IBPP3/443-909/14/JP, Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-909/14/JP - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-909/14/JP Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu do Organu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu do Organu 14 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu do Organu 14 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 projektu własnego Województwa pn. "..." na terenie siedziby Biura. w 2015 r. planowana jest realizacja ww. projektu. Beneficjentem projektu jest Województwo, natomiast jednostką realizującą projekt jest Wnioskodawca. Wszelkie dokumenty księgowe/finansowe (faktury, rachunki) będą wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest od 2009 r. Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną działającą na podstawie:

* ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

* statutu ZPKWŚ, wprowadzonego uchwałą nr III/41/6/2009 Sejmiku Województwa z dnia 26 czerwca 2009 r.

Wnioskodawca realizuje działania ustawowe oraz statutowe na obszarze ośmiu parków krajobrazowych w województwie. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklarację VAT-7. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych - zostaną wykorzystane do realizacji nieodpłatnych zadań statutowych. W trakcie realizacji projektu poszczególne zadania zostaną zlecone wykonawcom wybranym w drodze procedury zamówień publicznych. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku. Właścicielem majątku powstałego w trakcie realizacji projektu będzie Województwo, użytkownikiem - Wnioskodawca. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie, w ramach realizacji nieodpłatnych działań statutowych. Projekt nie generuje dochodu ze sprzedaży. Niespełnione zostają przesłanki zawarte w art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm). Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W. 2007-2013 (w projekcie nie występuje pomoc publiczna). Środki na wkład własny, utrzymanie i funkcjonowanie nowopowstałej infrastruktury pochodzą z budżetu województwa w formie środków przekazywanych Wnioskodawcy na realizację zadań.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie ekologicznego parku tematycznego Parki Krajobrazowe Województwa w pigułce na terenie siedziby Biura. Powstały park ekologiczny służyć będzie głównie turystom odwiedzającym miasto (zarówno indywidualnym jak i grupom zorganizowanym), zainteresowanym mieszkańcom oraz osobom ich odwiedzającym, a także grupom szkolnym zwiedzającym atrakcje turystyczne miasta. Utworzenie parku przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. W wyniku jego utworzenia powstanie atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku. W zakres ekologicznego parku wejdą m.in. ekspozycja plenerowa, edukacyjny plac zabaw, krąg ogniskowy z ławami, toalety, wiata do edukacyjnych zajęć plenerowych.

W siedzibie Biura Wnioskodawcy funkcjonuje Ośrodek Edukacyjny działający od 2000 r., w którym realizowane są zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko pojętej ekologii. Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej oraz na terenie przed budynkiem. Powstała w ramach projektu infrastruktura umożliwi dodatkowo m.in. poszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka oraz podniesie atrakcyjność prowadzonych zajęć.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach RPO W. 2007-2013 pn. "..." na terenie siedziby Biura.

Pod pojęciem odzyskania podatku VAT należy rozumieć możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W projekcie nie wystąpią przychody - zakupione towary, usługi lub środki trwałe nie są i nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, nie spełnione zostają przesłanki art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Jak wskazał Wnioskodawca zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie, w ramach realizacji nieodpłatnych działań statutowych. Projekt nie generuje dochodu ze sprzedaży. Niespełnione zostają przesłanki zawarte w art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, gdyż w przedstawionej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa zasada tj. nie wystąpi związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą generującą podatek należny.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania przez Wnioskodawcę efektów projektu do czynności opodatkowanych, generujących podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl