IBPP4/443-1134/11/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1134/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2011 r. (data wpływu 20 lipca 2011 r.) uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2011 r. (data wpływu 10 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów dokonane w ramach realizacji projektu pod nazwą "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów dokonane w ramach realizacji projektu pod nazwą "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2011 r. (data wpływu 10 sierpnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-1134/11/AW z dnia 27 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Projekt realizowany przez Miasto pn.: "..." uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem. Przewidziany okres realizacji 2010-2012 r.

W związku z realizacją powyższego projektu Wnioskodawca poniósł i poniesie w przyszłości wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawowym obowiązkiem tj.: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.). Prezydent Miasta reprezentujący Miasto na prawach powiatu, o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy winien sporządzić mapę akustyczną w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Mapa akustyczna stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwo o zagrożeniach środowiska hałasem. Równocześnie będzie stanowić narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, a bezpośrednio zostanie wykorzystana do opracowania programu ochrony środowiska, przed hałasem dla miasta, który rada miasta winna uchwalić w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. Ponadto w ramach projektu opracowane zostały następujące dokumenty: analiza przedrealizacyjna, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz studium wykonalności.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu pn. "..." nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Miasto. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

* pomiar hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, poprzemysłowego na terenie Miasta,

* przygotowanie warstw tematycznych do opracowania modelu geometrycznego terenu aglomeracji objętego mapą,

* opracowanie modelu symulacyjnego terenu Miasta dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu, kalibracja mapy akustycznej,

* wykonanie obliczeń oraz opracowanie części graficznej i opisowej mapy akustycznej,

* opracowanie systemu aktualizacji mapy akustycznej,

* uruchomienie portalu internetowego mapy akustycznej oraz jej upublicznienie (udostępnienie społeczeństwu).

Udostępnienie mapy akustycznej będzie następowało nieodpłatnie. Mapa stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem poprzez udostępnienie jej na stronie internetowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 4 sierpnia 2011 r.):

Czy Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów, dokonane w ramach realizacji projektu pod nazwą "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 4 sierpnia 2011 r.), nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów, dokonane w ramach realizacji projektu pod nazwą "...". Brak podstaw do zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż realizowane zadanie nie służy działalności opodatkowanej Miasta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgonie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) właściwy starosta sporządzi mapę akustyczną, określoną w art. 118 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Zgonie natomiast z ustawą z art. 118 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2. Art. 117 ust. 2 pkt 1 tej ustawy stanowi, iż oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a ust. 3 tej ustawy mówi, że powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione w ust. 2 tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowi w art. 92 ust. 1, że funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

1.

rada miasta,

2.

prezydent miasta.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zrealizuje projekt pod nazwą "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

* pomiar hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, poprzemysłowego na terenie Miasta,

* przygotowanie warstw tematycznych do opracowania modelu geometrycznego terenu aglomeracji objętego mapą,

* opracowanie modelu symulacyjnego terenu Miasta dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu, kalibracja mapy akustycznej,

* wykonanie obliczeń oraz opracowanie części graficznej i opisowej mapy akustycznej,

* opracowanie systemu aktualizacji mapy akustycznej,

* uruchomienie portalu internetowego mapy akustycznej oraz jej upublicznienie (udostępnienie społeczeństwu).

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu pn. "..." nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Miasto.

Udostępnienie mapy akustycznej będzie następowało nieodpłatnie.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów lub usług dokonywanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl