IBPP3/443-910/14/MN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-910/14/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-910/14/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją operacji pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją operacji pn. "XXX". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 6 października 2014 r.):

Operacja pn. "XXX".

Przedmiotem operacji jest konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza, 1909 r., autor: XY z Z. w środkowym przęśle nawy w Kościele p.w.... w.... Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza.

W ramach konserwacji technicznej planowane są następujące działania: usunięcie wtórnych przekształceń, impregnacja strukturalna drewna połączona z dezynfekcją i dezynsekcją, naprawienie połączeń stolarskich, uzupełnienie ubytków w strukturze drewna, w zależności od stanu zachowania naprawa lub wymiana gruntów klejowo - kredowych, na których występują złocenia. Konserwacja estetyczna obejmować będzie: wykonanie złoceń i srebrzeń złotem i srebrem płatkowym, oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu retabulum zgodnie z zachowanymi i odczytanymi fragmentami oryginalnych nawarstwień.

Obraz "Pieta" zostanie oczyszczony z zabrudzeń. Usunięty zostanie pożółkły werniks. Warstwy budowy technologicznej obrazu zostaną skonsolidowane, a odkształcenia poddane wygładzeniu. Warstwa malarska obrazu w miejscach ubytków i przetarć zostanie scalona naśladowcze do oryginału, oraz zabezpieczona werniksem końcowym. Wynikiem planowanych prac będzie zabezpieczenie obiektu przed postępującym działaniem procesów starzeniowych, wzmocnienie, odtworzenie i naprawa warstw budowy technologicznej i przywrócenie utraconych walorów artystycznych. Kościół w którym znajduje się przedmiotowy ołtarz jest ogólnodostępny.

Wnioskodawca (Parafia Rzymskokatolicka) nie jest płatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji podatników.

Operacja nie będzie generowała sprzedaży opodatkowanej dla Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania tej inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Cel operacji - celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego przez konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza w środkowym przęśle nawy w Kościele p.w.... w....

Planowany termin realizacji: III kw. 2014-IV kw. 2014

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją wyżej opisanej operacji. Operacja nie będzie generowała sprzedaży opodatkowanej dla Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania tej operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Ołtarz jest i będzie własnością Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako "podatnik VAT czynny" i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją wyżej opisanej operacji.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją wyżej opisanej operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych unormowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje w terminie: III kw. 2014-IV kw. 2014 r. realizację operacji pn.: "XXX". Przedmiotem operacji jest konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza, w środkowym przęśle nawy w Kościele p.w.... w.... Kościół w którym znajduje się przedmiotowy ołtarz jest ogólnodostępny. Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji podatników. Operacja nie będzie generowała sprzedaży opodatkowanej dla Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania tej inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako "podatnik VAT czynny" i nie składa deklaracji VAT-7. Ołtarz jest i będzie własnością Wnioskodawcy.

Wypada w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 96 ust. 4 ww. ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3- jako "podatnika VAT zwolnionego".

Jak wskazano na wstępie zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. "XXX". Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "XXX".

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl