IBPP3/443-863/09/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-863/09/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 10 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, w przypadku gdy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynku przekraczające 30% wartości początkowej budynku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej w przypadku gdy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynku przekraczające 30% wartości początkowej budynku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 28 października 2009 r. znak IBPP3/443-681/09/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest właścicielem gruntu oraz posadowionego na nim budynku, określanego dalej jako nieruchomość. Budynek był wzniesiony w 1954 r. Nieruchomość ta pierwotnie została wniesiona aportem do spółki B spółka z o.o. w związku z podniesieniem kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdarzenie to miało miejsce w 1998 r. Nieruchomość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością była wykorzystywana jako siedziba spółki oraz w celu wykonywania czynności opodatkowanych tj. wynajmowanie lokali mieszczących się w budynku. W 1998 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną początkowo o tej samej nazwie, która uległa zmianie w 2009 r. na R.

Po przekształceniu budynek był nadal wykorzystywany jako siedziba spółki oraz w celu wykonywania czynności opodatkowanych poprzez wynajmowanie lokali użytkowych, co ma miejsce do dnia dzisiejszego. Podatnik zamierza zbyć nieruchomość na rzecz osób trzecich. Nieruchomość była ulepszana, wartość ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej budynku. Na części nieruchomości ustanowiona jest służebność na rzecz osoby trzeciej. W tym miejscu pojawiła się wątpliwość dotycząca konieczności opodatkowania zbycia nieruchomości podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca dodaje, iż modernizacja budynku została zakończona 1 lipca 2009 r. oraz miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do poniesionych wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości budynku. Budynek przez cały okres działalności był przedmiotem najmu jak również był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych i działalność taka jest prowadzona do dnia dzisiejszego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości (budynku wraz z gruntem) i dokonania w niej w trakcie użytkowania od 1998 r. ulepszeń o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej budynku podatnik będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług, czy też będzie to czynność zwolniona z tego podatku, przy założeniu że budynek był wykorzystywany dla czynności opodatkowanych co najmniej przez ostatnie 9 lat, a przy nabywaniu nieruchomości podatnik nie miał prawa odliczenia podatku należnego o naliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, według treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) zwalania się z podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary - rozumie się również budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Według art. 43 ust. 1 pkt 10a zwolniona jest dostawa budynków, w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Według treści art. 43 ust. 7a warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowie lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Podczas wnoszenia budynku aportem podatnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej, to warunek ten nie znajdzie zastosowania, bowiem budynek był przez podatnika wykorzystywany do czynności opodatkowanych (najem lokali) od 1998 r. tj. ponad 5 lat. Tym samym czynność sprzedaży nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku gdy budynki lub budowle są już zasiedlone, aby mogły korzystać z przedmiotowego zwolnienia okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą musi być dłuższy niż 2 lata.

Wówczas, jak wynika z przepisów ustawy, zwolnienie od podatku od towarów i usług będzie możliwe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jest właścicielem nieruchomości składającej się z działki gruntu zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1954 r. Nieruchomość została nabyta w wyniku aportu w 1998 r. Wnioskodawca wykorzystywał budynek jako siedzibę spółki oraz w celu wykonywania czynności opodatkowanych poprzez wynajmowanie lokali użytkowych, co ma miejsce do dnia dzisiejszego. Modernizacja budynku została zakończona 1 lipca 2009 r. Wartość nakładów poniesionych na ulepszenie budynku przekroczyła 30% jej wartości początkowej, a Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych nakładów od kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym, sprzedaż nieruchomości, co do której poniesiono wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tej nieruchomości, a modernizacja budynku została zakończona w dniu 1 lipca 2009 r., nie może korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku upłynie okres krótszy niż 2 lata

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b) nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W związku z tym, stwierdzić należy, iż przedmiotowy budynek spełnia warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy, ponieważ nieruchomość została nabyta w wyniku czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast nie spełnia on warunku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy, z uwagi na to, że Wnioskodawca poniósł wydatki na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Jak wynika z art. 43 ust. 7a cyt. ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednakże w przedmiotowej sprawie powyższe nie znajdzie zastosowania, bowiem od zakończenia modernizacji budynku w dniu 1 lipca 2009 r. Wnioskodawca nie wykorzystywał przedmiotowej nieruchomości do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki i budowle rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wskazane powyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż sprzedaż gruntu wraz z budynkiem, którego modernizacja została zakończona w dniu 1 lipca 2009 r. przekroczyła 30% wartości początkowej będzie podlegać opodatkowaniu VAT wg stawki 22%.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Kwestia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania nr 2 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl