Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-385/15/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu 90% kwoty netto w związku z zakupem kasy rejestrującej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu 90% kwoty netto w związku z zakupem kasy rejestrującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 22 czerwca 2015 r. nr IBPP3/4512-385/15/BJ oraz pismem z dnia 28 lipca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (...) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej i korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 a ustawy VAT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) z dniem 1 lutego 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca zawiadomił pisemnie urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązującym terminie i miejscu jej instalacji. Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Podmiot prowadzący u Wnioskodawcy serwis kasy, złożył w obowiązującym terminie 7 dni dokument określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia o fiskalizacji kasy. Wnioskodawca po obowiązującym terminie złożył zgłoszenie danych dotyczących zainstalowanej kasy fiskalnej.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. oraz w piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonuje sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawca złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie. Posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Fiskalizacja kasy rejestrującej odbyła się 30 stycznia 2015 r., natomiast pierwsza operacja podlegająca rejestracji miała miejsce 4 lutego 2015 r. tj. pierwszego dnia świadczenia usług po fiskalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 14 lipca 2015 r.):

Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a jednym z nich jest złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy, zawiadomienia o liczbie kas i miejscu (adresie) jej używania. Natomiast złożenie zgłoszenia danych dotyczących kasy do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego po upływie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, o którym mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie kas, nie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ulgi.

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji przysługuje mu zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT.

W myśl art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 111 ust. 6a ww. ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 163), odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1.

złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2.

rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3.

posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076), w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku podatników o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, do wniosku należy dołączyć:

1.

dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2.

oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3.

informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4.

fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji.

Przez fiskalizacje kasy, zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W myśl § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących - w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiadomił na piśmie urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązującym terminie i miejscu jej instalacji, złożył również wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 5 i 7 ustawy VAT oraz posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, Podmiot dokonujący fiskalizacji kasy złożył w obowiązującym terminie 7 dni dokument określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia o fiskalizacji kasy, która odbyła się 30 stycznia 2015 r., natomiast pierwsza rejestracja miała miejsce 4 lutego 2015 r. tj. pierwszego dnia świadczenia usług po fiskalizacji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca spełnił wszystkie, określone przepisami warunki uprawniające do dokonania odliczenia z tytułu zakupu kasy rejestrującej, tj. złożył przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, to ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wnioskodawcy przysługuje zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 5 i 7 ustawy.

Zatem stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl