IBPP3/443-962/14/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-962/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2014 r. (data złożenia 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 18 września 2014 r. (data złożenia 18 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 września 2014 r. (data złożenia 18 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 września 2014 r. znak: IBPP3/443-962/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 czerwca 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013. Wniosek był złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa i dotyczył operacji: "...". Projekt był napisany na kwotę 20.517,00 zł. Obejmował promocję - plakaty, ogłoszenia, koszt warsztatów, użyczenie sali, kuchni, wynajem sceny i nagłośnienia. Impreza przyciągnęła bardzo dużo miejscowych ludzi jak i turystów.

13 lutego 2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr X. Przyznano kwotę dofinansowania 16.413,60 zł (mniej niż było wnioskowane). W trakcie uzupełnień do wniosku o płatność poproszono o przedstawienie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. W trakcie sprawdzania poprawności wniosku okazało się, że kwoty podane (faktury) do rozliczeń są kwotami brutto. W tej sytuacji koszt zwrotu operacji działania zostanie pomniejszony o VAT, ze względu na to, że Wnioskodawca jest podatnikiem. Niewiedza i brak reakcji oraz zwrócenia uwagi na to m.in. przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania, która finalnie sprawdzała wniosek sprawiło, że na zorganizowanie ww. imprezy Wnioskodawca dostanie mniej dofinansowania. Tak już znacznie kwota została pomniejszona i trzeba było to pokryć ze swoich środków. Gdyby było wiadomo, że są to kwoty brutto, to suma do wypłaty dotyczyłaby kwoty netto. W tej sytuacji Wnioskodawca pyta i prosi o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

W piśmie z 18 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że projekt był realizowany w terminie od 13 września 2013 r. do 15 września 2013 r. Na wszystkich fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu figuruje Wnioskodawca. Efekty zrealizowanego projektu nie generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Nie powstała sprzedaż opodatkowana VAT w ramach zorganizowanej imprezy. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie miały i nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT (ze sprzedażą opodatkowaną VAT). Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z usługą noclegową oraz gastronomiczną, co za tym idzie organizowaniem imprez. Działalność jest opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 18 września 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 18 września 2014 r.):

Dostarczone faktury do rozliczenia projektu są zaksięgowane w dokumentach Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie chciałby już więcej dopłacać do wydarzenia, które się odbyło. Więc potrącenie VAT z kwoty do wypłaty będzie po raz kolejny pomniejszeniem kwoty do wypłaty - zapłaty. Rozwiązaniem byłoby potraktowanie kwoty 16.413,60 zł jako kwoty netto, właściwej do wypłaty projektu.

W związku z realizowanym projektem - Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakupy towarów i usług na potrzeby projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z usługą noclegową oraz gastronomiczną. Działalność jest opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskodawca w dniach od 13 września 2013 r. do 15 września 2013 r. zrealizował projekt. Projekt obejmował promocję - plakaty, ogłoszenia, koszt warsztatów - użyczenie sali, kuchni, wynajem sceny, nagłośnienia. Na wszystkich fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu figuruje Wnioskodawca. Efekty zrealizowanego projektu nie generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Nie powstała sprzedaż opodatkowana VAT w ramach zorganizowanej imprezy. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie miały i nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi w celu zrealizowania projektu - nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl