IBPP3/443-943/12/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-943/12/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu 4 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2012 r. (data wpływu 22 października 2012 r.) oraz z dnia 28 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2012 r. (data wpływu 22 października 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, która powołano Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2000 r. Instytucja wpisana została do gminnego rejestru. Wnioskodawca rozpoczął działalność od 1 września 2000 r., siedziba znajduje się w K. Działalność instytucji opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230). Przychodami Wnioskodawcy są: dotacje podmiotowe i celowe, darowizny oraz przychody z działalności kulturalnej instytucji.

Zgodnie ze statutem z dnia 20 czerwca 2007 r. podstawowymi celami Wnioskodawcy są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców, promowanie kultury i organizowanie działalności w tej dziedzinie oraz jej współtworzenie ze społecznym ruchem kulturalnym. Wnioskodawca rozwija i zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne mieszkańców miasta poprzez wydawanie gazety lokalnej. Wnioskodawca prowadzi również Miejską Bibliotekę Publiczną.

Statutowa działalność Wnioskodawcy to: zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie kółek zainteresowań, warsztatów tematycznych, zespołów taneczno-wokalnych, taneczno-folklorystycznych; organizacja bezpłatnych i biletowanych, ogólnie dostępnych imprez kulturalnych w plenerze i w obiektach instytucji. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia oraz sprzęt techniczny do obsługi imprez kulturalnych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7. Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane, zwolnione oraz czynności niepodlegające podatkowi VAT. W związku z tym instytucja stosuje dwuetapowy klucz podziału. W pierwszym etapie z całości zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej wydziela się część, która jest związana z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i część, która jest związana z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. W drugim etapie w odniesieniu do części zakupów związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną Wnioskodawca ustala właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności opodatkowanej i zwolnionej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy VAT. Następnie ustaloną proporcję rozlicza kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną.

Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT przekracza 2%. Po zakończeniu roku Wnioskodawca dokonuje korekty kwoty podatku naliczonego według zasad art. 91 ustawy VAT.

Jednym z obiektów należących do Wnioskodawcy jest Dom Kultury. Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną w różnych formach.

a.

zajęcia odpłatne opodatkowane stawką VAT "zw". Są to: zajęcia w kołach zainteresowań, zespołach tanecznych, warsztaty i zajęcia w okresie wakacji letnich i zimowych;

b.

działalność nieodpłatna - dotyczy organizacji festiwali muzycznych, przedstawień teatralnych, organizacja przeglądów dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz konkursów wokalnych i tanecznych;

c.

działalność odpłatna - bilety wstępu na koncerty, przedstawienia operetkowe, wynajem pomieszczeń, wynajem sprzętu nagłaśniającego;

d.

działalność niepodlegająca ustawie o VAT dotyczy działalności filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mieści się w salkach na parterze Domu Kultury.

Wnioskodawca planuje realizacje projektu pn. "...". Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury będzie obejmowała m.in. remont sali widowiskowej, korytarzy, sal do zajęć, sanitariatów oraz ogólne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż klimatyzacji mechanicznej. Modernizacja obejmuje również zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego. Projekt jest realizowany z Priorytetu IV. Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt będzie realizowany w ramach Typu 3: budowa, przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej.

Przewidziane całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 1.941.384,90 brutto. Wnioskodawca uzyska dofinansowanie w ramach RPO Województwa na lata 2007-2013 w wysokości 20,08% (tekst jedn.: 389.887,50 zł), a pozostałe 79,88% (tekst jedn.: 1.551.497,40 zł) to wkład własny uzyskany jako dotacja celowa organizatora. Harmonogram realizacji zadania to rozpoczęcie wrzesień 2012 r., zakończenie wrzesień 2014 r.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kulturalnego, intensyfikacja więzi społecznych poprzez budowanie tożsamości regionalnej, zniwelowanie barier architektonicznych i funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych, wzbogacanie oferty kulturalnej w aspekcie jakościowym oraz ilościowym, kształtowanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez edukację regionalną i kulturalną, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej wśród okolicznych ośrodków miejskich w przyciąganiu inwestycji.

Wnioskodawca jako beneficjent projektu pn. "...", w wyniku realizacji projektu będzie prowadził działalność kulturalną w zakresie czynności zwolnionych z VAT, opodatkowanych VAT oraz czynności niepodlegających VAT.

W piśmie z dnia 28 listopada 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku VAT naliczonego z projektu i przypisania podatku VAT do poszczególnych rodzajów opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia (możliwość odzyskania) podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w piśmie z dnia 17 października 2012 r.), z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu "..." ma prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. "...". Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury będzie obejmowała m.in. remont sali widowiskowej, korytarzy, sal do zajęć, sanitariatów oraz ogólne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż klimatyzacji mechanicznej. Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu będzie prowadził działalność kulturalną w zakresie czynności zwolnionych z VAT, opodatkowanych VAT oraz czynności niepodlegających VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku VAT naliczonego z projektu i przypisania podatku VAT do poszczególnych rodzajów opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli Wnioskodawca ponosi wydatki, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy będącemu podatnikiem VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy), a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż z unormowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich przyporządkowania do określonych rodzajów czynności: opodatkowanych, zwolnionych od podatku, czy też niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, iż przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Na tle obecnej ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 24 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 9/10) wskazał, że "za w pełni aktualną i trafną należy uznać linię orzeczniczą NSA, z której jednoznacznie wynika, że zawarte w przepisach art. 90 ust. 1-3 u.p.t.u. sformułowanie "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia" należy rozumieć jako odnoszące się do czynności zwolnionych od podatku. Skoro bowiem rzecz dotyczy odliczenia podatku, to pod uwagę można wziąć tylko takie transakcje, które w ogóle objęte są zakresem przedmiotowym VAT. W tej części są to tylko czynności zwolnione od podatku, gdyż czynności niepodlegające w ogóle podatkowi nie są objęte zakresem przedmiotowym VAT. Sformułowanie "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku" należy zatem rozumieć jako "czynności zwolnione od podatku" oraz czynności opodatkowane na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia.

Zdaniem NSA, za trafne należy uznać stanowisko, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatnikowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegajacych w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że pełne prawo do odliczenia podatku przysługuje w stosunku do zakupów związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu, wyłącznie w sytuacji gdy nie ma możliwości przyporządkowania ich do określonych rodzajów czynności.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie, gdzie Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane, zwolnione z podatku oraz niepodlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku VAT naliczonego z projektu i przypisania podatku VAT do poszczególnych rodzajów opodatkowania.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W tym miejscu wskazać należy na przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT zgodnie z którym w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Cytowany wyżej przepis reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana zarówno na cele związane z działalnością, jak i na inne cele, w tym cele prywatne podatnika bądź jego pracowników, czyli cele nie związane z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomości - rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Mając na uwadze powyższe tut. organ stwierdza, że w odniesieniu do wydatków, które Wnioskodawca ponosi na modernizację pomieszczeń Domu Kultury czyli na wytworzenie w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT nieruchomości, która ma być wykorzystywana przez Wnioskodawcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i czynności zwolnione z VAT) jak i do celów innych (czynności niepodlegające ustawie o VAT) Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wytworzeniem przedmiotowej nieruchomości według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana będzie do celów działalności gospodarczej.

Natomiast w odniesieniu do podatku naliczonego wydzielonego do działalności gospodarczej tj. związanego zarówno z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT jak i zwolnioną z VAT, Wnioskodawca winien na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż Dom Kultury będzie miał prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem wyposażenia tj. sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego, w przypadku gdy wyposażenie to posłuży Wnioskodawcy do realizowania działalności opodatkowanej, zwolnionej i działalności w ogóle niepodlegającej opodatkowaniu i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego do poszczególnych kategorii działalności, pozostaną do rozliczenia wyłącznie czynności w stosunku do których podatnik może odliczać naliczony podatek od towarów i usług oraz czynności zwolnione w stosunku do których prawo takie mu nie przysługuje. Tę zaś sytuację w pełni reguluje przepis art. 90 ust. 2 i ust. 10 ustawy o VAT.

Zatem, w celu wyliczenia proporcji, o której mowa w przepisie art. 90 ust. 3 ustawy, Wnioskodawca pominie sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu, uwzględniając jedynie stosunek sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT do sprzedaży ogółem, tj. opodatkowanej i zwolnionej. Tak ustalona proporcja będzie podstawą do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków mających związek z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przy czym nadmienić należy, że w przypadku odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu, należy uwzględnić możliwość powstania obowiązku podatkowego, wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy.

Reasumując, w świetle cytowanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego do odliczenia Wnioskodawca winien ustalić w oparciu wskaźnik struktury wyliczony na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT.

Zatem również w odniesieniu do wydatków związanych z zakupem wyposażenia (tekst jedn.: sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego) za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży.

Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl