IBPP4/443-1391/10/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją operacji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1391/10/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją operacji pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją operacji pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Obszarem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytorium innych państw.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

1.

wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego gospodarczego wsi D.,

2.

integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

3.

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym Stowarzyszenie zgodnie ze statutem nie prowadzi działalności gospodarczej.

W dniu 26 maja 2010 r. Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy w ramach Działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie w ramach ww. działania realizuje operację pn. "...".

Celem operacji jest ocalenie od zapomnienia dawnych, zanikających obrzędów, zwyczajów, tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia w miejscowości D. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi D., której mieszkańcy to w ponad 90% potomkowie osób przesiedlonych ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi. Propagowanie inicjatyw kulturalnych angażujących mieszkańców wioski w aktywne spędzenie wolnego czasu.

Projekt powyższy realizowany jest poprzez:

* stworzenie grupy teatralno-kolędniczej która przygotuje, opracuje i przedstawi Jasełka Bożonarodzeniowe,

* założenie zespołu kolędniczego (złożonego z muzykantów) kultywującego zwyczaj kolędowania w okresie Bożego Narodzenia,

* wykonanie szopki i ustawienie jej w okolicach Kościoła,

* przygotowanie staropolskiej Wigilii.

* W ramach realizacji operacji Stowarzyszenie:

* zakupi stroje dla grupy teatralnej i kolędników, a część strojów uszyją wolontariuszki,

* zakupi materiały na stroje dla muzykantów, które uszyją mieszkanki D.,

* zakupi szopkę drewnianą świąteczno-noworoczną wraz z figurami i oświetleniem,

* zakupi artykuły spożywcze do przygotowania Wigilii,

* wypłaci wynagrodzenie instruktorom opiekującym się zespołami oraz opłaci usługę rozliczenia finansowo-księgowego operacji.

Na etapie składania wniosku o pomoc Stowarzyszenie oświadczyło, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach realizacji operacji.

Stowarzyszenie występując z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach Działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, uwzględniło w budżecie projektu podatek VAT jako koszt kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odliczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją operacji w ramach programu Osi "Leader", Działanie 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w całości lub części, czy powyższe prawo nie przysługuje.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT określonego w fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją operacji pn. "..." realizowanej w ramach programu Osi "Leader", Działanie 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym brak jest podstaw odzyskania podatku VAT naliczonego poniesionego w ramach powyższej operacji i stanowi on koszt kwalifikowany działania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. "..." w ramach Działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Dodatkowo z treści wniosku wynika, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zatem dokonane w ramach realizacji projektu zakupy, nie będą miały żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poniesionego w ramach realizacji operacji pn. "...". Tym samym nie ma on prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie mają również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.). Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe przyjęto jako element zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Nadmienia się również, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl