IBPP4/443-1524/10/AŚ - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1524/10/AŚ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu pn. "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 29 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu pn. "....".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat za pośrednictwem Starostwa Powiatowego zrealizował w latach 2004-2005 projekt stypendialny "....", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powiat posiada osobowość prawną, jednakże czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7 oraz podmiotem, na który wystawiane są faktury jest Starostwo Powiatowe, które posiada NIP. Powiat nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, a także nie posiada NIP-u.

W ramach projektu zostały poniesione wydatki związane z:

a.

wypłatą stypendiów dla uczniów,

b.

wynagrodzeniem pracowników obsługujących projekt,

c.

zakupem usługi audytu projektu.

Wydatek poniesiony w związku z zakupem usługi audytu projektu został udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Starostwo Powiatowe. Przy realizacji projektu, w związku z poniesieniem kosztu audytu, zapłacony został podatek VAT.

Projekt został zrealizowany w ramach zadań własnych Powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), tj. edukacji publicznej.

Usługa audytu zakupiona w projekcie nie służyła czynnościom opodatkowanym. Projekt polegał na nieodpłatnym przekazywaniu pieniędzy studentom. Beneficjenci Ostateczni projektu uczestniczyli w projekcie nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu pn. "..." istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zrealizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego projektu pn. "..." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości, jak również w części, ponieważ usługi audytu, których dotyczy podatek VAT nie były wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (województwa, powiaty, gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Powiat.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Powiat zrealizował w latach 2004-2005 projekt stypendialny pn. "...." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany w ramach zadań własnych Powiatu, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym tj. edukacji publicznej.

Usługa audytu zakupiona w projekcie nie służyła czynnościom opodatkowanym. Projekt polegał na nieodpłatnym przekazywaniu pieniędzy studentom. Beneficjenci Ostateczni projektu uczestniczyli w projekcie nieodpłatnie.

W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym nie przysługuje Wnioskodawcy (tekst jedn.: Powiatowi ani też obsługującemu go Starostwu Powiatowemu) prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie została w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl