IBPP4/443-1406/11/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1406/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 15 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 14 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczania podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach w związku z realizacją projektu pod tytułem "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczania podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach w związku z realizacją projektu pod tytułem "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 14 października 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-1406/11/AW z dnia 5 października 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

W ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tytuł projektu "..." wymieniony we wniosku Wnioskodawca tj. Kółko Rolnicze wnioskuje o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług za płacone w ramach tego projektu faktury VAT.

W ramach planowanego przedsięwzięcia Kółko Rolnicze chce dokonać wykonania ocieplenia stropu płytami styropianowymi oraz remont dachu polegający na wymianie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na blachę dachówkopodobną wraz z orynnowaniem, ofasonowaniem i instalacją odgromową na budynku świetlicy wiejskiej.

Dzięki wykonaniu wyżej wymienionych prac możliwe będzie przystosowanie pomieszczeń świetlicy na różne spotkania dzieci, młodzieży i mieszkańców. Budynkiem świetlicy zarządza Kółko Rolnicze.

Kółko Rolnicze nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.

Wszystkie towary i usługi o których mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na fakturach dokumentujących zakupy na remont dachu budynku świetlicy jako nabywca będzie figurować Wnioskodawca tj. Kółko Rolnicze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Kółku Rolniczemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Kółko Rolnicze nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a więc nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z opisaną powyżej inwestycją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pod tytułem "..." w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W ramach planowanego przedsięwzięcia Kółko Rolnicze chce dokonać ocieplenia stropu płytami styropianowymi oraz remontu dachu polegającego na wymianie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na blachę dachówkopodobną wraz z orynnowaniem, ofasonowaniem i instalacją odgromową na budynku świetlicy wiejskiej.

Kółko Rolnicze nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.

Wszystkie towary i usługi o których mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na fakturach dokumentujących zakupy na remont dachu budynku świetlicy jako nabywca będzie figurować Wnioskodawca tj. Kółko Rolnicze.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczania podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach w związku z realizacją projektu pod tytułem "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zaznacza się, że w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl