IBPP4/443-1394/10/AZ, Odliczenie podatku VAT naliczonego oraz otrzymanie zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP4/443-1394/10/AZ - Odliczenie podatku VAT naliczonego oraz otrzymanie zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu świadczenia innowacyjnych e-usług.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1394/10/AZ Odliczenie podatku VAT naliczonego oraz otrzymanie zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu świadczenia innowacyjnych e-usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "XXX". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 października 2010 r. nr IBPP4/443-1394/10/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ubiega się o otrzymanie dofinansowania w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa. Wnioskodawca świadczy usługi odpłatnie, rodzaj przeważającej działalności to działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z). Spółka jest podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, iż Wnioskodawca. świadczy usługi odpłatnie, rodzaj przeważającej działalności to działalność portali internetowych oraz działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa kwartalne deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca ubiega się o otrzymanie dofinansowania w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa na realizację projektu pt. "XXX. Projekt został objęty wnioskiem nr: XXX.

Przedmiotem projektu trwającego 15 miesięcy jest stworzenie innowacyjnej e-usługi poprzez inwestycję w nowe rozwiązanie ITC.

W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione środki trwałe, oprogramowania i licencje oraz wyposażenie (oraz jego instalacja i konfiguracja), specjalistyczne usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia oraz bezpośrednim wdrożeniem nowych technologii gospodarki e-biznes, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, usługi poniesione na opracowanie zawartości portali i platform, które to zostaną udokumentowane fakturami VAT.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu w ramach działania 4.3 RPW będą wyłącznie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, takich jak świadczenie e-usług opodatkowanych stawką podstawową.

Efektem projektu dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązanie ITC będzie platforma informatyczna na której świadczone będą innowacyjne e-usługi z których będą mogły korzystać zewnętrzne firmy. Usługi te świadczone będą odpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 28 października 2010 r.):

Czy w razie otrzymanego dofinansowania w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 28 października 2010 r.), na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca świadczy usługi odpłatnie, wykonuje działalność opodatkowaną określoną art. 5 ustawy o VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach i działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o otrzymanie dofinansowania w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa na realizację projektu pt. "XXX. Przedmiotem projektu trwającego 15 miesięcy jest stworzenie innowacyjnej e-usługi poprzez inwestycję w nowe rozwiązanie ITC.

W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione środki trwałe, oprogramowania i licencje oraz wyposażenie (oraz jego instalacja i konfiguracja), specjalistyczne usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia oraz bezpośrednim wdrożeniem nowych technologii gospodarki e-biznes, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, usługi poniesione na opracowanie zawartości portali i platform, które to zostaną udokumentowane fakturami VAT.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu w ramach działania 4.3 RPW będą wyłącznie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, takich jak świadczenie e-usług opodatkowanych stawką podstawową.

Efektem projektu dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązanie ITC będzie platforma informatyczna na której świadczone będą innowacyjne e-usługi z których będą mogły korzystać zewnętrzne firmy. Usługi te świadczone będą odpłatnie.

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT wykorzysta zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenie e-usług opodatkowanych stawką podstawową.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Skoro bowiem Wnioskodawca nabywa towary, które wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej - Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w fakturach VAT dokumentujących dokonane zakupy.

Reasumując Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług, które będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Tym samym w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku na wskazany rachunek bankowy według zasad określonych w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl