IBPP4/443-1134/09/EJ - Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz ewentualny zwrot w związku z budową stadionu sportowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1134/09/EJ Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz ewentualny zwrot w związku z budową stadionu sportowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz ewentualny zwrot w związku z budową stadionu sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz ewentualny zwrot w związku z budową stadionu sportowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wybudować stadion sportowy w mieście Projekt polega na budowie stadionu, rozbudowie istniejącego budynku zaplecza sportowego oraz budowie trybun wraz z dojściami i dojazdami. W związku z podjęciem przez zarząd Województwa uchwały o wyborze projektu do dofinansowania z działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 projekt otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiego (EFRR). Instytucja zarządzająca RPO 2007-2013 zobligowała beneficjenta tj. Wnioskodawcę do dostarczenia informacji z Krajowej Informacji Podatkowej, czy beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu. Efektem inwestycji będzie zarządzać Gmina, a powstała infrastruktura będzie udostępniona społeczeństwu nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach opisanej sytuacji przysługuje Wnioskodawcy obniżenie podatku należnego o podatek naliczony oraz ewentualny zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina, jako podatnik podatku VAT - Urząd Gminy, nie ma możliwości odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji, gdyż inwestycja wynika z zadań własnych gminy określonych w art. 6 i 7 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a zatem nie będzie źródłem przychodów z czynności opodatkowanych, określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., co wyklucza zwrot przedmiotowego podatku. Efektem inwestycji będzie zarządzań Wnioskodawca, a powstała infrastruktura będzie udostępniana społeczeństwu nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd miasta jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta.

Zatem Urząd miasta działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach zadań własnych będzie realizował inwestycję polegająca na wybudowaniu stadionu sportowego. Projekt polega na budowie stadionu, rozbudowie istniejącego budynku zaplecza sportowego oraz budowie trybun wraz z dojściami i dojazdami. Powstała infrastruktura będzie udostępniana społeczeństwu nieodpłatnie.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż efekty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu, o którym mowa we wniosku (tj. wybudowany stadion, trybuny, dojścia, dojazdy oraz rozbudowany budynek zaplecza sportowego) nie będą generowały w przyszłości dla Wnioskodawcy żadnych przychodów (obrotów), których następstwem będzie określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego), powstała infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie.

Tym samym zdaniem tut. organu towary i usługi jakie będą przez Wnioskodawcę nabywane w związku z jego realizacją nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Skoro więc towary i usługi jakie zostaną nabyte w związku z realizacją projektu nie będą służyły wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji projektu, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 cyt. powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom, jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy w sytuacji gdy inwestycja wynika z zadań własnych gminy określonych w art. 6 i 7 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym to nie będzie ona źródłem przychodów z czynności opodatkowanych, określonych w art. 5 ustawy o VAT. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a szczególności wykorzystywania powstałego w efekcie projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych (np. dzierżawa, płatny wstęp), udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl