IBPP4/443-1330/09/JP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-1330/09/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1330/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z urządzeniem i funkcjonowania biura do obsługi realizacji Lokalnej Strategii Działania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z urządzeniem i funkcjonowania biura do obsługi realizacji Lokalnej Strategii Działania. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 października 2009 r. znak: IBPP4/443-1330/09/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie realizować będzie "Lokalną Strategię Działania na lata 2007-2015". Celami strategii są:

* wykreowanie markowych produktów turystycznych,

* przyciąganie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości,

* wypromowanie produktów lokalnych,

* poprawa oferty spędzania wolnego czasu,

* ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

* aktywizacja społeczności wiejskiej, w tym zwiększenie stopnia wykorzystania środków unijnych i współpracy z innymi społecznościami wiejskimi.

Projekt ten będzie realizowany do czerwca 2015 r.

Przygotowanie tej strategii wiąże się z urządzeniem całego zaplecza biurowego i zatrudnieniem pracowników, którzy będą się tym zajmować. W związku z tym zachodziła konieczność: najmu odpowiednich pomieszczeń biurowych, zakupu sprzętu biurowego (meble, komputer itd.). Ponadto niezbędnym będzie zabezpieczenie obsługi finansowo-księgowej, prowadzenie i obsługa strony internetowej. Niezbędnym będzie też zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach i konferencjach. W związku z realizacją strategii konieczne będzie wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o obszarze LSR i LGD, zamieszczanie reklam w prasie, radiu i telewizji, organizowanie szkoleń dla beneficjentów Lokalnej Strategii Działania.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 10 listopada 2009 r. nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z uwagi na usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (PKWiU 91).

Realizacja wskazanego we wniosku projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Materiały promocyjne i informacyjne związane z realizacją projektu będą udostępnione nieodpłatnie.

Towaru i usługi nabywane na potrzeby realizacji "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015" nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od czynności opisanych powyżej a dotyczących urządzenia i funkcjonowania biura do obsługi realizacji Lokalnej Strategii Działania.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 10 listopada 2009 r.), Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja czynności wskazanych we wniosku nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo do odliczania podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom podatku VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności. Mając zatem na uwadze, iż Stowarzyszenie nie wykonuje działalności gospodarczej nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca (Stowarzyszenie) do czerwca 2015 r. realizować będzie "Lokalną Strategię Działania na lata 2007-2015". Celami strategii są:

* wykreowanie markowych produktów turystycznych,

* przyciąganie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości,

* wypromowanie produktów lokalnych,

* poprawa oferty spędzania wolnego czasu,

* ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

* aktywizacja społeczności wiejskiej, w tym zwiększenie stopnia wykorzystania środków unijnych i współpracy z innymi społecznościami wiejskimi.

Przygotowanie tej strategii wiąże się z urządzeniem całego zaplecza biurowego i zatrudnieniem pracowników, którzy będą się tym zajmować. W związku z tym zachodziła konieczność: najmu odpowiednich pomieszczeń biurowych, zakupu sprzętu biurowego (meble, komputer itd.), zabezpieczenia obsługi finansowo-księgowej, prowadzenia i obsługi strony internetowej, zapewnienia pracownikom udziału w szkoleniach i konferencjach, a także wydawania materiałów promocyjnych i informacyjnych o obszarze LSR i LGD, zamieszczania reklam w prasie, radiu i telewizji, organizowania szkoleń dla beneficjentów Lokalnej Strategii Działania.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z uwagi na usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Realizacja wskazanego we wniosku projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Materiały promocyjne i informacyjne związane z realizacją projektu będą udostępnione nieodpłatnie.

Towaru i usługi nabywane na potrzeby realizacji "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015" nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Z treści wniosku wynika, iż realizacja wskazanego we wniosku projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym udostępniane w ramach projektu nieodpłatnie materiały promocyjne również nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a ponadto realizacja Działania nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego Działania nie będą w żaden sposób związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, które zostanie dokonane w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT a nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej ani też czy wykonywane przez niego czynności korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl