Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-50/16/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zdarzenia nr 3 "...."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zdarzenia nr 3 "...". Wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-942/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina W., jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, będąca podatnikiem podatku VAT, realizować będzie inwestycję opisaną szczegółowo poniżej jako Zdarzenie 3.

Zdarzenie nr 3 "...".

Gmina zamierza pozyskać pomoc finansową na realizację powyższego zdarzenia polegającego na inwestycji modernizacji drogi na terenie Gminy W. W kosztach inwestycji Gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Gmina w odniesieniu do zdarzenia: po jego zrealizowaniu będzie utrzymywać drogę stanowiące ulicę G. Po zrealizowaniu powyższy projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, a związany jest z zagadnieniami ustawowymi wynikającymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

Budowa chodnika i zarurowanie chodnika przydrożnego obejmuje wykonanie w szczególności:

1. Wykonanie chodnika jednostronnego po stronie lewej na odcinku od włączenia w rejonie skrzyżowania ul. S. do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej tj. ok. 550 mb o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr, 8 cm, koloru szarego ułożona na warstwie odcinającej z pospółki (CBR 20%) gr.10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Ograniczenie krawędzi chodnika wzdłuż jezdni krawężnikiem betonowym ulicznym 15x30 cm. zabudowanym na ławie betonowej z oporem, wystającym +12 cm. Boczne ograniczenie zewnętrznej krawędzi chodnika obrzeżem betonowym 8x20 cm, wystające 3,0 cm, zabudowanym na ławie betonowej z oporem. Pochylenie poprzeczne chodnika - zasadniczo jednostronne 2,00% w kierunku krawędzi jezdni.

2. Utwardzenie istniejących zjazdów na posesję o standardowej szer. 4,00 m oraz geometrii skosów 1:1 (1,0x1,0 m) kostką betonową brukową gr. 8 cm ułożona na warstwie odcinającej z pospółki (CBR 20%) gr.10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Ograniczenie krawędzi zjazdu na posesję wzdłuż jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm, zabudowanym na ławie betonowej z oporem, wystającym +4 cm. Zakończenie zjazdów na posesję krawężnikiem drogowym "opornikiem" 15x30 cm zabudowanym pionowo zatopionym, na ławie betonowej z oporem.

3. Zarurowanie rowu przydrożnego w technologii z rur PVC-U szereg średni "N" (SN4), o średnicy fi 315, długość ciągu 532,80 m. Studnie kanalizacyjne z betonu B40 o średnicy fil 200 - 15 szt. Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni i chodników poprzez wpusty krawężnikowo-jezdniowe fi 500 z osadnikami, zlokalizowanymi przy krawężniku - 7 szt. Na studzienkach wodnościekowych zastosować ruszt z zawiasem zabezpieczającym przed kradzieżą. Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC fi 200.

Gmina zamierza pozyskać pomoc finansową na realizację powyższego zdarzenia polegającego na inwestycji modernizacji drogi na terenie Gminy W. W kosztach inwestycji Gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Gmina w odniesieniu do zdarzenia: po jego zrealizowaniu będzie utrzymywać drogę stanowiące ulicę G. Po zrealizowaniu powyższy projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, a związany jest z zagadnieniami ustawowymi wynikającymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

W piśmie z 21 stycznia 2016 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

W związku z realizacją Zdarzenia nr 3 "..." Gmina będzie dokonywać nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami w których Gmina będzie figurowała jako nabywca. Nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 3 "..." będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia "..." będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne udostępnione wszystkim użytkownikom. Przystępując do realizacji Zdarzenia 3 określonego we wniosku efekty inwestycji będą wykorzystywane do celów działalności publicznoprawnej niepodlegającej podatkiem VAT. W chwili dokonywania wydatków przy realizacji zakupów związanych ze Zdarzeniem nr 3 "...", Gmina będzie prowadziła inwestycje celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy w odniesieniu Zdarzenia nr 3 "..." przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Zdarzenia nr 3 "..." nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT, ponieważ inwestycja obejmujące ww. zdarzenie nie dotyczą bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT. Brak powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (podatku naliczonego) z wykorzystaniem ich do wykonania czynności opodatkowanych. Tym samym Gmina realizując projekt opisany szczegółowo w niniejszym wniosku nie ma podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług;

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy wskazał, że nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 3 "..." będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia nr 3 "..." będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim użytkownikom.

Stosownie więc do zacytowanych przepisów art. 15 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji ww. zdarzenia, nie będzie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. zdarzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl