IBPP4/443-127/10/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-127/10/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2010 r. (data wpływu 25 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz sposobu jej dokumentowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz sposobu jej dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma nadany nr NIP. W ramach zadań własnych przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "...".

W dniu 27 marca 2007 r. Gmina Ch. podpisała porozumienie komunalne z gminą D. w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, w związku z tym Gmina D. powierzyła Gminie Ch. wykonanie wspólnego zadania publicznego, jakim jest odbiór transport i oczyszczanie ścieków bytowych z terenu gminy D. do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków w S. - gmina Ch.

Jest to zatem porozumienie o charakterze publicznoprawnym, na podstawie którego Gmina D. powierzyła Gminie Ch. wykonanie wspólnego zadania publicznego obu gmin jakim zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację.

Budowę kanalizacji i wodociągu Gmina rozpoczyna od opracowania dokumentacji technicznej, a w dalszej kolejności będą prowadzone prace budowlane. Umowy o wykonanie prac projektowych jak i w późniejszym terminie prac budowlanych będą zawierane z wykonawcami przez gminę Ch., która będzie inwestorem całości zadania.

Przed przystąpieniem do prac związanych z ogłoszeniem zamówienia publicznego dot. wymienionego zadania obie gminy podjęły stosowne uchwały o zabezpieczeniu środków na wykonanie zadania. Koszty projektowania i budowy oczyszczalni ścieków sfinansują obie gminy w 50% każda. Jednostka samorządowa przyjmująca zadania innej jednostki samorządowej otrzymuje od tej jednostki dotacje celowe w wysokości zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań (art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. z 2008 Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Wybudowane urządzenia łącznie z oczyszczalnią ścieków w miejscowości S. po zakończeniu inwestycji zostaną przekazane nieodpłatnie do eksploatacji własnemu zakładowi budżetowemu, tym samym nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie będzie to związane z czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto otrzymana dotacja na realizację powierzonego zadania również nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ze względu na przyjęcie zadania publicznego od gminy D. dotyczącego zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wspólnej budowy oczyszczalni ścieków, która będzie przyjmować ścieki zarówno z gminy Ch. jak i gminy D. Przekazywana dotacja celowa stanowi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział w kosztach realizacji powierzonego zadania publicznego. Nie następuje tu świadczenie usług na rzecz gminy D. Działania jakie zaistnieją oparte są na podstawie aktów administracyjnych i nie można ich uznać za świadczenie usług. Wspólnie budowane urządzenia i obiekty stanowić będą własność gminy Ch.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana dotacja celowa na budowę kolektorów i oczyszczalni ścieków od gminy D. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a rozliczenie finansowe pomiędzy gminami udokumentować można notą księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 13 kwietnia 2010 r.), dotacja celowa otrzymana od gminy D. nie będzie podlegała pod opodatkowanie opodatkowaniu podatkiem VAT, a rozliczenie finansowe pomiędzy gminami będzie w formie noty księgowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W świetle przepisów ustawy o VAT gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie, w jakim realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności określone w art. 5 ustawy o VAT w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

W myśl art. 6 do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Porozumienie stanowi jedną z form współdziałania gmin mającą na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych. Zadania te wykonuje jedna z gmin na rzecz pozostałych. Istotą porozumienia międzygminnego jest przejęcie przez jedną z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innych gminach (bądź gminie).

Warunkiem formalnym przystąpienia gminy do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli przez radę gminy w drodze uchwały (art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym). Niezbędne jest również (w wykonaniu uchwały rady gminy) złożenie stosownych oświadczeń woli w trybie art. 46 powołanej ustawy. Zadania własne, z mocy ustawy mogą być więc brane pod uwagę jako przedmiot porozumienia międzygminnego. Gmina przejmująca zadania wykonuje je w imieniu własnym i wobec podmiotów trzecich to gmina przejmująca występuje jako organ administracji samorządowej.

Porozumienia międzygminne, o których mowa w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym nie są umowami prawa cywilnego, ale swoistymi formami publicznoprawnymi. W drodze umów cywilnych (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) mogą być przekazywane zadania prywatnoprawne, a nie zadania publicznoprawne, których przekazanie może następować - w ramach współdziałania komunalnego - przez utworzenie związku albo zawarcie porozumienia komunalnego.

Gmina przejmująca do realizacji wykonywanie zadań publicznych musi dysponować środkami majątkowymi, za pomocą których będzie wykonywać określone w porozumieniu zadania. Z kolei gmina przekazująca realizację zadań publicznych będzie brać udział w kosztach wykonywania zadań według parytetu określonego w treści porozumienia.

Stosownie do art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Realizacja przez daną gminę zadania objętego porozumieniem międzygminnym odbywa się na zasadach obowiązkowego "uczestniczenia w kosztach" powierzonego zadania przez wszystkie strony porozumienia. Zgodnie więc z wyżej powołanym przepisem gmina przejmująca zadania otrzymuje od gminy przekazującej dotację celową w wysokości wynikającej z porozumienia.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "...".

W dniu 27 marca 2007 r. Gmina Ch. podpisała porozumienie komunalne z gminą D. w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, w związku z tym Gmina D. powierzyła Gminie Ch. wykonanie wspólnego zadania publicznego, jakim jest odbiór transport i oczyszczanie ścieków bytowych z terenu gminy D. do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków w Sulistrowei - gmina Ch.

Umowy o wykonanie prac projektowych jak i w późniejszym terminie prac budowlanych będą zawierane z wykonawcami przez gminę Ch., która będzie inwestorem całości zadania.

Przed przystąpieniem do prac związanych z ogłoszeniem zamówienia publicznego dot. wymienionego zadania obie gminy podjęły stosowne uchwały o zabezpieczeniu środków na wykonanie zadania. Koszty projektowania i budowy oczyszczalni ścieków sfinansują obie gminy w 50% każda. Wspólnie budowane urządzenia i obiekty stanowić będą własność gminy Ch.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy otrzymana dotacja celowa od Gminy D. na realizację inwestycji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119, art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (sprzedaży). Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji więc gdy celem dofinansowania jest dotowanie zakupów dla podatnika będącego ich nabywcą, dofinansowanie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że otrzymane dofinansowanie przeznaczone i wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z wytworzeniem środków trwałych, niezależnie od tego jakiej sprzedaży służących (czy opodatkowanej, czy zwolnionej, czy niepodlegajacej opodatkowaniu) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie wystąpi bowiem sprzedaż, ani żaden obrót z tego tytułu.

W oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż otrzymywana przez Wnioskodawcę dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków związanych z budową kolektorów i oczyszczalni ścieków i nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług. Pozyskana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów budowy oczyszczalni ścieków w ramach realizowanego programu. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja ma charakter zakupowy, nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów. Z analizy stanu faktycznego sprawy wynika, że otrzymana od Gminy D. kwota pieniężna - dotacja celowa (będąca źródłem finansowania inwestycji) na pokrycie kosztów budowy przedmiotowej oczyszczalni nie stanowi zapłaty za wykonanie robót budowlanych, bowiem wspólnie wybudowane urządzenia i obiekty stanowić będą własność gminy Ch. Nie nastąpi więc w przedmiotowej sprawie przekazanie towarów w zamian za wynagrodzenie. Należy podkreślić również, iż otrzymana dotacja jest wyłącznie dofinansowaniem inwestycji i nie można jej traktować jako wynagrodzenia za przejęcie przez Gminę Ch. zadania publicznego, jakim jest odbiór transport i oczyszczanie ścieków bytowych z terenu gminy D. do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków.

Zatem przekazanie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy kolektorów i oczyszczalni ścieków w ramach projektu (dotacja od Gminy D.) nie stanowią czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W rozpatrywanej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów lub usług, które podlegają podatkowi od towarów i usług, i które jako czynności opodatkowane podatkiem VAT muszą zostać udokumentowane fakturami VAT. W związku z tym, że otrzymana dotacja nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, brak jest w tym przypadku obowiązku wystawienia faktury VAT.

Zgodnie art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1.

określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2.

określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3.

opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4.

datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

5.

podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6.

stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

W świetle powyższego, w opisanych okolicznościach prawidłowym i wystarczającym dokumentem stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej, będzie dowód księgowy, np. nota.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl