IBPP4/443-1005/11/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1005/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. (złożonego w dniu 11 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług w związku z realizacją projektu pod nazwą: "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług w związku z realizacją projektu pod nazwą: "XXX". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data złożenia 11 sierpnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 11 sierpnia 2011 r.):

Miasto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 otrzymało dofinansowanie zadania pn. "XXX". Zadanie polegało na przeprowadzeniu kampanii reklamowej poprzez: umieszczenie 50 bilbordów w W., P., W., Ł. i K., umieszczenie artykułu prasowego w czasopismach lotniskowych w K. i K., zamieszczeniu na portalu internetowym O. baneru reklamowego oraz wysłanie listów mailingowych oraz udziału w programie śniadaniowym w TV. Miasto realizując zadanie, jak również w przyszłości nie będzie dokonywać czynności opodatkowanych w związku z realizacją ww. kampanii reklamowej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą: "XXX". W związku z ww. projektu Wnioskodawca dokonał zakupu usług. Wydatki poniesione na ww. usługi zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Efekty wynikłe w związku ze zrealizowanym projektem nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

B. to mikroregion turystyczny składający się z 5 gmin: B., I., S., U. i W. Wnioskodawca realizuje projekt kompleksowo i wszystkie działania podejmuje Wnioskodawca. W związku z realizacją projektu wszystkie faktury wystawiane są na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie świadczy na rzecz pozostałych gmin będących beneficjentami pośrednimi projektu żadnych usług i nie przekazuje żadnych towarów w związku z ogólnopolską kampanią promocyjną. Projekt nie generuje żadnych przychodów, które mogłyby być rozdzielane pomiędzy jego beneficjentów. Wnioskodawca otrzymuje jedynie dotacją kosztową od beneficjentów pośrednich, ponoszonych jedynie na pokrycie kosztów jakie są ponoszone w związku z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, której głównym efektem będzie wypromowanie marki i zaprezentowanie walorów turystycznych B. na szczeblu ogólnopolskim.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 lipca 2011 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 lipca 2011 r.):

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Gmina zrealizowała projekt pod nazwą: "XXX". Wnioskodawca realizuje projekt kompleksowo i wszystkie działania podejmuje Wnioskodawca. W związku z ww. projektu Wnioskodawca dokonał zakupu usług. Wszystkie faktury wystawiane są na Wnioskodawcę. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie świadczy na rzecz pozostałych gmin będących beneficjentami pośrednimi projektu żadnych usług i nie przekazuje żadnych towarów w związku z ogólnopolska kampanią promocyjną. Projekt nie generuje żadnych przychodów, które mogłyby być rozdzielane pomiędzy jego beneficjentów. Wnioskodawca otrzymuje jedynie dotację kosztową od beneficjentów pośrednich, ponoszonych jedynie na pokrycie kosztów jakie są ponoszone w związku z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, której głównym efektem będzie wypromowanie marki i zaprezentowanie walorów turystycznych B. na szczeblu ogólnopolskim. Efekty wynikłe w związku ze zrealizowanym projektem nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaje spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Wnioskodawca nie będzie miał więc możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pod nazwą: pn. "XXX". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Powyższe unormowanie nie uległo zmianie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), które obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2011 r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż wydatki ponoszone na realizację projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę efektów projektu do działalności gospodarczej generującej podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl