IBPP3/4512-390/15/BJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/4512-390/15/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 28 maja 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Powiat R.) realizuje projekt pn. ".." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach priorytetu VII transport, działania 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych - dotyczy projektu. Głównym celem projektu jest skrócenie czasu przejazdu na odcinku drogi powiatowej nr... łączącej drogę krajową... z drogą wojewódzką..., co doprowadzi do udrożnienia ruchu na drodze krajowej 45 oraz drodze wojewódzkiej 421 prowadząc ruch kołowy na kierunku granica państwa - województwo opolskie (i odwrotnie) przez drogę powiatową nr.... Cel zostanie osiągnięty przez modernizację drogi powiatowej nr... na odcinku od skrzyżowania ulicy P. z ulicą K. (...) do miejscowości B. (w rejonie skrzyżowania z ulicami: K. i B.). Ponadto projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz do poprawy jakości infrastruktury drogowej. Cele projektu są zgodne z celami priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 przez cel szczegółowy - udrożnienie sieci drogowej województwa oraz celem głównym działania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej.

Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do:

1.

efektywniejszego wykorzystania sieci dróg powiatowych,

2.

zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem pieszych oraz rowerzystów,

3.

poprawy połączeń komunikacyjnych w ruchu lokalnym i regionalnym,

4.

poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy województwem ś. i województwem o.,

5.

poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy województwem ś., a granicą państwa,

6.

zmniejszenia kosztów środowiskowych,

7.

zmniejszenia kosztów społeczno-ekonomicznych.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami programu oraz umową o dofinansowanie projektu.

Rezultatem modernizacji drogi powiatowej objętej projektem będzie podniesienie nośności tej drogi z 80 kn/oś do 115 kn/oś. Ponadto na odcinku objętym projektem nastąpi skrócenie czasu przejazdu z 5 minut do 4,33 minuty dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych. Dodatkowo w związku z modernizacja drogi powiatowej na odcinku łączącym... z... przewiduje się wzrost ruchu z 70,45 na godzinę do 70.00 pojazdów na godzinę.

Ze względu, iż umowa obowiązuje nie tylko w okresie realizacji projektu, ale tak długo jak istnieją prawa i obowiązki z niej wynikające, a przepisy regulujące problematykę podatku VAT przewidują możliwość korygowania prawa do odliczenia podatku należnego w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku należnego, to należy uznać, iż uprawnienie do zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych może podlegać weryfikacji przez cały ten okres.

Starostwo Powiatowe w R. jest podatnikiem podatku VAT i urzędem obsługującym Powiat R. Powiat natomiast jest beneficjentem projektu i na powiat są wystawiane faktury.

W piśmie z dnia 28 maja 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że w związku z realizacją. projektu pn. "..", Powiat dokonuje nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, w których Powiat figuruje jako nabywca.

Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6, w którym mowa, iż Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Towary i usługi nabywane przez Powiat w związku z realizacją ww. projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Powiat jako beneficjenta priorytetu VII transport, działania 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, pod działania 7.1.1 modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych - dotyczy projektu pn. ".." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w odniesieniu do tego projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 28 maja 2015 r.):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialności (treść art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Działalność Powiatu określa statut Powiatu - Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu.

Powiat (Starostwo Powiatowe) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy realizując projekt pn. ".." nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., poz. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..". Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, w których figuruje jako nabywca. Towary i usługi, które są nabywane przez Powiat nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, określonych ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Powiat nabywając towary i usługi w celu realizacji przedsięwzięcia, nie nabył ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..". Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Powiat realizując projekt pn. ".." nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakup, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl