IBPP3/4512-400/16/EJ, Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP3/4512-400/16/EJ - Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/4512-400/16/EJ Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną utworzoną na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu P. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdzie występuje sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, sprzedaż opodatkowana i zwolniona.

W styczniu 2010 r. Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "...". Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie. Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2015 r. Przedmiotem projektu była inwestycja w infrastrukturę informatyczną Biblioteki Głównej, obejmująca wdrożenie najnowocześniejszego systemu wyszukiwania, pozyskiwania, gromadzenia i rozpowszechniania informacji naukowo-technicznych, opartego na najnowszych współcześnie stosowanych technologiach informatycznych.

Zadania w zakresie projektu:

* Zadanie 1 Opracowanie Studium Wykonalności,

* Zadanie 2 Rozbudowa infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej o system backupu wirtualnych zasobów,

* Zadanie nr 3 Uruchomienie wirtualnej regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy B. - udostepnienie w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej zasobów zawartych w bibliotekach zakładowych P.,

* Zadanie nr 4 Uruchomienie wirtualnej regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy B. - uruchomienie portalu wiedzy,

* Zadanie nr 5 Uruchomienie wirtualnej regionalnej zintegrowanej bazy wiedzy B. - modyfikacja bazy bibliotecznej E.,

* Zadanie 6 Uruchomienie wirtualnej regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy B. - rozszerzenie lokalnego indeksu wyszukiwawczego,

* Zadanie 7 Uruchomienie jednolitego systemu zarzadzania wszystkimi zasobami wiedzy,

* Zadanie 8 Zarządzanie projektem,

* Zadanie 9 promocja.

Głównym efektem projektu będzie uruchomienie regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy B. (rozwinięcie akronimu: BAza WIedzy NAukowo-TECHnicznej). Baza powstanie w przestrzeni wirtualnej, jako cyfrowa platforma zarządzania wiedzą, w ramach której zintegrowane zostaną informacje o zasobach badawczo-naukowych P., Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek specjalistycznych funkcjonujących w ramach P. (wchodzących w skład wydziałów, instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych, czy innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych władzom Uczelni), a także o zasobach innych, niezależnych wypożyczalni naukowo-technicznych w regionie. W ramach bazy wiedzy B. powstanie baza literatury naukowo-technicznej, baza ekspertów, specjalistycznej aparatury naukowo-technicznej, baza nowych technologii i realizowanych w regionie projektów badawczych. Baza ta będzie swoistym "mostem pomiędzy światem wiedzy a światem gospodarki", służącym rozpowszechnianiu wiedzy naukowo-technicznej i dyfuzji technologii pomiędzy sektorem B+R regionu a jego otoczeniem gospodarczym. Zatem baza wiedzy naukowo-technicznej B. - to wszelkie zasoby wiedzy w dowolnej postaci (drukowanej, elektronicznej czy cyfrowej) zarówno lokalne jak i osiągane poprzez sieć, do których dostęp oferuje Biblioteka Główna:

1. Wiedza techniczna (know-why) zawarta w zbiorach biblioteki głównej i bibliotek specjalistycznych (około 100.000 tytułów),

2. Informacje zawarte w bazie bibliograficznej (około 62.000 rekordów) i patentowej pracowników uczelni,

3. Informacje o kolekcjach portalu wiedzy technicznej obejmującego:

* bazy: ekspertów, aparatury specjalistycznej i oferowanych technologii,

* wyniki prac naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów (krajowe, strukturalne, europejskie, infrastrukturalne) prowadzonych na uczelni,

* bazy katalogowe innych regionalnych instytucji badawczo-naukowych.

Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest potencjalne zwiększenie możliwości transferu technologii i innowacji w regionie, poprzez stworzenie efektywnego systemu rozpowszechniania wiedzy naukowo-technicznej oraz wsparcia współpracy między naukowcami P. i innych jednostek sektora B+R, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt charakteryzuje się znaczącym oddziaływaniem społecznym i ekonomicznym. Realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz możliwości jakie posiada silne w regionie zaplecze badawczo-rozwojowe, przyczynia się do osiągnięcia szeregu korzyści płynących z komercjalizacji i zastosowania nowoczesnych technologii w praktyce gospodarczej w praktyce gospodarczej, wykazując tym samym pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu wzmocnieniu ulegnie również potencjał P. oraz pozostałych instytucji naukowych, które nawiążą współpracę z Biblioteką Główną i udostępnią swoje zasoby naukowe w tworzonej bazie wiedzy.

Wśród celów ogólnych, związanych z realizacją projektu wskazać należy:

* bardziej skuteczne rozpowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych oraz wypromowanie dorobku regionalnej kadry naukowej,

* rozwinięcie możliwości wymiany wiedzy w środowisku naukowym, w szczególności w zakresie nauk technicznych innych regionalnych jednostek B+R, podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych,

* rozwinięcie możliwości nawiązania współpracy regionalnych jednostek naukowych z sektorem przedsiębiorstw, zainteresowanym komercjalizacją wyników badań naukowych,

* zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne w oparciu o rezultaty prac badawczych kadry naukowej P.,

* wzrost poziomu nakładów na badania i rozwój, ponoszonych przez jednostki naukowe oraz podmioty gospodarcze,

* większa liczba nowych inwestycji oraz powstawanie nowych miejsc pracy.

Powyższe cele są zbieżne z celem głównym Działania 1.3. "Transfer technologii i innowacji" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, jakim jest transfer technologii i innowacyjności poprzez:

* wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii,

* stymulowanie rozwoju powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami,

* rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura IT pozostanie własnością uczelni w trakcie okresu realizacji projektu, przez wymagany pięcioletni okres trwałości projektu oraz w okresie późniejszym. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają zachowanie neutralności technologicznej, są odpowiednie do skali potrzeb i zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, gwarantują wykonalność techniczną i technologiczną zadania.

Integralną częścią tworzonej bazy pozostaną innowacyjne funkcjonalności wdrożonych głównych elementów technologicznych tworzących bazę B., tj.:

* wyszukiwarka informacyjnych zasobów naukowych X.;

* jednolity system zarządzania zasobami wiedzy A.

Wyszukiwarka informacyjnych zasobów naukowych Y. pozwoli na sprzężenie zbiorów naukowych Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych, informacji bazy bibliograficznej i patentowej pracowników uczelni oraz całości informacji zgromadzonej w portalu wiedzy technicznej. Dzięki temu użytkownik wyszukujący informacje z zakresu określonej tematyki, otrzyma zbiór komplementarnych i całościowych informacji obejmujących nie tylko opracowania naukowe dostępne w zbiorach P., ale także informacje dotyczące pracowników naukowych Uczelni prowadzących badania i wdrożenia w danym zakresie oraz dane z zakresu wyników prowadzonych prac naukowo-badawczych, ekspertów z dziedziny, możliwości współpracy typu B+R.

W bezpośrednim wymiarze tworzenia regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy system B. umożliwi przyłączenie się do niego innych regionalnych instytucji naukowych Województwa, posiadających własne zasoby wiedzy naukowo-badawczej. Dodatkowo ww. wyszukiwarka pozostanie sprzężona z globalnym indeksem e#61485;zasobów naukowych, agregujących kolekcje bibliotek lokalnych, regionalnych i narodowych w przestrzeni wirtualnej. Tym samym użytkownikowi udostępniony zostanie poprzez system rekomendacyjny, zbiór setek milionów materiałów ze zbiorów elektronicznych o globalnym i regionalnym zasięgu, takich jak artykuły z czasopism czy książki elektroniczne poszerzając transfer i dostęp do wiedzy w wymiarze międzynarodowym.

Uzupełnieniem technologicznego działania bazy B. pozostanie wdrożony w jego strukturę jednolity system zarządzania zasobami wiedzy A. System ten umożliwi międzynarodową współpracę skoncentrowaną na zautomatyzowanym procesie wymiany informacji dotyczących tworzeniu kolekcji, dzieleniu metadanych oraz zasobów z wybranymi bibliotekami tj. tworzenie lub współudział w konsorcjach bibliotek.

Funkcjonalność przyszłej bazy B. będzie obecnie jedynym takim rozwiązaniem zastosowanym w polskich bibliotekach akademickich, stanowiąc jednocześnie najnowocześniejszy system do wyszukiwania, pozyskiwania, gromadzenia, prezentowania i zarządzania regionalnymi zasobami wiedzy naukowo-technicznej. Wdrożony system odpowiada także aktualnym oraz przyszłościowym światowym trendom związanych z automatyzacją procesów w bibliotekach akademickich nowej generacji.

Eliminacja poprzez bazę B., rozproszonego i utrudnionego dostępu do kluczowych informacji naukowo-badawczych:

* zwiększy możliwości wykorzystania potencjału naukowego P. oraz innych ośrodków naukowo-technicznych regionu dla transferu technologii i innowacji do sektora przedsiębiorstw, w tym MŚP;

* pozwoli na szybszy i łatwiejszy dostęp dla pracowników naukowych do publikacji, zwiększone możliwości nawiązania współpracy naukowej oraz pozyskania grantów na prace naukowe i badawczo-rozwojowe.

* zapewni wyższy poziom kształcenia, łatwiejszy dostęp do wiedzy dla studentów.

W ramach projektu główne prace inwestycyjne i wdrożeniowe związane z powstaniem bazy B. obejmą:

* rozbudowę infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej o system backupu wirtualnych zasobów;

* uruchomienie wirtualnej regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy B., w tym:

* udostepnienie w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej zasobów zawartych w bibliotekach zakładowych P.;

* uruchomienie portalu wiedzy;

* modyfikacja bazy bibliograficznej E.;

* rozszerzenie lokalnego indeksu wyszukiwawczego (w tym wdrożenie wyszukiwarki informacyjnych zasobów naukowych X.);

* uruchomienie jednolitego systemu zarządzania wszystkimi zasobami wiedzy A. w ramach bazy B.

Produkty są bezpośrednimi oraz materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia. Za podstawowe wskaźniki produktu przedmiotowego projektu przyjęto:

* liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej: 1 szt.

* liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych: 1 szt.

Całościowo projekt umożliwi stworzenie zaawansowanej bazy wiedzy B. (1 szt.) służącej wyszukiwaniu, pozyskiwaniu, gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji naukowo-technicznych, opartej na najnowszych współcześnie stosowanych technologiach informatycznych.

1.1 Wskaźniki rezultatu.

Rezultaty definiowane są jako bezpośredni wpływ uzyskanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz jako korzyści dla beneficjentów wynikające bezpośrednio po zakończeniu projektu. Do najważniejszych kwantyfikowalnych wskaźników rezultatu, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu należą:

* liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury naukowo-badawczej: 4 szt.

* Stworzona baza wiedzy naukowo-technicznej B. będzie wykorzystywana przede wszystkim przez środowisko naukowe P. System B. umożliwi także przyłączenie się do niego innych regionalnych instytucji naukowych województwa, posiadających własne zasoby wiedzy naukowo-badawczej. Spodziewanym rezultatem realizacji przedsięwzięcia będzie podpisanie listów intencyjnych z przynajmniej 3 jednostkami naukowymi.

* liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury: 15 szt. W 2010 r. P. realizowała 1.055 projektów badawczych (Sprawozdanie Rektora z działalności P.), w tym:

* prace naukowo-badawcze: 393 szt.

* prace usługowo-badawcze: 285 szt.

* badania własne: 210 szt.

* prace badawcze w określonych dyscyplinach i kierunkach naukowych: 167 szt. Spodziewanym rezultatem realizacji niniejszego przedsięwzięcia będzie nie tylko wzrost liczby realizowanych przez Uczelnię projektów badawczych (w tym we współpracy z przedsiębiorcami), ale także znaczące podniesienie jakości prowadzonych badań. Dostęp do zasobów naukowych zgromadzonych w tematycznej bazie danych B. stanowić będzie istotny element wspomagający działalność naukowo-badawczą P. Baza wiedzy naukowo-technicznej B. dająca możliwość łatwego i szybkiego dostępu do usystematyzowanej wiedzy na zadany temat, w konkretnej dziedzinie nauki, będzie użyteczna dla większości realizowanych obecnie w regionie projektów badawczych. Przyjęto, że już w ciągu roku od uruchomienia bazy B., wiedza zgromadzona w jej zasobach, zostanie efektywnie wykorzystana w przynajmniej 15 realizowanych projektach badawczych. Odnosząc ten wskaźnik do liczby aktualnie realizowanych projektów badawczych na P., można się spodziewać, iż z biegiem czasu liczba projektów realizowanych przy wykorzystaniu bazy wiedzy B. będzie coraz większa.

* liczba przedsiębiorców korzystających z usług jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki: 25 szt.

Jednym z najważniejszych założeń tworzenia platformy wiedzy, przeznaczonej zarówno dla instytucji badawczych, jak i przedsiębiorców poszukujących nowych, innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce gospodarczej jest wyzwolenie efektów synergii wynikających ze współpracy badawczej i technicznej na linii nauka-biznes, jak również stymulacja wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów indywidualnych między naukowcami a przedsiębiorcami. Informacja dostępna w systemie B., z założenia otwarta i przeznaczona dla szerokiej społeczności pracowników badawczych i pracowników przedsiębiorstw, umożliwi bardziej efektywną współpracę między tymi uczestnikami transferu technologii i innowacji. B. będzie użyteczna dla przedsiębiorstw prowadzących lub planujących badania i prace naukowe. Stąd też, zakłada się, że od momentu uruchomienia bazy, w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu, za jej pośrednictwem przynajmniej 25 przedsiębiorców rozpocznie efektywną współpracę z P. Rezultatem tej współpracy będzie realizacja wspólnych projektów badawczych, odznaczających się wyższym potencjałem komercjalizacji, bliższych potrzebom gospodarki i odpowiadających wprost na zapotrzebowanie rynku. W efekcie ich realizacji zostaną opracowane nowe technologie i rozwiązania produkcyjne lub produktowe, wykorzystywane następnie w praktyce gospodarczej, w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej.

Powstała baza naukowo-techniczna wykorzystywana będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Korzystanie z regionalnej zintegrowanej naukowo-badawczej bazy danych B. będzie nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Pracownicy P. będą korzystać nieodpłatnie ze zintegrowanej bazy wiedzy B., osoby niebędące pracownikami P. będą miały nieodpłatny dostęp do bazy. Efekty realizowanego projektu mieszczą się w celu działalności gospodarczej P. określonej przepisem art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest potencjalne zwiększenie możliwości transferu technologii i innowacji w regionie, poprzez stworzenie efektywnego systemu rozpowszechniania wiedzy naukowo-technicznej oraz wsparcia współpracy między naukowcami P. i innych jednostek sektora B+R, a otoczeniem gospodarczym. Projekt charakteryzuje się znaczącym oddziaływaniem społecznym i ekonomicznym. Realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz możliwości jakie posiada silne w regionie zaplecze badawczo-rozwojowe, przyczynia się do osiągnięcia szeregu korzyści płynących z komercjalizacji i zastosowania nowoczesnych technologii w praktyce gospodarczej, wykazując tym samym pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu wzmocnieniu ulegnie również potencjał P. oraz pozostałych instytucji naukowych, które nawiążą współpracę z Biblioteką Główną i udostępnią swoje zasoby naukowe w tworzonej bazie wiedzy.

Wśród efektów związanych z realizacją projektu wskazać należy:

a. Bardziej skuteczne rozpowszechnianie wyników prac naukowych oraz wypromowanie dorobku regionalnej kadry naukowej.

b. Rozwinięcie możliwości wymiany wiedzy w środowisku naukowym, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

c. Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego P. i innych regionalnych jednostek B+R, podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych.

d. Rozwinięcie możliwości nawiązania współpracy regionalnych jednostek naukowych z sektorem przedsiębiorstw, zainteresowanym komercjalizacją wyników badań naukowych.

e. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne w oparciu o rezultaty prac badawczych kadry naukowej P.

f. Wzrost poziomu nakładów na badania i rozwój, ponoszonych przez jednostki naukowe oraz podmioty gospodarcze.

g. Większa liczba nowych inwestycji oraz powstawanie nowych miejsc pracy.

Planowane efekty nie mają związku z obrotami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nie będą też generowały podatku należnego. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem przez P. czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca realizując niniejszy projekt nie stosuje proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z projektem Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 w powiązaniu z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają:

1. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2. Eksport towarów,

3. Import towarów na terytorium kraju,

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy pomocy powyższych przepisów ustawodawca w sposób precyzyjny ustalił, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Tak więc opodatkowanie konkretnej czynności możliwe jest wyłącznie w przypadku uznania jej za czynność podlegającą VAT, wymienioną w katalogu art. 5 ustawy o VAT. Nie jest natomiast możliwe rozszerzenie opodatkowania VAT na inne, niewymienione w ustawie czynności lub zdarzenia.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. Użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,

2. Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się stosownie do art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, wszelką działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikający z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponieważ efekt projektu "..." nie jest i nie będzie związany z żadną działalnością komercyjną ani sprzedażą opodatkowaną, zdaniem Wnioskodawcy, P. nie przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wyżej wskazano, przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem. Powstała baza naukowo-techniczna wykorzystywana będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu pn. "...".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że Organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl