Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-116/14/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 11 marca (data wpływu 13 marca 2014 r.), uzupełnionym pismami (data wpływu 23 i 29 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu o kodzie CN 2803 00 00, jego dalszej sprzedaży, a także użycia go jako środka wzbogacającego paliwo o kodzie CN 2701 1900 i 4004 0000 jak i jego sprzedaży jako mieszaniny z wyrobem o kodzie CN 4004 0000 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu o kodzie CN 2803 00 00, jego dalszej sprzedaży, a także użycia go jako środka wzbogacającego paliwo o kodzie CN 2701 1900 i 4004 0000 jak i jego sprzedaży jako mieszaniny z wyrobem o kodzie CN 4004 0000. Ww. wniosek został uzupełniony pismami (data wpływu 23 i 29 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik zamierza zakupić poza granicami kraju (na terenie UE) towar oznaczony kodem CN 2803000000 o nazwie zgodnej z CN "Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewyłączone)". Podatnik zamierza sprzedać zakupiony towar innemu podmiotowi. Przeznaczenie towaru po jego sprzedaży nie zostało określone, ale podatnik zakłada, że towar ten może zostać użyty jako środek wzbogacający (dodatek lub domieszka) do paliwa opałowego oznaczonego kodem CN 27011900, lub jako środek wzbogacający (dodatek lub domieszka) do paliwa alternatywnego z odpadów gumowych o kodzie CN 40040000.

Podatnik rozważa sprzedaż towaru od razu w formie mieszaniny z odpadem gumowym o kodzie CN40040000 jako paliwo alternatywne.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

* art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6.12.2008 zawiera zamknięty katalog wyrobów energetycznych, Wykaz ten nie obejmuje wyrobu o kodzie CN 2803000000. Wyrób ten nie mieści się także w pozycji art. 86 ust. 1 pkt 10, gdyż sadza, jako węgiel pierwiastkowy nie jest węglowodorem, ani w poz. art. 86 ust. 1 pkt 9, gdyż nie stanowi domieszki do paliw silnikowych. Dalsze przetwarzanie nabytego wyrobu o kodzie CN 2803000000 nie powoduje jego zmian w żaden z wyrobów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż mieszanie tego wyrobu z paliwem alternatywnym o kodzie CN 40040000 nie powoduje przeklasyfikowania wyrobu w żaden wyrób wymieniony w art. 86. ust. 1 i wyrób finalny (mieszanka wyrobu o kodzie CN 2803000000 oraz o kodzie CN 40040000) przeznaczony na sprzedaż również nie jest węglowodorem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobu, o kodzie CN 2803000000, niewymienionego w wykazie wyrobów energetycznych, określonych w art. 86 ust. 1 i przeznaczeniem tego wyrobu do sprzedaży podmiotowi wykorzystującemu ten wyrób do wzbogacania paliwa o kodzie CN 27011900 lub CN 40040000, albo też bezpośredniej sprzedaży tego wyrobu jako domieszki do paliwa alternatywnego z odpadów gumowych powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu o kodzie CN 2803000000, sprzedaży tego wyrobu w niezmienionej postaci, w tym także odbiorcy stosującemu ten wyrób do wzbogacania paliwa o kodzie CN 27011900 lub CN 40040000, a także sprzedaż mieszaniny tego wyrobu z paliwem alternatywnym o kodzie CN 40040000 nie powstaje obowiązek akcyzowy, niezależnie od dalszego przeznaczenia tego wyrobu.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. zawiera zamknięty katalog wyrobów energetycznych. Wykaz ten nie obejmuje wyrobu o kodzie CN 2803000000. Wyrób ten nie mieści się także w pozycji art. 86 ust. 1 pkt 10, gdyż sadza, jako węgiel pierwiastkowy nie jest węglowodorem, ani w pozycji art. 86 ust. 1 pkt 9, gdyż nie stanowi domieszki do paliw silnikowych. Dalsze przetwarzanie nabytego wyrobu o kodzie CN 2803000000 nie powoduje jego zmiany w żaden z wyrobów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż mieszanie tego wyrobu z paliwem alternatywnym o kodzie CN 40040000 nie powoduje przeklasyfikowania wyrobu na żaden wyrób wymieniony w art. 86 ust. 1.

Sprzedaż wyrobu w niezmienionej postaci, także dla celów wzbogacenia paliwa o kodzie CN 27011900, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, gdyż wyrób o kodzie CN 2803000000 nie jest wymieniony w art. 86 ust. 1.

Ponadto wzbogacanie paliwa o kodzie CN 27011900 nie powoduje zmiany stawki podatku akcyzowego, gdyż została ona określona kwotowo w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Stosowanie wyrobu o kodzie CN 2803000000 jako domieszki do paliwa alternatywnego o kodzie CN 40040000 nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, gdyż paliwo alternatywne o kodzie CN 40040000 nie jest wymienione na liście w art. 86 ust. 1, pkt 1-9, a odpady gumowe nie są węglowodorem, a więc nie mieszczą się także w definicji określonej w art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1).

Przez wyroby akcyzowe należy rozumieć wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1.

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Stosownie do art. 10 ust. 1, 4 i 5 obowiązek podatkowy:

* powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

* z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

* z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że aby ocenić czy wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobu o kodzie CN 2803 00 00 oraz czy sprzedaży wyrobów o kodzie CN 2803 00 00 przeznaczonego jako środek wzbogacający do paliwa opałowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym należy zbadać czy wyrób ten jest wyrobem akcyzowym którego wewnątrzwspólnotowe nabycie lub sprzedaż rodzi obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, że wyrób o kodzie CN 2803 00 00, jako taki, nie został w ustawie wymieniony wśród wyrobów akcyzowy. Ustawa przewiduje, że niektóre wyroby w niej nie wymienione mogą zostać uznane za wyroby akcyzowe ze względu na swe przeznaczenie.

Takim przypadkiem jest art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy zgodnie z którym do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się pozostałe wyroby:

* z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;

* będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Jak wynika z wniosku wyrób o kodzie CN 2803 00 00 nie jest węglowodorem, zatem wyrób ten, przeznaczony do użycia jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych, nie jest wyrobem energetyczny - o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy - a w konsekwencji wyrobem akcyzowym. Ponadto z wniosku wynika, że wyrób ten - samodzielnie lub jako domieszka - nie jest przeznaczony do paliw silnikowych tj. nie stanowi paliwa silnikowego lub dodatku lub domieszki do paliw silnikowych. Nie stanowi on zatem również wyrobu energetycznego (akcyzowego) o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Co zatem idzie:

* wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyroby nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji nie rodzi obowiązku podatkowego,

* sprzedaż tego wyroby nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji nie rodzi obowiązku podatkowego,

* użycie tego wyroby do paliwa o kodzie CN 4004 00 00 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji nie rodzi obowiązku podatkowego.

Nie podlega również opodatkowaniu akcyzą sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobu o kodzie CN 4004 00 00 (stanowiącego mieszaninę wyrobu o kodzie CN 2803 00 00 i kodzie CN 4004 00 00) nie będącego węglowodorem. Jak wynika z wniosku wyrób o kodzie CN 2803 00 00 nie stanowi dodatku lub domieszki do paliw silnikowych, co wprost wskazuje, że powstała ww. mieszanina nie jest paliwem silnikowym. Tym samym wyrób o kodzie CN 4004 00 00 nie będący węglowodorem ani paliwem silnikowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Ponadto jak wynika z wniosku przetwarzanie nabytego wyrobu o kodzie CN 2803 00 00 nie powoduje jego zmian. Mieszanie tego wyrobu z paliwem alternatywnym o kodzie CN 4004 00 00 nie powoduje przeklasyfikowania wyrobu w inny wyrób wymieniony w art. 86. ust. 1 ustawy.

Podsumowując wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobu o kodzie CN 2803 00 00, który nie stanowi węglowodoru oraz jego sprzedaż i mieszanie z wyrobem o kodzie CN 4004 0000 jak i sprzedaż tej mieszaniny klasyfikowanej do kodu CN 4004 00 00 (nie będącej węglowodorem), nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w sytuacji gdy wyroby te nie są oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należał o uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl