IBPP3/443-949/14/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-949/14/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "... " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "... ". Wniosek został uzupełniony pismem z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie.... z R. (Wnioskodawca) ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku tego Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą "... ". Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa, po czym została podpisana Umowa przyznania pomocy pomiędzy Wnioskodawcą, a Samorządem Województwa, na refundację kosztów kwalifikowalnych w ramach ww. zadania. Zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013 podatek VAT jest kwalifikowalny.

Operacja została zrealizowana przez zakup wyposażenia świetlicy oraz kuchni (meble do pokoju konferencyjnego, półka wisząca na puchary, gablotka na sztandar, tablica ogłoszeń, lodówka-1szt., kuchenka gazowa - 1 szt., telewizor - 1 szt. i odtwarzacz DVD - 1 kpl.). Zakupiono także produkty potrzebne do przygotowania posiłków na imprezę, która odbyła się na otwarcie nowo wyposażonej świetlicy. Impreza była ogólnodostępna i nieodpłatna. Świetlica i kuchnia (sprzęt) będą ogólnodostępne i udostępnianie nieodpłatnie. Każda zainteresowana osoba z terenu LSR będzie mogła skorzystać ze sprzętu zakupionego w ramach operacji, który będzie udostępniony bezpłatnie oraz nie przyniesie dochodu. Realizacja operacji będzie długoterminowo oddziaływała na kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów. Zakup wyposażenia zarówno świetlicy jak i kuchni będzie korzystniej wpływał na dalszy rozwój Wnioskodawcy, a tym samym będzie wpływał na lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego u kultowego regionu. Nastąpi także wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrośnie poczucie identyfikacji mieszkańców z regionem, jego tradycjami i wartościami. Zakupiony sprzęt będzie wpływał na dalszy rozwój Stowarzyszenia, ponieważ przez zakup mebli jak i wyposażenia do kuchni i świetlicy możliwe będzie przeprowadzenie przez Członkinie KGW różnego typu kursów (m.in gotowania, szydełkowania, bibułkarstwa). Pozwoli to również Stowarzyszeniu brać udział w różnych konkursach, czy imprezach promujących dziedzictwo kulinarne i kulturalne regionu.

Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.

Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług, natomiast przyczyni się do zachowania miejscowych zwyczajów i promowania dziedzictwa kulturowego regionu.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę są wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Projekt realizowany był w okresie od 31 maja 2013 r. do 2 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "... " w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatki naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "... " w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik do towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Przepis ten od 1 stycznia 2014 r. otrzymał następujące brzmienie: "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7."

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatki naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "... ", gdyż - jak wskazuje treść wniosku - nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, a towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl