Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-642/15/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. "XXX".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Związek XXX, posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu Związku XXX. W myśl postanowień rozdziału 2 statutu Wnioskodawcy, misją Wnioskodawcy jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Wnioskodawca wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Podstawą wychowania w Związku są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. Wnioskodawca uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

Wnioskodawca prowadzi działalność, w oparciu o postanowienia:

1.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

2.

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego i jest organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.

Wnioskodawca podpisał w dniu 28 września 2012 r. umowę o dofinansowanie projektu "XXX" nr XXX w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Przedmiotowa realizacja projektu to inwestycja w bazę noclegową i gastronomiczną Ośrodków Harcerskich zlokalizowanych na terenie województwa.

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności turystycznej regionu. Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży w odpowiednich warunkach, szerzenie idei współdziałania z przyrodą oraz praca wychowawcza z wykorzystaniem potencjału turystycznego organizacji. Projektem objętych zostało dziewięć ośrodków harcerskich w P., S., K., K., W., Z., J., J., U. Każdy z nich ma bardzo duży potencjał i możliwości dalszego rozwoju, niezbędnym jest jednak pozyskanie źródła finansowania zaplanowanych inwestycji.

Rozwojem objęte są bazy leżące na terenie powiatu c., I., m., k., bi. Zakres projektu obejmuje niżej wskazane inwestycje.

1. W Ośrodku Harcerskim P. w urządzenia chłodnicze, obróbkę mechaniczną produktów spożywczych, zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy, naczynia kuchenne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i rozbudowę stołówki wraz z zapleczem, termomodernizację budynku, inwestycję w bazę noclegową w tym zakup łóżek oraz wymianę pieca centralnego ogrzewania.

2. W Ośrodku Harcerskim S. w bazę noclegową, w tym zakup 5 sztuk domków drewnianych wraz z wyposażeniem. Przedmiotowa realizacja przewiduje również nadbudowę piętra stołówki - 140 m2 wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie kuchni w sprzęt kuchenny zgodny z wymogami z sanepidu.

3. W Ośrodku Harcerskim K. przewiduje się remont bazy gastronomicznej wraz z wyposażeniem bazy gastronomicznej w urządzenia w tym lodówko zamrażarka, zmywarka, obieraczka do warzyw, patelnia elektryczna, piec elektryczny, kuchenka gazowo elektryczna. Remont bazy noclegowej w ramach którego przewiduje się wymianę pokrycia dachowego, odeskowania ścian oraz wyposażenie bazy noclegowej - łóżka z materacami, szafki, krzesełka, stoliki.

4. W Ośrodku Harcerskim K. zakup domków drewnianych w ilości sztuk 5 celem zakwaterowania 50 osób oraz ich wyposażenie. Remont dziesięciu domków na kolonii zuchowej wraz z wyposażeniem w tym łóżka, szafy, szafki, lampy. Remont bazy gastronomicznej wraz z wyposażeniem w tym zakup urządzeń do przygotowywania posiłków celem zbiorowego żywienia oraz zakup gruntu.

5. W Domu Zucha W. to kompleksowe wyposażenie kuchni i jadalni, wyposażenie pokoi w ramach którego zakupione zostaną panele podłogowe, łóżka, szafy, regały, stoły, krzesła, firany, pościel. Planowane są również roboty budowlano wykończeniowe celem uruchomienia skrzydła noclegowego dla 50 osób.

6. W Ośrodku Harcerskim Z. to wyposażenie kuchni, remont 4 domków wraz z wyposażeniem.

7. W Ośrodku Harcerskim J. przewidziano inwestycję w remont pięciu domków wraz z ich wyposażeniem, remont zasilania n/n oraz wodnego wraz z oświetleniem obiektu.

8. Ośrodek Harcerski w J. celem poprawy jakości bazy noclegowej i gastronomicznej przewiduje wyposażenie stołówki wraz z przeprowadzeniem jej remontu, remont i wyposażenie pawilonu mieszkalnego i kuchni.

9. Ośrodek Harcerski w U.przewiduje remont domków, kuchni i stołówki, termomodernizację pomieszczeń nocleg, wyposażenie kuchni i pom. nocleg oraz oświetlenie obiektu.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, ponieważ wykonuje oprócz działalności statutowej również działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Nie mniej, w wyżej wskazanych obiektach Wnioskodawca będzie realizował wyłącznie działalność statutową nieodpłatną lub działalność zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT a konkretnie zwolnienia uregulowane w punktach 21, 24 oraz 31 artykułu 43 ust. 1. Są to:

* usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji,

* usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

* usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Wnioskodawca potwierdził w formie wiążących interpretacji możliwość stosowania wyżej wymienionych zwolnień, a w wymienionych obiektach nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca podczas realizacji projektu może korzystać z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z opisaną inwestycją i uznać podatek VAT za niekwalifikowalny, czy też wprost przeciwnie Wnioskodawca nie ma prawa ani do odliczenia ani do zwrotu podatku VAT, w związku z powyższym podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z art. 90 ustawy o podatku VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i tym samym do określenia zakupów, co do których to prawo nie przysługuje. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W inwestycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku będą wykonywane wyłącznie czynności nieobjęte ustawą o podatku VAT (statutowa działalność nieodpłatna) jaki i czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21, 24 i 31 ustawy o podatku VAT wykonywane w ramach działalności statutowej odpłatnej. W związku z powyższym naszym zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia ani zwrotu podatku VAT z uwagi na to, że jest w stanie określić i wyodrębnić zakupy związane z tymi nieruchomościami wykorzystywanymi wyłącznie do sprzedaży zwolnionej albo do czynności nieobjętych ustawą o podatku VAT. Obiekty te są organizacyjnie odrębne (identyfikowalne) a rachunkowość prowadzona analitycznie z podziałem na te obiekty pozwala na jednoznaczne przypisywanie wydatków do poszczególnych miejsc ich powstawania. Z tego powodu podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowalnym, ponieważ zostanie ostatecznie i definitywnie poniesiony przez Wnioskodawcę bez prawa do jego odliczenia lub zwrotu.

Wnioskodawca uprzejmie prosi o potwierdzenie jego stanowiska, że w związku z realizacją opisanego projektu nie będzie miał prawa do doliczenia lub zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z opisanymi inwestycjami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. -kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. , poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że efekty projektu, a zatem również towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (jak podaje Wnioskodawca w wyżej wskazanych obiektach będzie realizował wyłącznie działalność statutową nieodpłatną lub działalność zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT a konkretnie zwolnienia uregulowane w punktach 21, 24 oraz 31 artykułu 43 ust. 1), stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast w rozpatrywanej sprawie związek taki nie wystąpi.

Ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. "XXX". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zaznaczenia zatem wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w ramach zakreślonego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku.

Ponadto zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie oraz nie przedstawiono stanowiska. Przedstawione we wniosku twierdzenie Zainteresowanego, że towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi (czynności nieodpłatne), przyjęto jako element stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl