IBPP3/4512-865/15/JP - Określenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/4512-865/15/JP Określenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

12sierpnia 2015 r. została zarejestrowana w KRS pod numerem.... spółka komandytowa działająca pod firmą Zakłady. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka komandytowa jest spółką osobową - określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej k.s.h. - mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia - komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika - komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. W spółce komandytowej o nazwie Zakłady. Sp.z o.o. Sp.k (skrót dla potrzeb zapytania) jest czterech wspólników: 3 komandytariuszy - osoby fizyczne i jeden komplementariusz - osoba prawna tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z zapisami umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego - aportu.

Jeden ze wspólników spółki komandytowej (dalej zwany Wspólnikiem) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Wspólnika jest PKD: 10.11.Z - przetwarzanie i konserwacja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu. Pozostałe PKD m.in. to: 10.12.Z, 10.13.Z., 10.85.Z, 46.32.Z, 47.22.Z, 47.24.Z i inne.

W skład przedsiębiorstwa Wspólnika wchodzą w szczególności: nieruchomości, ruchome środki trwałe, w tym środki transportu (samochody osobowe i ciężarowe), wartości niematerialne i prawne, urządzenia, zapasy towarów i materiałów, w tym półproduktów i wyrobów gotowych, wierzytelności, licencje i zezwolenia, koncesje, zespół osobowy, klientela, kontrakty handlowe, zorganizowana sieć sprzedaży w postaci sklepów własnych lub w miejscach dzierżawionych lub w postaci stoisk w punktach handlowych, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty, a także zobowiązania, należności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo działa zarówno w obiektach, stanowiących aktywa i środki trwałe przedsiębiorstwa Wspólnika, jak i stanowiących własność osób trzecich na podstawie umów najmu, dzierżawy.

Wspólnik niektóre ze składników prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zwłaszcza poszczególne środki trwałe, w szczególności te związane z planowaną operacyjną działalnością spółki komandytowej (tzw. maszyny i urządzenia produkcyjne, jak też urządzenia tzw. działu technicznego), środki transportu, planuje wnieść do spółki w formie rzeczowego aportu pojedynczych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zarówno Wnioskodawca jak i Wspólnik są podatnikami VAT czynnymi.

Z tytułu transakcji wniesienia aportu Wspólnik wystawi fakturę VAT, w której wymieniona zostanie wartość netto wnoszonego aportu oraz kwota podatku VAT. Zapłata, jaką Wspólnik otrzyma w zamian za aport będą prerogatywy, jakie przysługują wspólnikowi spółki osobowej, w szczególności prawo do zysku spółki osobowej, natomiast kwota VAT należnego z tytułu omawianej transakcji, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Wspólnika uregulowana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika w formie pieniężnej.

Podatek należny VAT ustalony przez Wspólnika od przekazania aportu, zostanie ujawniony w deklaracji podatkowej VAT-7 Wspólnika złożonej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego w związku z tą czynnością i rozliczony z właściwym urzędem skarbowym.

Ponadto w piśmie z 26 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że mienie otrzymane przez Wnioskodawcę od wspólnika spółki komandytowej udokumentowane przez Wspólnika fakturą VAT w której wykazany będzie podatek VAT (dla Wspólnika wnoszącego należny; dla Wnioskodawcy otrzymującego - naliczony) będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę (spółkę komandytową) w działalności opodatkowanej, która generować będzie podatek należny od sprzedawanych przez spółkę (Wnioskodawcę) towarów i usług.

Głównym rodzajem działalności Wnioskodawcy po rozpoczęciu operacyjnej działalności jest (będzie):

PKD 10.11.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu;

PKD 10.12.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

PKD 10.13.Z - produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego,

PKD 10.85.Z - wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

PKD 46.32.Z - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

PKD 47.22.Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.24.Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne.

Powyższa sprzedaż (dostawa towarów) opodatkowana jest wg stawek VAT: 5%, 8%, 23%. Wnioskodawca planuje również dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów opodatkowanych stawką 0% VAT na określonych w ustawie warunkach.

Mając na uwadze powyższe, otrzymane przez Wnioskodawcę aportem mienie (składniki majątkowe) wykorzystywane będzie wyłącznie do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy mając na względzie obowiązujące w dniu tego pisma przepisy podatku VAT oraz zakres działalności wg kodów PKD wskazany zarówno w umowie spółki jak też w KRS.

W fakturze dokumentującej wniesienie (otrzymanie) aportem poszczególnych składników majątkowych nie stanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako nabywca wskazany będzie Wnioskodawca tj. Zakłady. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.....

Powyższe oznacza, że faktura dokumentująca aport poszczególnych składników będzie zawierała dane o których mowa w art. 106e ustawy o podatku VAT, w szczególności art. 106e ust. 1 pkt 1-15, w tym m.in. nazwę poszczególnego składnika, jego ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT dla danego składnika będącego przedmiotem aportu, wartość brutto, sumę sprzedaży wartości netto z podziałem na poszczególne stawki VAT, kwotę podatku od sumy wartości netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT, numery NIP dostawcy i nabywcy, dane wnoszącego aport (wspólnika - podatnika dokonującego dostawy składników w formie aportu), dane nabywcy - otrzymującego aportem składniki majątkowe, którym jest Wnioskodawca i inne elementy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej od Wspólnika z tytułu transakcji wniesienia przez Wspólnika aportu poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 26 stycznia 2016 r.):

Tak, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej od Wspólnika z tytułu transakcji wniesienia przez Wspólnika aportu poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący spółką komandytową, zamierza nabyć od Wspólnika składniki prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, zwłaszcza poszczególne środki trwałe, w szczególności te związane z planowaną operacyjną działalnością spółki komandytowej (tzw. maszyny i urządzenia produkcyjne, jak też urządzenia tzw. działu technicznego), środki transportu. Składniki te Wspólnik planuje wnieść do spółki w formie rzeczowego aportu pojedynczych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tytułu transakcji wniesienia aportu Wspólnik wystawi fakturę VAT, w której wymieniona zostanie wartość netto wnoszonego aportu oraz kwota podatku VAT. Mienie otrzymane przez Wnioskodawcę od wspólnika spółki komandytowej udokumentowane przez Wspólnika fakturą VAT będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę (spółkę komandytową) w działalności opodatkowanej, która generować będzie podatek należny od sprzedawanych przez spółkę (Wnioskodawcę) towarów i usług. Otrzymane przez Wnioskodawcę aportem mienie (składniki majątkowe) wykorzystywane będzie wyłącznie do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. Zarówno Wnioskodawca jak i Wspólnik są podatnikami VAT czynnymi.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego wynika, że nabywane składniki przedsiębiorstwa będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej zakupu składników przedsiębiorstwa Wspólnika.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym i opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, tj. w odniesieniu do okoliczności, w których Wnioskodawca wskazał, że zamierza nabyć składniki przedsiębiorstwa Wspólnika niestanowiące przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności takiej zmiany, która spowodowałaby, że przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa) lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Wspólnika bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl