IBPP3/443-901/09/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-901/09/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia ruchomości nabytych ze stawką 0% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia ruchomości nabytych ze stawką 0%.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjnym, budynkiem kotłowni, wiatą magazynową budynkiem socjalno-technicznym, budynkiem portierni wraz z przynależnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną. Pozostała niezabudowana część stanowi place składowe, drogi wewnętrzne oraz obejście. Część terenu jest ogrodzona.

Na nieruchomości znajdują się następujące uzbrojenia terenu:

* linia energetyczna

* sieć kanalizacyjna

* sieć wodociągowa

* sieć teletechniczna.

Wśród sprzedawanych rzeczy ruchomych znajdują się m.in. maszyny rolnicze, które Spółka nabyła z 0% stawką podatku VAT. Urządzenia te były wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności opodatkowanej VAT przez okres dłuższy niż pół roku.

Na sprzedawanej nieruchomości Spółka rozpoczęła inwestycję w 1999 r., w postaci wybudowania budynków i budowli oraz nabycia maszyn i urządzeń celem produkcji biomasy. Inwestycja została w całości zrealizowana w 2002 r. Po tej dacie Spółka nie dokonywała żadnych ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją inwestycji Spółka miała prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Obiekt po zaniechaniu produkcji w 2004 r. został wydzierżawiony. Dzierżawa trwała od dnia 1 lipca 2004 r. do 31 stycznia 2008 r. Obecnie, po ponad rocznej przerwie, od 1 lutego 2009 r. ponownie zawarto umowę dzierżawy.

Kwota wadium złożona przez uczestnika przetargu, którego oferta została przyjęta, została zaliczona na poczet ceny nabycia. Spółka udokumentowała otrzymanie zaliczki fakturą VAT z dnia 18 grudnia 2008 r., naliczając podatek VAT według 22% stawki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dokonywana przez Spółkę dostawa ruchomości nabytych ze stawką 0% podatku VAT podlega zwolnieniu od tego podatku.

W przypadku uznania przez Ministra Finansów stanowiska Spółki odnośnie pytań nr 1 i 3 za nieprawidłowe, Spółka zwraca się z pytaniem, jak należy obliczyć kwotę podatku z faktury zaliczkowej, w odniesieniu do której należy dokonać korekty kwoty podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku VAT. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Omawiana transakcja mieści się zatem co do zasady w zakresie opodatkowania tym podatkiem. Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie zaś z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w momencie przedmiotowej dostawy) przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1.

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;

2.

pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż w opisanym stanie faktycznym zwolnienie może być zastosowane, o ile Spółka używała sprzedawane towary przez co najmniej pół roku, oraz jeżeli przy ich nabyciu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Pierwszy warunek należy uznać za spełniony, ponieważ, jak wskazano wyżej, Spółka używała przedmiotowych towarów przez dłuższy okres. W ocenie Spółki również drugi z powyższych warunków powinien zostać uznany za zrealizowany.

Nabywając maszyny rolnicze, o których mowa, Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego. Należy zaznaczyć, iż prawo takie nie mogło wówczas zaistnieć z uwagi na niewystąpienie podatku należnego (a zatem i naliczonego). W świetle brzmienia przepisów warunek braku prawa do odliczenia należy więc uznać za spełniony. Ponadto należy zaznaczyć, że warunek ten dotyczy wszelkich sytuacji, w których podatnik nie mógł dokonać odliczenia (niezależnie z jakich względów).

Powyższe potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 14 grudnia 2007 r. (sygn. I FSK 40/07) NSA stanął na stanowisku, iż brak prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 dotyczy również sytuacji, gdy podatek naliczony w ogóle nie powstał. W sprawie będącej przedmiotem tego rozstrzygnięcia spór dotyczył takiej samej kwestii, co niniejsze zapytanie, a mianowicie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do dostawy maszyny rolniczej, która została uprzednio zakupiona ze stawką 0% podatku VAT. NSA w wyroku wskazał m.in.: "Ustawodawca zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. ograniczył do sytuacji, gdy w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skoro warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie jest to, by dostawcy w stosunku do tych towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego słusznie Sąd pierwszej instancji odwołał się do treści art. 86 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. określających podstawową zasadę podatku od towarów i usług tj. zasadę neutralności (art. 86 ust. 1) i sposób wyliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 2). Wobec tego, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje ze względu na treść art. 86 ust. 2 pkt 1a z tytułu nabycia towarów i usług, to w sytuacji, gdy podatek VAT wynosi stawkę 0%, trudno uznać by w stosunku do tych towarów przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Powoływanie się przez organ w skardze kasacyjnej na samą hipotetyczną możliwość odliczenia podatku naliczonego nie jest w tej sytuacji uzasadnione, a przy tym nie zostało poparte żadną argumentacją prawną. W przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 jest bowiem mowa o prawie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony odnośnie tych towarów. Nie chodzi więc w tym przypadku o jakieś hipotetyczne prawo, a o realną możliwość obniżenia podatku należnego w stosunku do tych konkretnych towarów. W przypadku sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką 0% nie powstaje zobowiązanie podatkowe, skoro kwota podatku wynosi 0 zł. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje również w przypadku sprzedaży, która objęta jest w całości zwolnieniem od podatku.

Powyższym wyrokiem NSA podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który wskazał, iż "nie można podzielić poglądu zawartego w zaskarżonej decyzji, iż w stosunku do przedmiotowych ciągników przysługiwało podatnikowi dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odmienna interpretacja stałaby w sprzeczności z zasadą neutralności podatkowej podatku od wartości dodanej, co w sposób bezpośredni prowadziłoby do naruszenia dyspozycji art. 1 ust. 1 I Dyrektywy Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC)

Również organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych zajmują podobne stanowisko w omawianej kwestii. Tytułem przykładu wskazać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 kwietnia 2008 r. (sygn. ITPP2/443-83/08/AW), w której organ zgodził się z podatnikiem, iż dostawa towaru, który został nabyty ze stawką 0% stanowi dostawę towaru, przy którego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Spółka stoi na stanowisku, iż przedmiotowa dostawa maszyn rolniczych podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT.

W ocenie Spółki, w przypadku, gdy konieczne byłoby dokonanie korekty faktury zaliczkowej w odniesieniu do kwoty podatku z tytułu dostawy budowli i budynków, a jednocześnie należałoby opodatkować dostawę towarów, o których mowa w pytaniu nr 3, kwotę z faktury zaliczkowej, w odniesieniu do której należy dokonać korekty podatku należy obliczyć według proporcji, w jakiej wynagrodzenie za dostawę budynków i budowli pozostaje do wartości wynagrodzenia za dostawę wszystkich towarów będących przedmiotem omawianej transakcji. Należy zauważyć, iż kwota zapłaconej zaliczki odnosiła się do wynagrodzenia za wszystkie towary wchodzące w skład dostawy. Z tego względu, trzeba stanąć na stanowisku, iż płacąc zaliczkę kontrahent zapłacił w części za budynki i budowle, a w części za rzeczy ruchome. Kwestią do rozstrzygnięcia jest wskazanie, jaką dokładnie kwotę należy przyporządkować do dostawy budynków i budowli. Z uwagi na brak odmiennych postanowień stron, w ocenie Spółki należy uznać, że decydująca powinna być proporcja, w jakiej wartość budynków i budowli pozostaje do wartości wszystkich sprzedawanych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przytoczone przepisy stanowią zatem, iż odpłatna dostawa rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ww. ustawy), wskazuje jako podstawową stawkę podatku 22%. Oprócz stawki podstawowej na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne (7%, 3% i 0%) oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie natomiast do ust. 2 powołanego przepisu, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się, ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, iż zakup towarów opodatkowanych według stawki 0% nie wyklucza zwolnienia dostawy takich towarów jako towarów używanych, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aby zaistniało prawo do odliczenia, do którego odwołuje się powołany przepis, musi bowiem istnieć kwota podatku naliczonego, o którą następuje obniżenie kwoty podatku należnego.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż zbywane rzeczy ruchome Wnioskodawca nabył z 0% stawką podatku VAT, a rzeczy te były wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności opodatkowanej podatkiem VAT przez okres dłuższy niż pół roku.

Zatem należy uznać, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, gdyż podatek ten był równy zero oraz został spełniony warunek, zawarty w przepisie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, aby zakwalifikować przedmiotowe rzeczy ruchome jako towary używane. Z uwagi na powyższe przy dostawie przedmiotowych rzeczy ruchomych będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa ruchomości nabytych ze stawką 0% podatku VAT podlega zwolnieniu od podatku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie ocenia prawidłowości wystawienia faktury zaliczkowej w części dotyczącej ruchomości, bowiem nie było to przedmiotem zapytania.

Ponieważ w niniejszej interpretacji wykazano, iż dostawa ruchomości nabytych ze stawką 0% podatku VAT podlega zwolnieniu od podatku, a więc uznano w tej części stanowisko za prawidłowe pytanie Wnioskodawcy: "W przypadku uznania przez Ministra Finansów stanowiska Spółki odnośnie pytania nr 1 i nr 3 za nieprawidłowe, Spółka zwraca się z pytaniem, jak należy obliczyć kwotę podatku z faktury zaliczkowej, w odniesieniu do której należy dokonać korekty kwoty podatku..." - należy uznać za bezprzedmiotowe.

Dodatkowo informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej kwestii dokonania korekty faktury zaliczkowej w odniesieniu do kwoty podatku z tytułu dostawy budynków i budowli, w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwolnień z VAT, która nastąpiła po zapłacie zaliczki, lecz przed dokonaniem dostawy (pytanie nr 1) została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl