IBPP4/443-1069/11/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1069/11/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 2 marca 2011 r. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 2007 - 8130Z), świadczonych również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aktualnie korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, a także z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do dnia przekroczenia kwoty obrotów 20 tys. zł - na podstawie § 3 ust. 7 rozporządzenia wskazanego w części E3. Każde świadczenie usługi dokumentuje rachunkiem o którym mowa w art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa. Przewiduje, że w drugim półroczu 2011 r. przekroczę kwotę obrotu 20 tys. zł i wówczas zamierza korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia wymienionego w części E3, z uwzględnieniem treści odnośnika nr 3 do załącznika. Ponadto istnieje możliwość, że jeszcze w trakcie 2011 r. zostanie przekroczona liczba 50 wszystkich operacji świadczenia usług lub/i liczba 19 odbiorców tych usług. Zapłata za usługi nie zawsze następuje na rachunek bankowy, więc nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 37 załącznika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakim terminie Wnioskodawca będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej w razie przekroczenia w 2011 r. liczby operacji 50 lub/i liczby odbiorców 19 (które miałoby miejsce juz po przekroczeniu kwoty 20 tys. zł obrotu).

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie stosuje się pod warunkiem, że podatnik do końca roku spełni warunki o których mowa w poz. 34. Gramatycznie oznacza to, że podatnik który przekroczy np. w październiku 2011 r. limit operacji (50) lub/i odbiorców (19) utraci prawo do zwolnienia z instalowania kasy z datą wsteczną, bo od dnia następującego po dniu w którym przekroczona została kwota obrotu 20 tys. zł (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Taka sytuacja oznaczałaby dla podatnika dotkliwe konsekwencje, przewidziane dla naruszających termin instalacji kasy rejestrującej. Byłoby to tym bardziej niesprawiedliwe, że podatnicy kontynuujący działalność i korzystający ze zwolnienia z instalacji kasy również na podstawie poz. 34 załącznika, w razie przekroczenia wymienionych limitów nadal korzystają ze zwolnienia aż do końca roku. Zastosowanie wyłącznie wykładni gramatycznej prowadziłoby do wniosku, że praktycznie żaden podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie powinien korzystać z poz. 34, bo w razie przekroczenia limitów odbiorców i/lub operacji poniesie konsekwencje wynikające z naruszenia terminu instalacji kasy. A ponieważ podatnik rozpoczynający działalność nie jest w stanie przewidzieć, czy takie przekroczenie limitów nastąpi, zatem przepis poz. 34 załącznika byłby wobec niego praktycznie martwy.

Z powyższych względów zdaniem Wnioskodawcy, w razie przekroczenia limitów operacji lub/i odbiorców podatnik utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy rejestrującej nie wstecz, lecz od dnia przekroczenia tych limitów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika usług.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanym dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6, który stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Natomiast, w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - w pozycji 34 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 2

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2.

liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 3

Z objaśnień do załącznika wynika, iż:

2 Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

3 Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 34 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

Natomiast w pozycji 37 wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, przy czym przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

* zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

* podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od dnia 2 marca 2011 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Każde świadczenie usługi dokumentuje rachunkiem o którym mowa w art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W drugim półroczu 2011 r. przewidywany obrót z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczy kwotę obrotu 20.000 zł. Przewidywana liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w 2011 r. przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie większa niż 19. Zapłata za usługi nie zawsze następuje na rachunek bankowy, więc nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 37 załącznika.

Z powołanych przepisów wynika, iż podatnik, który utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o ile spełni określone w nim warunki. Wnioskodawca w przypadku przekroczenia kwoty obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jednakże z zastrzeżeniem, iż w przypadku przekroczenia limitu operacji, tj. liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie wyższa niż 19, zwolnienie to traci moc od dnia przekroczenia tych warunków.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl