IBPP3/443-957/14/ASz, Ustalenie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - Pismo wydane... - OpenLEX

IBPP3/443-957/14/ASz - Ustalenie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-957/14/ASz Ustalenie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

M. (Wnioskodawca) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest beneficjentem projektu "...". W ramach projektu zorganizowano dwudniowy zlot pojazdów zabytkowych, na którym można było podziwiać i promować pełen przekrój zabytków motoryzacji oraz wzmocnić istniejące kontakty i zintegrować mieszkańców. Projekt był realizowany 28-29 czerwca 2014 r. W pierwszym dniu uczestnicy zlotu zwiedzali O., zjedli wspólny obiad, a później prezentowali swoje pojazdy oraz odbyły się konkurencje pokazowe pomiędzy współuczestnikami zlotu. W drugim dniu zlotu uczestnicy po rejestracji swoich pojazdów, otrzymaniu kart zgłoszeniowych, naklejek pamiątkowych (przyklejanych na szybę) oraz tabliczek z numerem startowym wyjechali w trasę rozpoczynającą się w Z. i wiodącą przez teren LGD M. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzymał mapkę z wyznaczonymi 5 punktami kontrolnymi, w których trzeba było zaliczyć konkurencję sprawnościową lub umysłową. Po zakończonym rajdzie zostali wyłonieni zwycięzcy w 6 kategoriach. Po rozdaniu pucharów, pamiątkowych dyplomów oraz innych materiałów promocyjnych odbyła się część artystyczna imprezy.

W związku z wyżej opisanymi działaniami w ramach projektu zakupiono dyplomy, puchary, czapeczki, kubki, breloczki, tablice rejestracyjne, naklejki na szybę oraz poczęstunek - obiad dla uczestników zlotu pojazdów zabytkowych.

Towary nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Uczestnicy zlotu pojazdów zabytkowych brali w nim udział bezpłatnie. Całe wydarzenie było ogólnodostępne i całkowicie bezpłatnie - jako plenerowe spotkanie w sołectwie Z.

We wrześniu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie otrzymania dotacji z uwzględnieniem kosztów brutto. W kosztach rozliczeniowych wykazano i zakwalifikowano podatek naliczony VAT. Wniosek był realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach małych projektów Lokalna Grupa Działania "M.".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W dniach 28-29 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "...". W związku z działaniami w ramach projektu zakupiono dyplomy, puchary, czapeczki, kubki, breloczki, tablice rejestracyjne, naklejki na szybę oraz poczęstunek - obiad dla uczestników zlotu pojazdów zabytkowych. Towary nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Uczestnicy zlotu pojazdów zabytkowych brali w nim udział bezpłatnie. Całe wydarzenie było ogólnodostępne i całkowicie bezpłatnie - jako plenerowe spotkanie w sołectwie Z.

W świetle powołanych wyżej przepisów, w szczególności art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, należy uznać, że stwierdzenie Wnioskodawcy, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy rozumieć w ten sposób, że nie jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny".

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl