Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-134/14/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 27 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

"X" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa polskiego.

Planowana jest restrukturyzacja działalności "X" sp. z o.o. poprzez podział przez wydzielenie części działalności "X" sp. z o.o. do innej polskiej spółki kapitałowej ("Spółka Przejmująca") w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Na moment rejestracji podziału "X" sp. z o.o. będzie prowadzić dwa rodzaje działalności:

* działalność w zakresie udzielania pożyczek i ich bieżącej obsługi (w tym windykacji) ("Jednostka Biznesowa - Pożyczki");

* działalność w zakresie wyselekcjonowanego portfela wierzytelności pożyczkowych "X" sp. z o.o. mająca na celu ich zbywanie na rzecz innych podmiotów i obejmująca przede wszystkim wyszukiwanie potencjalnych nabywców zainteresowanych nabyciem tego portfela lub jego części, negocjacje z potencjalnymi nabywcami oraz zbywanie portfela wierzytelności lub jego części ("Jednostka Biznesowa - Obrotu Wierzytelnościami").

Planowany podział jest związany z planowanym wprowadzeniem Grupy "X" na giełdę i ma na celu dostosowanie obecnej struktury działalności do docelowej struktury kapitałowej Grupy, tj. umiejscowienie Jednostki Biznesowej - Pożyczki w przyszłej strukturze giełdowej i ulokowanie Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami poza planowaną strukturą giełdową Grupy.

Przed podziałem obie działalności, tj. Jednostka Biznesowa - Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami stanowić będą oddzielne i samodzielne części przedsiębiorstwa "X".

W "X" funkcjonować będzie określona struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność obu działalności. Każda z tych działalności stanowić będzie w Spółce odrębną jednostkę biznesową obsługiwaną przez personel niezbędny do prowadzenia każdego z tych rodzajów działalności.

W zakresie jednostek organizacyjnych, które zapewniają obsługę zarówno Jednostki Biznesowej - Pożyczki, jak i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami (w szczególności obsługa kadrowo-płacowa, udostępnienie, obsługa oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługa księgowa, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i kalkulacji podatkowych, obsługa administracyjna), jednostki te będą przyporządkowane do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i zostaną przeniesione do nowej spółki w ramach podziału przez wydzielenie. Po wydzieleniu "X" będzie jednak w dalszym ciągu korzystać z usług tych działów na zasadzie outsourcingu na podstawie umowy serwisowej podpisanej ze Spółką Przejmującą.

W systemie finansowo-księgowym "X", do każdego z powyższych rodzajów działalności przyporządkowane będą bezpośrednio związane z nimi aktywa i zobowiązania. Będzie także możliwe przygotowanie skonsolidowanego sprawozdanie finansowego, obejmującego sumę operacji dla obu działalności oraz odrębnych sprawozdań finansowych dla Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami.

Dodatkowo, przypisanie pożyczek do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami nastąpi w systemie informatycznym służącym "X" do zarządzania udzielonymi pożyczkami. Pozwoli to na sporządzanie raportów i statystyk dla celów zarządzania tymi portfelami.

Do każdego rodzaju działalności przypisane będą oddzielne rachunki bankowe.

Wskutek planowanego podziału, zarówno Jednostka Biznesowa Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powyższy podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powyższy podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla celów ustawy o VAT, zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Stanowi on, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych działań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

A.Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);

B.Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

C.Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

D.Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Ad A. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że opisane w zdarzeniu przyszłym zarówno Jednostka Biznesowa - Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami, stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). W szczególności, jak wskazano powyżej, w systemie finansowo-księgowym "X", do każdego z tych rodzajów działalności przypisane będą bezpośrednio związane z każdą z nich aktywa i zobowiązania.

Dodatkowo, przypisanie pożyczek do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej Obrót Wierzytelnościami nastąpi w systemie informatycznym służącym "X" do zarządzania udzielonymi pożyczkami. Pozwoli to na sporządzanie raportów i statystyk dla celów zarządzania tymi portfelami.

Ad B. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Opublikowane stanowiska władz skarbowych odnoszące się do problemu organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych potwierdzają stanowisko, iż kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika.

Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM): "O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)".

Jak wskazano powyżej, na moment podziału w "X" będzie funkcjonowała określona struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami. Każda z tych działalności stanowić będzie w Spółce odrębną jednostkę biznesową obsługiwaną przez personel niezbędny do prowadzenia każdego z tych rodzajów działalności.

W zakresie jednostek organizacyjnych, które zapewniają obsługę zarówno Jednostki Biznesowej - Pożyczki, jak i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami (w szczególności obsługa kadrowo-płacowa, udostępnienie, obsługa oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługa księgowa, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i kalkulacji podatkowych, obsługa administracyjna), jednostki te będą przyporządkowane do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i zostaną przeniesione do nowej spółki w ramach podziału przez wydzielenie. Po wydzieleniu "X" będzie jednak w dalszym ciągu korzystać z usług tych działów na zasadzie outsourcingu na podstawie umowy serwisowej zawartej ze Spółką Przejmującą.

Jak podkreślają organy podatkowe, wystarczające do spełniania warunku wyodrębnienia finansowego jest prowadzenie przez podmiot rachunkowości w taki sposób, aby możliwe było przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla przykładu wspomnieć należy stanowisko Ministra Finansów, który w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 września 2011 r. (sygn. ILPB3/423-255/11-6/EK) stwierdził, że Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa". Takie samo stanowisko zajął Minister Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11 października 2011 r. (sygn. ILPB3/423-294/11-8/KS) gdzie stwierdził, iż wyodrębnienie finansowe: "Nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

Ponadto, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, przykładowo w interpretacjach:

* z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. ILPB3/423-484/11-2/EK),

* z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. ILPB3/423-550/11-5/EK)

* z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. ILPB3/423-371/11-5/EK).

Jak wskazano powyżej, Jednostka Biznesowa - Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami wyodrębnione będą także pod względem finansowym. W systemie finansowo-księgowym "X", do każdego z powyższych rodzajów działalności przyporządkowane będą bezpośrednio związane z nimi aktywa i zobowiązania. Będzie także możliwe przygotowanie skonsolidowanego sprawozdanie finansowego, obejmującego sumę operacji dla obu działalności oraz odrębnych sprawozdań finansowych dla Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami.

Dodatkowo, przypisanie pożyczek do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami nastąpi w systemie informatycznym służącym "X" do zarządzania udzielonymi pożyczkami. Pozwoli to na sporządzanie raportów i statystyk dla celów zarządzania tymi portfelami.

Do każdego rodzaju działalności przypisane będą oddzielne rachunki bankowe.

Zatem, zdaniem "X", w świetle powyższego przesłanka istnienia organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia będzie w przypadku obu tych działalności spełniona.

Ad C. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne Jednostki Biznesowej - Pożyczki oraz Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami przejawia się wyraźną odmiennością ich profili, tj.:

* Jednostka Biznesowa - Pożyczki będzie prowadzić działalność w zakresie udzielania pożyczek i ich bieżącej obsługi (w tym windykacji);

* Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami będzie prowadzić działalność w zakresie wyselekcjonowanego portfela wierzytelności pożyczkowych "X" mająca na celu ich zbywanie na rzecz innych podmiotów i obejmująca przede wszystkim wyszukiwanie potencjalnych nabywców zainteresowanych nabyciem tego portfela lub jego części, negocjacje z potencjalnymi nabywcami oraz zbywanie portfela wierzytelności lub jego części.

W konsekwencji, "X" stoi na stanowisku, że zarówno Jednostka Biznesowa - Pożyczki oraz Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami spełniają warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad D. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W przypadku opisanej w stanie faktycznym Jednostki Biznesowej - Pożyczki, po podziale Spółka Przejmująca będzie kontynuowała działalność w tym zakresie przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych alokowanych do tej działalności oraz przy wykorzystaniu dedykowanego personelu.

W konsekwencji, "X" stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym Jednostka Biznesowa - Pożyczki będzie zdolna do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Podobnie, w przypadku opisanej w zdarzeniu przyszłym Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami, po podziale "X" będzie kontynuowała działalność w zakresie wyszukiwania potencjalnych nabywców zainteresowanych nabyciem wyselekcjonowanego portfela wierzytelności lub jego części, negocjacji z potencjalnymi nabywcami oraz zbywanie portfela wierzytelności lub jego części. Na jej zdolność do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo nie będzie wpływał fakt zlecenia Spółce Przejmującej, do której zostanie wydzielona Jednostka Biznesowa - Pożyczki, usług o charakterze wspólnym i podpisania z nią umowy serwisowej, co będzie miało miejsce po podziale.

Prawidłowość takiego stanowiska znajduje przykładowo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. I FSK 1223/11).

W świetle powyższych argumentów, zdaniem "X", opisane w zdarzeniu przyszłym Jednostka Biznesowa - Pożyczki oraz Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami spełnią wszystkie przesłanki wynikające z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu tego przepisu.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powyższy podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać wydzielenia części majątku ze Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki do innej polskiej spółki kapitałowej. Wydzielenie nastąpi w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. ustawy, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tejże ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ww. ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższego wynika, że podstawowym wymogiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Dokonując wykładni pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uwzględnić wspólnotowe rozumienie pojęcia "całości lub części majątku", którym posługuje się art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, s. 1 z późn. zm.). Skoro prawodawca unijny nie zdefiniował ww. pojęcia, należy posiłkować się jego rozumieniem przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

W tym miejscu należy powołać wyrok C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines, w którym Trybunał stwierdził, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń - innych niż te, o których mowa w ww. akcie unijnym. Pojęcie zbycia "całości lub części majątku" należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej jego części, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz - w zależności od konkretnego przypadku - składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Trybunał Sprawiedliwości kładzie nacisk głównie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych sytuacjach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania.

Istotne znaczenie ma ocena, czy zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu zawartego we wniosku wynika, że planowana jest restrukturyzacja działalności "X" poprzez podział przez wydzielenie części działalności "X" do innej polskiej spółki kapitałowej ("Spółka Przejmująca") w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Na moment rejestracji podziału "X" będzie prowadzić dwa rodzaje działalności:

* działalność w zakresie udzielania pożyczek i ich bieżącej obsługi (w tym windykacji) ("Jednostka Biznesowa - Pożyczki");

* działalność w zakresie wyselekcjonowanego portfela wierzytelności pożyczkowych Profi Credit mająca na celu ich zbywanie na rzecz innych podmiotów i obejmująca przede wszystkim wyszukiwanie potencjalnych nabywców zainteresowanych nabyciem tego portfela lub jego części, negocjacje z potencjalnymi nabywcami oraz zbywanie portfela wierzytelności lub jego części (" Jednostka Biznesowa - Obrotu Wierzytelnościami").

Planowany podział jest związany z planowanym wprowadzeniem Grupy "X" na giełdę i ma na celu dostosowanie obecnej struktury działalności do docelowej struktury kapitałowej Grupy, tj. umiejscowienie Jednostki Biznesowej - Pożyczki w przyszłej strukturze giełdowej i ulokowanie Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami poza planowaną strukturą giełdową Grupy.

Przed podziałem obie działalności, tj. Jednostka Biznesowa - Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami stanowić będą oddzielne i samodzielne części przedsiębiorstwa "X".

W "X" funkcjonować będzie określona struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność obu działalności. Każda z tych działalności stanowić będzie w Spółce odrębną jednostkę biznesową obsługiwaną przez personel niezbędny do prowadzenia każdego z tych rodzajów działalności.

W zakresie jednostek organizacyjnych, które zapewniają obsługę zarówno Jednostki Biznesowej - Pożyczki, jak i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami (w szczególności obsługa kadrowo-płacowa, udostępnienie, obsługa oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługa księgowa, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i kalkulacji podatkowych, obsługa administracyjna), jednostki te będą przyporządkowane do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i zostaną przeniesione do nowej spółki w ramach podziału przez wydzielenie. Po wydzieleniu "X" będzie jednak w dalszym ciągu korzystać z usług tych działów na zasadzie outsourcingu na podstawie umowy serwisowej podpisanej ze Spółką Przejmującą.

W systemie finansowo-księgowym "X", do każdego z powyższych rodzajów działalności przyporządkowane będą bezpośrednio związane z nimi aktywa i zobowiązania. Będzie także możliwe przygotowanie skonsolidowanego sprawozdanie finansowego, obejmującego sumę operacji dla obu działalności oraz odrębnych sprawozdań finansowych dla Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami.

Dodatkowo, przypisanie pożyczek do Jednostki Biznesowej - Pożyczki i Jednostki Biznesowej - Obrót Wierzytelnościami nastąpi w systemie informatycznym służącym "X" do zarządzania udzielonymi pożyczkami. Pozwoli to na sporządzanie raportów i statystyk dla celów zarządzania tymi portfelami. Do każdego rodzaju działalności przypisane będą oddzielne rachunki bankowe.

Wskutek planowanego podziału, zarówno Jednostka Biznesowa Pożyczki i Jednostka Biznesowa - Obrót Wierzytelnościami będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych, który ma zostać przeniesiony do innej spółki posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, które mieszczą się w pojęciu "zorganizowanej części przedsiębiorstwa", co oznacza zarazem, że wydzielona w sposób opisany we wniosku działalność Jednostki Biznesowej - Pożyczki będzie stanowiła "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji w opisanym zdarzeniu przyszłym przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej polskiej spółki kapitałowej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl