Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1444/10/KG
Realizacja projektu rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej a możliwość odliczenia przez powiat podatku VAT naliczonego w odniesieniu do wykonania tego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej" w ramach projektu kluczowego pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej" w ramach projektu kluczowego pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat realizuje projekt unijny pn. "..." w zakresie projektu kluczowego pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej subregionu..."; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013; Priorytet III: Turystyka, w ramach którego wyszczególniono Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Kluczowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie regionalnego produktu turystycznego, jakim jest Park pod nazwą: "...", co pozytywnie wpłynie na wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej.

Pośrednimi celami projektu są: tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych w obszarze turystyki kulturowej i turystyki miejskiej, wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, stworzenie nowoczesnej oferty turystycznej Powiatu, pełne zagospodarowanie potencjału turystycznego kompleksu (...) i Parku, poprawa dostępności oferty turystycznej Powiatu.

Starostwo Powiatowe jest jednostką prowadzącą obsługę Powiatu (art. 33 ust. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - t. j. Dz. U. 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Projekt realizowany jest w ramach zadań statutowych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 518), rozdział 2, artykuł 4 punkt 1. powiat wykonu je określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8) kultury fizycznej i turystyki, 21) promocji powiatu.

Beneficjentem jest Powiat, zadanie jest realizowane przez Powiat. W celu realizacji projektu zawierane są umowy cywilnoprawne z wykonawcami. Powiat jest realizatorem projektu, na Starostwo Powiatowe wystawiane są faktury VAT i rachunki.

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Powiat.

W ramach realizacji projektu powstanie park na terenie (...) w skład, którego będą wchodziły pozostałe obiekty należące do kompleksu Zamkowo Parkowego takie jak (...) i cały teren Parku. Inwestycja obejmuje takie zadania jak: wymianę i remont części konstrukcji dachowej wraz z pokryciem i dachowymi elementami uzupełniającymi, remont elewacji zewnętrznych z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz fragmentami infrastruktury zewnętrznej, remont części pomieszczeń wewnętrznych związanych z parkiem historycznym, wykonanie i montaż miniatur oraz makiet. Akcję promocyjną utrwalać będzie przewodnik po parku oraz tablice edukacyjne.

Powstały park nie będzie wykorzystywany przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Powstałe w ramach projektu mienie zostanie nieodpłatnie przekazane w trwały zarząd Muzeum Miejskiemu -Zamek.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 listopada 2010 r.):

Czy Powiat ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 3 listopada 2010 r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu (art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 21 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na względzie należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Powiat. Tym samym w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług powinien być wskazany Powiat.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych realizuje projekt unijny pn. "..." w zakresie projektu kluczowego pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej subregionu..."; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013; Priorytet III: Turystyka, w ramach którego wyszczególniono Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Powstały park nie będzie wykorzystywany przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Powstałe w ramach projektu mienie zostanie nieodpłatnie przekazane w trwały zarząd Muzeum Miejskiemu - Zamek

Z powyższego wynika, iż Powiat nie będzie wykorzystywać obiektu będącego przedmiotem projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem po zakończeniu realizacji projektu, mienie zostanie nieodpłatnie przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy - Muzeum Miejskiemu - Zamek, która jest odrębnym od Gminy podmiotem. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl