z Budżetu Państwa, będącego w dyspozycji Marszałka Województwa Ś. Beneficjentami ostatecznymi projektu były ś. firmy branży chemicznej i firmy związane z chemią. W ramach projektu utworzono w Instytucie Ś. Punkt Konsultacyjny Firm Branży Chemicznej. Głównymi zadaniami projektu było prowadzenie bezpłatnych, informacyjnych oraz specjalistycznych szkoleń (warsztatów) w zakresie znowelizowanych lub wchodzących w życie przepisów dotyczących:

* Dyrektywy IPPC/pozwoleń zintegrowanych,

* założeń i wymagań systemu REACH,

* kart charakterystycznych substancji niebezpiecznych,

* a także udzielanie bezpłatnych konsultacji oraz stworzenie bazy danych firm chemicznych woj. ś.

W trosce o zachowanie trwałości rezultatów projektu zgodnie z art. 57 Rap. WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przez 5 lat po jego zakończeniu Wnioskodawca będzie utrzymywał witrynę internetową projektu z dostępem do bazy danych firm województwa śląskiego. Baza danych nie jest uzupełniana, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Działalność Ś. Punktu Konsultacyjnego firm branży chemicznej spełniła ważny cel społeczny. Ułatwiła wielu firmom (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom) dostosowanie swojej działalności do wymogów legislacyjnych, jakie konieczne były do spełnienia w momencie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ś. (75% z EFS, 25% z budżetu państwa), przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przy realizacji w Instytucie projektu p.t. "Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej" w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Reginach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Umowa nr Z/2.24/II/2.6/13/04/U/7/05 z dnia 14 lutego 2005 r.), która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika i nie wpływa na obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega systemowi opodatkowania VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa otrzymane dotacje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przedstawionym stanie faktycznym związek taki nie występuje. Otrzymana dotacja pokryła wyłącznie koszty związane z realizacją wymienionego projektu. Dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną), ponieważ nie ma kwoty należnej. Realizowane zadania nie były przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca nie otrzymał wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów realizowanego projektu w postaci dotacji. Zatem nie wystąpi obrót, będący podstawą opodatkowania w świetle ustawy o podatku VAT. Ponadto projekt realizowany w ramach konkursu nie może przynosić zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie jest więc dwustronnym stosunkiem prawnym, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą usługi, jak również podmiotu świadczącego usługę. Zatem w pojęciu "świadczenia na rzecz" mieszczą się jedynie świadczenia dokonywane na rzecz określonych podmiotów, ostatecznych konsumentów. Jeżeli więc nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz konkretnego i zindywidualizowanego odbiorcy zachowanie takie nie jest czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie występuje tu świadczenie usług w rozumieniu nadanym przez ustawodawcę w art. 8 cyt. ustawy.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z powołanego przepisu wynika, że elementem wpływającym na ewentualne zwiększenie obrotu o otrzymaną dotację jest stwierdzenie, czy jest ona przekazywana w celu sfinansowania bądź dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, otrzymane dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów realizacji określonych projektów nie ma wpływu na wysokość obrotu. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że nie występuje określony podmiot będący odbiorcą usługi. Głównymi zadaniami projektu było prowadzenie bezpłatnych, informacyjnych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie nowelizowanych lub wchodzących w życie przepisów dotyczących Dyrektyw IPPC/pozwoleń zintegrowanych, założeń i wymagań systemu REACH, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, a także udzielanie bezpłatnych konsultacji oraz stworzenie bazy danych firm chemicznych woj. śląskiego. Przez okres 5 lat po zakończeniu projektu Wnioskodawca będzie utrzymywał witrynę internetową z dostępem do bazy danych firm województwa śląskiego. Baza ta nie jest uzupełniana, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Otrzymana dotacja pokryła wyłącznie koszty związane z realizacją projektu, dofinansowanie nie ma wpływu na cenę (kwotę należną), ponieważ nie ma kwoty należnej. Realizowane zadania nie były przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT.

Reasumując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę w tej kwestii stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przedmiotowa dotacja otrzymana na realizację projektu pn. "Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej" nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące do 30 listopada 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl