Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-483/15/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-283/15/LŻ.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne:

Wnioskodawca będący podatnikiem VAT i składający comiesięczne deklaracje VAT-7 podpisał z Samorządem Województwa umowę o numerze... na realizację operacji z zakresu małych projektów.

Projekt był realizowany w okresie od 30 września 2014 r. do 30 marca 2015 r. W ramach projektu został dokonany zakup pomocy naukowych - ekologicznych gier edukacyjnych, oraz przeprowadzono zajęcia z uczniami szkół podstawowych z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Zakup pomocy naukowych został udokumentowany fakturą VAT, w której jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. Z prowadzącymi zajęcia z dziećmi zostały podpisane umowy cywilno-prawne.

Za udział w zajęciach nie były pobierane żadne opłaty od uczestników.

Podatek VAT jest w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kosztem kwalifikowanym.

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zadania realizowane w ramach projektu "..." wpisują się w następujące cele działalności statutowej:

* działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne.

* działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

* działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży

a także w przedmiot działalności nieodpłatnej - PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu kierował się chęcią zrealizowania celu projektu, którym było podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gmin....... poprzez przeprowadzenie zajęć, podczas których przez gry, doświadczenia i symulacje uczestnicy uczyli się postępowania z odpadami/śmieciami, szanowania energii i wody. poznali cykl obiegu surowców, źródła odnawialnej energii itp.

W ramach obecnie prowadzonej działalności odpłatnej Wnioskodawca nie przeprowadza zajęć dla dzieci lub dla nauczycieli, a zatem projekt nie powinien mieć żadnego wpływu na zainteresowanie ofertą odpłatną Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT zostało spowodowanie realizacją programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz w związku z tym odzyskiwaniem podatku VAT od towarów i usług zakupionych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przy wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku VAT od zakupionych w ramach operacji towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot podatku VAT od zakupionych w ramach operacji towarowi usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić również należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca, zadanie realizowane w ramach projektu wpisują się w cele działalności statutowej i nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto z treści wniosku wynika, że za udział w zajęciach nie były pobierane żadne opłaty od uczestników. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przy wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest - wskazany przez Wnioskodawcę - brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu "...". Zatem nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Podsumowując na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie przysługuje mu zwrot podatku VAT jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo informuje się, że w zakresie prawa do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu "........", wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl