IBPP3/443-978/14/MN, Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-978/14/MN - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-978/14/MN Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także na podstawie własnego statutu. Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 21 lutego 2013 r. podpisał umowę partnerską z Lokalną Grupą Działania K. oraz ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania M.która dotyczyła wspólnej realizacji projektu współpracy pn. XXX. W dniu 25 lutego 2013 r. Wnioskodawca jako koordynujący LGD projekt współpracy złożył wniosek o przyznanie pomocy do urzędu marszałkowskiego województwa w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 działania leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez trzy wspomniane lokalne grupy działania. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie dostępu do zagregowanej informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalno-sportowych i bazie turystycznej na terenie Y natomiast cel szczegółowy polega na wzmocnieniu współpracy pomiędzy trzema lokalnymi grupami działania powiatu..., poprzez wspólne stworzenie internetowego portalu turystycznego. Każdy partner projektu (trzy LGD) ponosić będzie różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Wnioskodawca odpowiedzialny będzie za pokrycie kosztów: wykonania portalu internetowego, wykonania opisów POI, wykonania fotografii i panoram, wykonanie kartek pocztowych, wykonanie broszur informacyjnych, promocji przy pomocy adwords, zarządzanie projektem. Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie Wnioskodawcy jak też partnerów projektu nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Materiały promocyjne (mapa, kartki pocztowe, broszura informacyjna) zostaną bezpłatnie rozdane chętnym osobom z terenu Wnioskodawcy. Strona internetowa będzie otwarta i bezpłatna dla korzystających z niej osób. Interpretacja stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione w ramach realizacji projektu współpracy. Wnioskodawca dodaje, iż nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań w ramach Działania 4.21 Wdrażanie projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych unormowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 lutego 2013 r. Wnioskodawca podpisał umowę partnerską ze Lokalną Grupą Działania K. oraz ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania M" która dotyczyła wspólnej realizacji projektu współpracy pn. XXX. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez trzy wspomniane lokalne grupy działania. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie dostępu do zagregowanej informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalno-sportowych i bazie turystycznej na terenie Y natomiast cel szczegółowy polega na wzmocnieniu współpracy pomiędzy trzema lokalnymi grupami działania powiatu..., przez wspólne stworzenie internetowego portalu turystycznego. Każdy partner projektu (trzy LGD) ponosić będzie różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Wnioskodawca odpowiedzialny będzie za pokrycie kosztów: wykonania portalu internetowego, wykonania opisów POI, wykonania fotografii i panoram, wykonanie kartek pocztowych, wykonanie broszur informacyjnych, promocji przy pomocy adwords, zarządzanie projektem. Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie Wnioskodawcy jak też partnerów projektu nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Materiały promocyjne (mapa, kartki pocztowe, broszura informacyjna) zostaną bezpłatnie rozdane chętnym osobom z terenu Wnioskodawcy. Strona internetowa będzie otwarta i bezpłatna dla korzystających z niej osób. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań w ramach Działania 4.21 Wdrażanie projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pod nazwą XXX.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl