IBPP4/443-1367/10/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1367/10/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 24 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2010 r. (data wpływu 30 listopada 2010 r.) oraz pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. (data wpływu 20 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania aportu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania aportu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2010 r. oraz pismem z dnia 8 grudnia 2010 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 1 grudnia 2010 r. znak: IBPP4/443-1367/10/EJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina nie prowadziła i nie prowadzi sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych dla mieszkańców. Usługami tymi zajmuje się P. Spółka z o.o. - utworzona przez Radę Miejską do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Gmina posiada 100% udziałów w tej spółce. Realizowane w Gminie inwestycje związane z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną, a także realizowane przez indywidualnych inwestorów prywatnych przyłącza wodociągowe są sukcesywnie (co parę lat) przekazywane przez Gminę do spółki jako aport. Ostatnie przekazanie aportu do spółki miało miejsce w roku 2005. Przyłącza wodociągowe będące własnością osób fizycznych i prawnych są przekazywane przez właścicieli bezpłatnie na rzecz Gminy na podstawie "Umowy przekazania". Gminie w stosunku do tych przyłączy (obiektów) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wartość przyjmowanych na majątek Gminy przyłączy określana jest w umowie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Gmina dokonywała umorzenia przyjętych do ewidencji środków trwałych (przyłączy wodociągowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina jako właściciel nie dokonywała żadnych ulepszeń przyjętej na majątek sieci wodociągowej, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z zapisami umów, eksploatację i konserwację przedmiotu umowy prowadzi P. W chwili obecnej Gmina planuje przekazać posiadaną na swoim majątku infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a w tym przyłącza wodociągowe przekazywane przez właścicieli w latach 2006-2010, w zamian za udziały do P. Od 1 kwietnia 2009 r. wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego stały się czynnościami opodatkowanymi VAT na ogólnych zasadach. Zarówno Gmina jak i Spółka P. są czynnymi podatnikami podatku VAT. Gmina wnosząc infrastrukturę kanalizacyjną do spółki działać będzie jako podatnik podatku VAT, a więc wystawi spółce fakturę VAT dokumentującą dostawę przyłączy wodociągowych w zamian za udziały.

W piśmie z dnia 19 listopada 2010 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że osoby fizyczne, które same sfinansowały budowę przyłączy wodociągowych przekazały je gminie na podstawie umowy bezpłatnego przekazania. Na podstawie zapisów § 3 ww. umowy eksploatację i konserwację przyłączy prowadzi spółka P. Spółka na podstawie niepisanej, nienazwanej umowy z gminą, w celu realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę korzysta do chwili obecnej bezpłatnie z wspomnianych przyłączy. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie znajdujących się na jej majątku przyłączy wodociągowych. W okresie od dnia otrzymania do dnia przekazania przyłączy wodociągowych do spółki P. w formie aportu, ww. przyłącza nie generują dla gminy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie prowadzi sprzedaży wody, więc działalność opodatkowana z tytułu posiadanych przyłączy nie istnieje.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wskazał, że osoby prawne, które przekazały na rzecz Gminy przyłącza wodociągowe, przekazały je Gminie bezpłatnie na podstawie umowy przekazania. Czynność bezpłatnego przekazania nie podlegała opodatkowaniu, więc nie można mówić w tym przypadku o pierwszym zasiedleniu wg art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność bezpłatnego przekazania przyłączy przez osoby prawne nie została udokumentowana fakturą VAT. Dostawa budowli - przekazanie przyłączy wodociągowych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne miało miejsce w okresie od grudnia 2005 r. do października 2010 r. Gmina zamierza w najbliższym czasie dokonać aportu. Do chwili obecnej nie podjęto jeszcze uchwały w sprawie przekazania aportu (zwiększenia udziałów) w Spółce P. Przedmiotowe przyłącza sklasyfikowane są w ewidencji środków trwałych Gminy jako budowle pod symbolem 211 KŚT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wskazując wartość sprzedaży netto na fakturze w przekazywanych w drodze aportu przyłączach należy wskazać aktualną na dany moment wartość księgową pomniejszoną o dokonane umorzenia, a uzyskaną kwotę traktować jako zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r.), wskazując wartość sprzedaży netto na fakturze dokumentującej aport przyłączy do spółki, Gmina powinna wskazać wartość księgową tych przyłączy pomniejszoną o dokonane umorzenia. Wykazana na fakturze kwota aportu będzie zwolniona z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych dla mieszkańców. Usługami tymi zajmuje się P. Spółka z o.o. - utworzona przez Radę Miejską do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Gmina realizuje inwestycje wodno-kanalizacyjne. Przyłącza wodociągowe będące własnością osób fizycznych i prawnych są przekazywane przez właścicieli i osoby prawne bezpłatnie na rzecz Gminy na podstawie "umowy przekazania". Gminie w stosunku do tych przyłączy (obiektów) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wartość przyjmowanych na majątek Gminy przyłączy określana jest w umowie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Gmina dokonywała umorzenia przyjętych do ewidencji środków trwałych (przyłączy wodociągowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina jako właściciel nie dokonywała żadnych ulepszeń przyjętej na majątek sieci wodociągowej, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z zapisami umów, eksploatację i konserwację przedmiotu umowy prowadzi P. Spółka na podstawie niepisanej, nienazwanej umowy z Gminą, w celu realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę korzysta do chwili obecnej bezpłatnie z wspomnianych przyłączy. W chwili obecnej Gmina planuje przekazać posiadaną na swoim majątku infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a w tym przyłącza wodociągowe przekazywane przez właścicieli w latach 2006-2010, w zamian za udziały do P.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w ww. art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, a tym samym, w rozumieniu przywołanego art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą.

W dniu 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Nowe przepisy co do zasady nie przewidują zwolnienia od podatku VAT aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego, w związku z powyższym czynność ta jest opodatkowana podatkiem VAT. Zatem po tej dacie, wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu.

W przedstawionej sytuacji wniesienie przyłączy wodociągowych w formie wkładu niepieniężnego do spółki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowa bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższego Wnioskodawca dokonując przedmiotowej czynności prawnej (aportu przyłączy) zobowiązany będzie do udokumentowania ww. czynności za pomocą faktury VAT, a także do rozliczenia podatku należnego, obliczonego według stawki podatku właściwej dla przedmiotowej transakcji.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku w wysokości 7%, 3% 0% oraz zwolnienia od podatku wyszczególnione w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem aportu będą przyłącza wodociągowe, konieczne jest dokonanie oceny czy aport ten, pomimo, iż stanowi odpłatną dostawę towarów, nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnieniem z podatku VAT objęta została, dostawa budynków, budowli lub ich części.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych stanowiąca usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych grupuje "Obiekty budowlane" w dwóch sekcjach "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". PKOB nie klasyfikuje obiektów małej architektury.

Za obiekty inżynierii lądowej i wodnej według PKOB uważane są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki. Sekcja "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", obejmuje m.in. rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory (PKOB 2223), rurociągi sieci rozdzielczej wody (PKOB 2222).

Powyższe wskazuje, iż "obiekty inżynierii lądowej i wodnej", o których mowa w PKOB spełniają definicję obiektów budowlanych niebędących budynkami. Tym samym sieci kanalizacyjne i wodociągowe, niebędące budynkami, należy uznać za budowle.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywania w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostaw nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości (budowli), co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata. Gdy mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem przy ustaleniu czy dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, istotne jest czy podatnikowi dokonującemu dostawy (budynków, budowli lub ich części) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przyłącza wodociągowe obecnie eksploatuje bezpłatnie spółka P., która w celu realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę korzysta bezpłatnie z tych przyłączy. Spółka ta utworzona została przez Radę Miejską Gminy do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z powołanym już wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie przyłączy wodociągowych do bezpłatnego użytkowania) odbywa się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, a ponadto Gminie przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem Gmina nabyła przedmiotowe przyłącza od osób fizycznych i osób prawnych na podstawie umów bezpłatnego przekazania (czynność bezpłatnego przekazania przez osoby prawne nie została udokumentowana fakturą VAT), brak jest podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, analizując przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że wniesienie aportem przyłączy wodociągowych do spółki będzie spełniało definicję pierwszego zasiedlenia, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Czynność aportu stanowi dla Wnioskodawcy oddanie tych przyłączy do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budowli, po ich wybudowaniu. W sytuacji gdy mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem, dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wnoszonego przedmiotu aportu istotne jest czy podatnikowi dokonującemu dostawy budowli przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak już nadmieniono wyżej przedmiotowej sprawie Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie przyłącza wodociągowe na podstawie umowy bezpłatnego przekazania, a zatem w stosunku do tych przyłączy Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich wytworzeniu (nabyciu).

Reasumując, z uwagi na fakt, iż zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, tj. Gmina dokona aportu przyłączy wodociągowych do spółki z o.o. w ramach pierwszego zasiedlenia, a jednocześnie nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych przyłączy, dostawa budowli (aport przyłączy), o której mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Zatem należy stwierdzić, iż czynność wniesienia aportu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów. Jednakże w przedmiotowej sprawie czynność wniesienia aportu będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 9 ustawy, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

W przypadku dokonania czynności wniesienia środków trwałych do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione towary, lecz formę należności stanowią udziały w spółce objęte w zamian za wniesione towary. Stąd też w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej należy określić na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a.

w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b.

w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Tym samym na fakturze VAT potwierdzającej dokonanie aportu wartość sprzedaży (podstawa opodatkowania) winna zostać ustalona zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy. Powinna to być zatem ustalona wartość rynkowa towarów. Kwota ta nie będzie pomniejszona o kwotę podatku, albowiem aport będzie czynnością zwolnioną z podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż wykazana na fakturze kwota aportu będzie zwolniona z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe. Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że na fakturze dokumentującej aport Gmina powinna wskazać wartość księgową tych przyłączy pomniejszoną o dokonane umorzenia, jeżeli tak ustalona wartość nie odpowiada wartości rynkowej.

Zauważyć należy, że niezależnie jaka zostanie przez Wnioskodawcę ustalona wartość księgowa tych przyłączy i czy zostanie ona pomniejszona o dokonane umorzenia, to na fakturze dokumentującej czynność wniesienia aportu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, winna wskazana być wartość rynkowa, o której mowa w powołanym wyżej art. 29 ust. 9 ustawy o VAT.

Mając na uwadze wszystkie poczynione wyżej ustalenia, oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl