IBPP3/4512-328/16/KG, Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z... - OpenLEX

IBPP3/4512-328/16/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/4512-328/16/KG Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 października 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem a Fundacją, reprezentowaną przez pana A. T. - Kierownika na wykonanie zadania/projektu pod nazwą "...", zwanego dalej "zakupem", w ramach obszaru D programu pn. "...".

Przy realizacji zakupu przestrzegane będą przepisy o zamówieniach publicznych. Wybór firmy, która dostarczy fabrycznie nowy samochód zostanie przeprowadzony na drodze zapytania ofertowego. Środki własne Beneficjenta, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy, przelane zostaną na konto sprzedającego zgodnie z umową zakupu. Faktura wraz z całością dokumentów zostanie przesłana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem rozliczenia. Do rozliczenia zakupu konieczne jest udokumentowanie, że niemożliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego zawarte w umowie jako punkt 5: "Jednostka samorządu (Powiat) przyjmie w rozliczeniu wartość faktury brutto pod warunkiem złożenia przez Beneficjenta dokumentu potwierdzającego niemożność obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wystawionego przez właściwy Urząd Skarbowy."

Samochód będzie służył codziennie do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy z domów do ośrodka oraz do realizacji innych zadań związanych z prowadzoną terapią - wyjazdów na zajęcia terenowe, pomocy w dotarciu do lekarza, itp.

Zakupiony samochód nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli odpłatnego transportu osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką Fundacji, która jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi domy stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych (domy pomocy społecznej), środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 czerwca 2016 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione ostatecznie w piśmie z 6 czerwca 2016 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "...", gdyż - jak wskazuje treść wniosku - nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupiony samochód nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. Nie zadano w tym zakresie pytania i nie przedstawiono stanowiska Wnioskodawcy do tego pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl