Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-772/15/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu 21 października 2015 r., uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." jeśli zakupy dotyczą komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń zakupionych bezpośrednio dla pracowników Starostwa wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." jeśli zakupy dotyczą komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń zakupionych bezpośrednio dla pracowników Starostwa wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 stycznia 2016 r. nr IBPP3/4512-772/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiat J) realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne Powiatu dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445). Powiat posiada status podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz sprzedaży majątku i jest czynnym podatnikiem VAT. Powiat jest jednym z 159 partnerów realizujących projekt pod nazwą "..." współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo - lider, jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz szczebla gminnego - partnerzy.

Głównym celem projektu "..." jest zapewnienie mieszkańcom... lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, poprawę jakości obsługi obywateli oraz lepszy dostęp obywateli do informacji publicznej.

Cel główny projektu został zrealizowany poprzez poniższe cele szczegółowe:

1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-Administracja).

2. Wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenia e-usług publicznych przez administrację lokalną.

3. Modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej i usprawnienie jej działalności.

4. Wzrost jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem, oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo-lider, jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz szczebla gminnego -159 partnerów.

W celu osiągnięcia założonych celów, przeprowadzono następujące działania:

1. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono Systemu e-Usług Internetowych (SeUI).

System ten obejmuje oprócz centralnego portalu internetowego także m.in. portale internetowe urzędów lokalnych, centralny system zarządzania infomatami, integrację z centralną elektroniczną skrzynką podawczą wraz z całą wymaganą przepisami infrastrukturą, pomocnicze programy biurowe, program do kopiowania danych, programy do monitoringu i kontroli funkcjonowania systemu. W skład SeUI wchodzi również centralna aplikacja integrująca. Oprogramowanie to zapewnia współpracę z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, które już dysponują systemami elektronicznego obiegu dokumentów. Wdrożenie oprogramowania systemu, umożliwia uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy.

2. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów umożliwia przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten uporządkowuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększa efektywność i jakość pracy urzędników, a także przyczynia się do zwiększenia transparentności pracy urzędów. Zakładana funkcjonalność systemu umożliwia budowanie schematów obiegu sprawy dla każdego rodzaju sprawy i przyjmowanego dokumentu oraz budowania schematów wewnętrznego obiegu dokumentów. Istotnym elementem funkcjonowania SEOD jest współpraca z eksploatowanymi już w jednostkach samorządu terytorialnego aplikacjami dziedzinowymi. Aby taka współpraca była możliwa SEOD wyposażony jest w lokalną aplikację integrującą. Zadaniem tej aplikacji jest pobieranie potrzebnych danych z bazy konkretnej aplikacji dziedzinowej (np. aplikacji do rozliczania podatków) i wprowadzanie ich do SEOD. Komunikacja w drugą stronę odbywa się za pośrednictwem użytkowników aplikacji dziedzinowych.

3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów.

Podstawą sprawnie funkcjonującego urzędu jest sprawnie działająca lokalna sieć informatyczna w urzędzie. W projekcie wybudowano lub uzupełniono już istniejące sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną. W ramach projektu, zainstalowano także urządzenia zabezpieczające sieci lokalne tak by uzyskać ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz, a także bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów internetu.

4. Wybudowanie infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.

Przedmiotem tej części projektu była dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu i monitoringu sieci, komputerów przenośnych. Serwery te obsługują m.in. portal e-usług, system zarządzania infomatami, monitorowanie urządzeń sieci rozleglej, systemy backupu. Infrastruktura ta została zlokalizowana w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia.

W zależności od wielkości partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składało się z serwera oraz zestawów komputerowych - komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Urzędy zostały wyposażone w infomaty - multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczają obywatelom publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz pełnią rolę publicznego dostępu do internetu. Zrealizowano zakup, instalację i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji danych. U każdego z partnerów, u którego wdrażano SEOD infrastruktura jest wyposażona w urządzenia do backupu i archiwizacji wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Zrealizowano także zakup i instalację systemów antywirusowych.

Zakres pakietu produktów PSeAP przypadającego na Powiat J:

1. Serwery wraz z licencją na system operacyjny, platformą workflow (serwer), antywirus (serwer): typ B-1 szt.

2. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN: typu B-1 szt.

3. Zestawy komputerów stacjonarnych: 95 szt. (w zestawie - komputer, klawiatura, mysz, system operacyjny).

4. Komputery przenośne (notebooki) - 5 szt. (w zestawie - komputer, mysz, system operacyjny).

5. Monitory komputerowe - 95 szt.

6. Pakiet oprogramowania biurowego - 10 szt.

7. Urządzenia Biura Obsługi Klienta: typu A - 2 szt. (urządzenia wielofunkcyjne)

8. Infomat wewnętrzny - 1 szt.

9. Licencje Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 100 szt.

10. Pakiet oprogramowania biurowego wersja podstawowa - 90 szt.

11. Wdrożenie sprzętu, oprogramowania i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

12. Promocja projektu.

13. Zarządzanie projektem.

14. Audyt projektu.

15. Szkolenie.

Zakupy dokonywane przez Powiat w opisanym projekcie miały na celu wyłącznie realizację zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty i działalności publicznoprawnej.

Powiat nie wykorzystuje towarów i usług wymienionych w pkt 1 - 15 do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług ani zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Produkty zakupione w ramach projektu PseAP nie będą wykorzystywane do czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych bowiem Powiat działa (wykonuje swoje czynności) wyłącznie bezpośrednio na podstawie przepisów prawa i statutu.

We wszystkich fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca tj. Powiat J. Zakupu towarów i usług realizowane w ramach projektu odbywały się w okresie od 24 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT są wykonywane na sprzęcie niezakupionym w ramach projektu PSeAP. Sprzęt wykorzystywany do tych czynności jest podłączony do sieci wewnętrznej Starostwa Powiatowego, która jest niezależna od podsieci sfinansowanej w ramach projektu PSeAP. Pracownicy realizujący zadania z tytułu nadzoru i obsługi pośredniej (Skarbnik, Główny Księgowy, pracownik księgowości zajmujący się księgowaniem czynności podlegających VAT) wykonują swoje zadania również na sprzęcie niezakupionym w ramach projektu

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 stycznia 2016 r.):

Czy odliczenie przysługuje, jeżeli zakupy dotyczą komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń zakupionych bezpośrednio dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT, tj. czynności wykonywane przez Powiat w ramach reżimu publicznoprawnego (z wykorzystaniem władztwa), które z uwagi na dominujące formy administracyjnoprawne czynności, pozostają poza sferą zastosowania ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy).

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 stycznia 2016 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli zakupy dotyczą komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń zakupionych bezpośrednio dla pracowników Starostwa Powiatowego (tekst jedn.: zatrudnionych w Starostwie Powiatowym na podstawie umów o pracę na stanowiskach urzędniczych i innych) wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT, tj. czynności wykonywane przez Powiat w ramach reżimu publicznoprawnego (z wykorzystaniem władztwa), które z uwagi na dominujące formy administracyjnoprawne czynności, pozostają poza sferą zastosowania ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy) - odliczenie nie przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy odliczenia tego dokonuje podmiot działający w charakterze podatnika oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: "działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych".

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń, zakupionych bezpośrednio dla pracowników Starostwa wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu,

Jak wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W odniesieniu więc do towarów i usług służących wyłącznie czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawcy z tytułu zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń, wykorzystywanych przez pracowników Starostwa wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do lidera i pozostałych partnerów projektu bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl