IBPP4/443-1282/10/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania naliczonego VAT na bieżąco od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1282/10/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania naliczonego VAT na bieżąco od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2010 r. (data wpływu 9 września 2010 r.), uzupełnionym pismami z dnia 23 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.) oraz z dnia 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 16 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania naliczonego VAT na bieżąco od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu pt. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania naliczonego VAT na bieżąco od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu pt. "...". Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 23 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.) oraz z dnia 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 16 grudnia 2010 r.) będącymi odpowiedziami na wezwania tut. organu nr IBPP4/443-1282/10/KG z dnia 12 listopada 2010 r. oraz dnia 7 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1 lipca 2010 r. Uniwersytet w konsorcjum z Regionalnym Centrum realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy pt. "..." finansowany w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "..." realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu dofinansowane są:

1.

badania naukowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej ("faza badawcza"),

2.

czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej ("faza przygotowań do wdrożenia").

Celem projektu jest opracowanie produkcji....

Faza badawcza, realizowana przez Uniwersytet, obejmuje.

Faza przygotowań do wdrożenia, realizowana przez Regionalne Centrum, będzie obejmowała opracowanie odczynników, przeskalowanie produkcji z poziomu laboratoryjnego na skalę przemysłową, uzyskanie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikującą, a następnie urzędową rejestrację pierwszych polskich odczynników do diagnostyki serologicznej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku wykonania projektu są własnością Wykonawców i nie przechodzą one na instytucję finansującą i/lub inne podmioty. Umowa Konsorcjum zawarta pomiędzy partnerami realizującymi projekt przewiduje, że producentem i podmiotem prowadzącym sprzedaż odczynników będzie Regionalne Centrum, przy czym Uniwersytet otrzyma odpowiedni udział w zysku w postaci opłat okresowych z tytułu wykorzystania technologii przez Regionalne Centrum. Opłaty będą wnoszone na podstawie faktur VAT wystawionych przez Uniwersytet.

Uniwersytet jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7.

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji powstaną nowe produkty oparte na wypracowanej własności intelektualnej. Głównymi kryteriami przyznania dofinansowania w ramach przedsięwzięcia "..." były: poziom naukowy, nowoczesność proponowanych rozwiązań oraz możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce. Celem projektu jest doprowadzenie do wdrożenia nowej technologii produkcji odczynników serologicznych, a co za tym idzie do sprzedaży opodatkowanej. Należy jednak zaznaczyć, iż warunki realizacji projektów "..." dopuszczają sytuację, w której opracowana technologia nie może mieć praktycznego zastosowania w życiu gospodarczym, np. ze względu na zbyt małą wydajność produkcji lub niewystarczające parametry diagnostyczne. Również już sama faza badawcza może zakończyć się fiaskiem, jeśli w wyniku jej realizacji nie dojdzie do wypracowania rozwiązania, które mogłoby być przedmiotem wdrożenia, a w dalszej perspektywie - sprzedaży. Występuje zatem trudne do oszacowania ryzyko, iż w wyniku realizacji fazy badawczej projektu sprzedaż opodatkowana nie wystąpi.

Zakupy związane z realizacją projektu w fazie badawczej są dokonane przez Uniwersytet.

Nabywcą towarów i usług w fakturach dokumentujących powyższe zakupy jest Uniwersytet.

Komercjalizacja wyników projektu jest planowana, ale nie jest na tym etapie pewna. Jak wskazano we wniosku komercjalizacja projektu będzie polegała na sprzedaży (przez Regionalne Centrum) produktów opracowanych wspólnie przez U. i RC. U. będzie miał udział w korzyściach z komercjalizacji technologii na podstawie umowy z RC (analogicznej do umowy o prawie do wspólności patentu).

Prawa do wykorzystania efektów prac badawczych są wspólne dla U i RC.

Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie umowy w sprawie sposobu komercjalizacji oraz podziału zysku z komercjalizacji wyników realizacji projektu zawartej pomiędzy U a RC. Faktura ta będzie wystawiona przez U z tytułu wykorzystania wspólnej własności intelektualnej przez RC i będzie formą udziału U w zysku RC osiągniętym ze sprzedaży wspólnie opracowanych produktów.

Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Uniwersytet.

Majątek zakupiony w ramach projektu ulegnie zużyciu (odczynniki i materiały jednorazowe) lub pełnej amortyzacji (aparatura) w trakcie trwania tego projektu; po jego zakończeniu majątek w części trwałej (aparatura) może być wykorzystywany do realizacji innych projektów komercyjnych (do działalności opodatkowanej) o ile pojawi się taka możliwość w związku z kolejnymi projektami badawczo-wdrożeniowymi; w przeciwnym razie będzie używany wyłącznie do działalności badawczej (zwolnionej z opodatkowania) i dydaktycznej (działalność niepodlegająca opodatkowaniu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczania naliczonego VAT na bieżąco od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej opisanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, naliczony podatek VAT od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu może być w pełni odliczany przez Uniwersytet ze względu na to, iż projekt służy wytworzeniu własności intelektualnej, która w zamierzeniu ma być następnie przedmiotem sprzedaży opodatkowanej prowadzonej przez Regionalne Centrum. Uniwersytet nie będzie miał obowiązku dokonania zwrotu odliczonego podatku VAT nawet w sytuacji, gdy (z wcześniej wymienionych powodów) do rzeczywistej sprzedaży nie dojdzie w okresie 5 lat gdyż nie zmienia się przeznaczenie wydatków poniesionych na fazę badawczą projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z powyższego wynika, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa ETS wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. ETS wielokrotnie zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę, tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Prawo do odliczenia może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10 - 13.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik dokonuje nabycia towarów i usług, przeznaczonych do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać w momencie ich nabycia za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w konsorcjum z Regionalnym Centrum realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy pt. "..." finansowany w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "..." realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Umowa Konsorcjum zawarta pomiędzy partnerami realizującymi projekt przewiduje, że producentem i podmiotem prowadzącym sprzedaż odczynników monoklonalnych będzie Regionalne Centrum, przy czym Uniwersytet otrzyma odpowiedni udział w zysku w postaci opłat okresowych z tytułu wykorzystania technologii przez Regionalne Centrum. Opłaty będą wnoszone na podstawie faktur VAT wystawionych przez Uniwersytet.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7.

Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Uniwersytet.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, iż dojdzie do wdrożenia nowej technologii produkcji odczynników serologicznych, a co za tym idzie do sprzedaży opodatkowanej, a Wnioskodawca otrzyma odpowiedni udział w zysku w postaci opłat okresowych z tytułu wykorzystania technologii przez Regionalne Centrum.

Należy również wskazać, iż bez względu na fakt, czy realizacja projektu odniesie zamierzony skutek, to w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich nabycia - zostały one nabyte celem wykorzystania ich w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jeżeli nawet Wnioskodawca nie osiągnie zamierzonego efektu z powodów obiektywnych np. sytuacja, w której opracowana technologia nie może mieć praktycznego zastosowania w życiu gospodarczym, to czynność opodatkowana nie wystąpi nie dlatego, że Wnioskodawca świadomie zmienił pierwotne przeznaczenie nabytych towarów i usług, lecz dlatego że wskutek niezależnych od niego czynników, wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych stało się niemożliwe.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wobec jednoznacznego wskazania przez Wnioskodawcę, że efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wobec powyższego Wnioskodawcy przysługuje na bieżąco prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację fazy badawczej projektu pt. "...", pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia jednakże wymaga, iż prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w cenie nabywanych towarów w związku z realizacją przedmiotowego projektu (aparatura - majątek w części trwalej) może ulec zmianie. Wnioskodawca bowiem dopuszcza możliwość wykorzystywani jej po zakończeniu realizacji projektu do działalności badawczej zwolnionej z opodatkowania i dydaktycznej niepodlegającej opodatkowaniu.

Zatem w sytuacji gdy faktycznie dojdzie do zmiany przeznaczenia przedmiotowej aparatury należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 91 ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie w takim przypadku. Należy zwłaszcza mieć na uwadze unormowania art. 91 ust. 7-7d ustawy o podatku od towarów i usług

Należy zaznaczyć, że granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu. W niniejszej interpretacji nie dokonano analizy, czy czynności udokumentowane przez Uniwersytet fakturą VAT, faktycznie stanowią czynności opodatkowane VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl