Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-530/15/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy wyodrębniony z przedsiębiorstwa wnioskodawcy Zakład stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji aportu Zakładu do Spółki Celowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy wyodrębniony z przedsiębiorstwa wnioskodawcy Zakład stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji aportu Zakładu do Spółki Celowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pan X. (Wnioskodawca), będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na: a) handlu drewnianymi paletami używanymi; b) naprawą palet drewnianych; c) produkcją palet drewnianych. Wnioskodawca dokonał reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej swojego Przedsiębiorstwa poprzez wyodrębnienie działów zajmujących się odpowiednio a) handlem, b) naprawą palet oraz ich dalszą odsprzedażą, c) produkcją nowych palet drewnianych z przeznaczeniem na sprzedaż.

Produkcja palet (aktywność mieszcząca się w zakresie pkt c)) realizowana jest w zakładzie produkcyjnym (tartaku) mieszczącym się w J., w skład którego w dniu planowanego wniesienia aportem do spółki celowej wchodzić będą:

1. Nieruchomość gruntowa dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą; na którą to nieruchomość składają się następujące działki gruntu: a. 145/5 o powierzchni 0,3059 ha b. 146/5 o powierzchni 0,3303 ha c. 164/5 o powierzchni 0,2974 ha d. 174/3 o powierzchni 0,0564 ha

2. Nieruchomość gruntowa dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą na którą to nieruchomość składają się następujące działki gruntu: a 145/4 o powierzchni 0,2497 ha; b. 145/6 o powierzchni 0,0472 ha: C146/4 o powierzchni 0,3159 hi d.146/6 o powierzchni 0,040 ha e. 164/4 o powierzchni 0,3059 ha; f.164/6 o powierzchni 0,0431 ha; g. 174/2 o powierzchni 0,0803 ha; h.174/4 o powierzchni 0,0101 ha

3. Obiekty budowlane:

a. Budynek biuro-magazynowo-socjalny-posadowiony na działce gruntu o nr 145/5, w tym:

b. Część biurowa - Instalacje: elektryczna, CO z własnej kotłowni, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, wentylacyjna; Część socjalna: - Instalacje: elektryczna, wentylacyjna; Część magazynowa: - Instalacje elektryczne, ogrzewanie nagrzewnicami. Łączny spis pomieszczeń na pierwszym piętrze: magazyn, pomieszczenie socjalne, przebieralnia, sanitariaty, kotłownia, magazyn, biuro, pokój śniadań, pomieszczenie hydroforu, WC, pomieszczenie środków czystości, przedsionek, wiatrołap. komunikacja hala magazynowa biuro. Łączny spis pomieszczeń na drugim piętrze: biuro, pomieszczenie socjalne, biuro, łazienka, WC damskie, WC męskie, pomieszczenie komunikacji.

c. Budynek magazynowy - posadowiony na działce gruntu o nr 164/4; Łączny spis pomieszczeń piwnic: kotłownia, skład opału; Łączny spis pomieszczeń parteru: biuro, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie komunikacyjne, toalety, szatnie, magazyn;

d. Budynek gospodarczy - posadowiony na działce gruntu o nr 164/4; Wykorzystywany jako portiernia wjazdowa; Łączny spis pomieszczeń: pomieszczenie portierni

e. Budynek gospodarczy-posadowiony na działce gruntu o nr 164/4; Wykorzystywany jako portiernia; Łączny spis pomieszczeń: pomieszczenie portierni

f. Fundament wiaty - posadowiony na działce gruntu o nr 14675; Wykorzystywany jako hala magazynowa na przechowywanie palet; Brak instalacji

g. Suszarnia - posadowiony na działce gruntu o nr 145/4; Wykorzystywana jako magazyn drewna; Zasilany w ciepło z kotłowni znajdującej się w budynku: Łączny spis pomieszczeń: dwie suszarnie, kotłownia Sterownia wiata otwarta.

h. Płyty fundamentowe-posadowiony na działce gruntu o nr 14674; Wykorzystywane jako magazyn drewna

i. Budynek wagi - posadowiony na działce gruntu o nr 164/4; Łączny spis pomieszczeń: jedno pomieszczenie usługowe.

j. Budynek mieszkalny - posadowiony na działce gruntu o nr 145/4; Parterowy, Ocieplany; Łączny spis pomieszczeń: dwa pokoje, łazienka zaplecze kuchenne

k. Stacja transformatorowa - posadowiony na działce gruntu o nr 164/4

I. Infrastruktura techniczna - posadowiony na wszystkich działkach wyżej wymienionych: Studnia kopana z siecią rozdzielczą wewnętrzną i hydroforem, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne;

1. Place manewrowo-składowo-posadowione na wszystkich działkach wyżej wymienionych; Nawierzchnia asfaltobetonów a oraz z kostki brukowej

4. drogę wewnętrzną posadowioną na wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej działkach gruntu: 174/2; 174/3; 174/4

5. Maszyny, środki transportu i urządzenia:

tabela - załącznik PDF - strona "3"

6. Zobowiązania.

- dalej jako zakład w J.

Zakład stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

I.Wyodrębnienie organizacyjne,

Zakład jest zorganizowaną formą, posiadającą wszelkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności tylko w zakresie produkcji palet drewnianych

1.

posiada wewnętrzny regulamin organizacyjny,

2.

pracowników wykonujących swoje obowiązki wyłącznie w Zakładzie,

3.

aktywa trwałe (min wskazane na liścia powyżej: nieruchomości zabudowane budowlami i budynkami, maszyny, środki transportu i urządzenia konieczne do produkcji palet drewnianych,

4.

środki pieniężne - wyodrębniony rachunek bankowy,

5.

należności i zobowiązania - wyodrębnioną listę kontrahentów, ewidencję przychodów oraz kosztów związaną z jego funkcjonowaniem, w szczególności: wyodrębniony czynsz najmu usług telekomunikacyjne, media (woda prąd, gaz).

II.Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe Zakładu istnieje już obecnie poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów. Przychody i koszty, aktywa i pasywa Zakładu są identyfikowane odrębnie od pozostałej działalności Wnioskodawcy, poprzez stworzenie odrębnej ewidencji umożliwiającej sporządzenie odrębnego wyniki finansowego dla potrzeb informacyjnych Wnioskodawcy. Istniejąca ewidencja pozwala zatem na ocenę efektywności działalności Zakładu, jak również na wyodrębnienie jej środków trwałych oraz wyposażenia.

III.Wyodrębnienie funkcjonalne

Pracownicy Wnioskodawcy wykonujący swoje obowiązki zajmują się wyłącznie produkcją, sprzedażą oraz transportem wyprodukowanych w Zakładzie palet drewnianych. Zakład posiada również odrębną strukturę zarządcza w postaci osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesów produkcji, sprzedaży, magazynowania i transportu towarów wytworzonych w ramach Zakładu.

Wnioskodawca planuje przenieść opisaną powyżej działalność Zakładu w drodze aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej (spółka komandytowo - akcyjna), w zamian za akcje w tej Spółce. W ramach aportu do Spółki Celowej zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w wyniku wniesienia działalności Zakładu funkcjonowanie tej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nadal będzie kontynuowane u ramach wniesionego aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej i wyodrębniony z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Zakład stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji planowana transakcja aportu do Spółki Celowej zespołu składników majątkowych - Zakładu, nie podlega opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatki od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej, wyodrębniony z jego przedsiębiorstwa Zakład stanowić będzie w dacie aportu zorganizowane część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji planowana transakcja wniesienia Zakładu (wraz z przypisanymi jej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją z ustawy podatkowej mamy do czynienia z "ZCP" jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych ł niematerialnych, w tym zobowiązania,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W odniesieniu do stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdza, iż:

Ad.1

Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Zakładu, w szczególności:

1.

wewnętrzny regulamin organizacyjny,

2.

pracownicy wykonujący swoje obowiązki wyłącznie w Zakładzie,

3.

aktywa trwałe (m.in. wskazane na liście powyżej: nieruchomości zabudowane budowlami i budynkami, maszyny, środki transportu i urządzenia konieczne do produkcji palet drewnianych,

4.

środki pieniężne - wyodrębniony rachunek bankowy,

5.

należności i zobowiązania - wyodrębnioną listę kontrahentów, ewidencję przychodów oraz kosztów związaną z jego funkcjonowaniem, w szczególności: wyodrębniony czynsz najmu, usługi telekomunikacyjne, media (woda, prąd, gaz),

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, działalność Zakładu cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym. Co do zasady wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika lako odrębny dział i tak jest w opisywanym przypadku. Dział posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, na której czele stoi osoba odpowiedzialna za kierowanie Zakładem, a pracę wykonują pracownicy przypisani bezpośrednio do Zakładu. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że wyodrębnienie organizacyjne znajdzie również odzwierciedlenie w odrębności przejawiającej się w przedmiocie działalności jego przedsiębiorstwa (handel używanymi paletami oraz naprawa i sprzedaż palet używanych) i Zakładu (produkcja nowych palet), tj. zakres będzie rozłączny.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy, przedstawiony Zakładu jako zespół składników wyodrębniony w strukturze jego przedsiębiorstwa, pozwala uznać, iż przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług będzie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe w przypadku Zakładu zdaniem Wnioskodawcy również zostaje spełnione poprzez odpowiednią ewidencja zdarzeń gospodarczych, które pozwalają na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Zakładu.

Jednocześnie wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej jednostki od podmiotu, w ramach którego ta jednostka działa. W omawianej sytuacji Wnioskodawca prowadzi ewidencję, dzięki której możliwe jest odrębne opracowanie, chociażby dla potrzeb informacyjnych Wnioskodawcy, rachunku zysków i strat oraz bilansu Zakładu.

Ad. 3. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie funkcjonalne związane jest z zadaniami gospodarczymi, do realizacji stworzony został Zakładu. Zakład wykonuje wyłącznie działania polegające na produkcji nowych palet Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, czyli wprowadzenia w postaci aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej ZCP (Zakładu) podkreśla, iż dział ten będzie mieć możliwość samodzielnej realizacji ww. zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne od przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przedsiębiorstwo.

Do Zakładu przypisane są już w chwili obecnej niezbędne składniki pozwalające na realizowanie działalności przypisanej Zakładowi, samodzielnie w oderwaniu od pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Ad. 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Ostatnim warunkiem do uznania Zakładu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników zorganizowanych w ramach Zakładu umożliwia prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie produkcji nowych palet. Przemawia za tym fakt, iż już w chwili obecnej wyodrębniona jest jego działalność, zanim w formie aportu zostanie przekazana do Spółki Celowej. Po dokonaniu aportu będzie w stanie samodzielnie kontynuować analizowaną działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną, która funkcjonuje już teraz w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, działalność Zakładu jest zdolna do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jak i niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś:

1.

stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

2.

posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;

3.

jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.

posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem na to, iż wydzielony Zakład już posiada i w dacie aportu także będzie posiadał zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Spółka Celowa jako podmiot otrzymujący aport będzie miała możliwość, kontynuowania działalności w zakresie produkcji palet. Fakty te pozwalają zdaniem Wnioskodawcy na kwalifikację już istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Zakładu jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym, czyli wniesieniu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej Spółki Celowej, transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Przez sprzedaż - w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu uznawana jest za sprzedaż, ponieważ odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem w formie akcji).

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie prawa własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z powyższą definicją na gruncie podatkowym mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że opisany we wniosku Zakład stanowiący grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, gdyż jak wynika z treści wniosku, odznacza się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W konsekwencji aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki Celowej, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, będzie wyłączony spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że opisany powyżej, wyodrębniony z jego przedsiębiorstwa Zakład stanowić będzie w dacie aportu zorganizowane część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji planowana transakcja wniesienia Zakładu (wraz z przypisanymi jej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl