Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-862/14/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem internetu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem internetu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 października 2014 r. znak: IBPP3/443-862/14/MN.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 24 października 2014 r.):

Wnioskodawca jest osobą prawną, czynnym podatnikiem VAT. Jednym z elementów przedmiotu działalności Wnioskodawcy jest dokonywanie sprzedaży biletów wstępu na przedstawienia teatralne.

W przeważającej mierze sprzedaż dokonywana jest za pomocą kas rejestrujących. W takim wypadku, klient osobiście zakupuje bilet w kasie teatralnej, w której to następuje płatność i bezpośrednie wydanie biletu. Wartość bezpośredniej sprzedaży Wnioskodawcy przekroczyła limit 20.000,00 zł.

Część sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonywana jest też za pośrednictwem sieci internet w systemie online. Na swojej stronie internetowej Wnioskodawca udostępnił zainteresowanym osobom możliwość zakupu biletu bez osobistej obecności w kasie teatru. Po kliknięciu w odpowiedni link, zainteresowana osoba wybiera jeden z dostępnych spektakli i dokonuje rezerwacji miejsca oraz zakupu biletu. Płatność za transakcję następuje w trakcie wykonywanej operacji rezerwacji biletu, kliknięcie odpowiednich dyspozycji uaktywnia okienko dokonywania płatności internetowej za pośrednictwem systemu DotPay i tym podobnych. System pozwala na pełną weryfikację osoby, która dokonuje płatności. Zakupiony bilet odbiera się następnie w dogodnym terminie w kasie teatru.

W ostatnim czasie, Wnioskodawca postanowił wdrożyć zmianę systemu dystrybucji biletów za pośrednictwem Internetu. Podstawową zmianą, jest możliwość mobilnego uzyskania biletu. W nowej formule sprzedaży internetowej, kupujący po dokonaniu zapłaty za pośrednictwem systemu na konto bankowe Wnioskodawcy ma możliwość mobilnego uzyskania biletu, przez jego pobranie na własny komputer, czy telefon i następne go wydrukowanie, czy też okazanie na urządzeniu przy wejściu na spektakl. System płatności oraz dystrybucji biletów w pełni pozwala na rozpoznanie konkretnej osoby, dokonującej płatności, terminu wpłaty oraz spektaklu, na który to wstęp został wykupiony oraz osoby uprawnionej do wstępu. Na podstawie wydruków ze sprzedaż internetowej Wnioskodawca jest w stanie określić, kto, kiedy w jakiej wysokości dokonał płatności oraz za jaki konkretnie spektakl.

Na zadane przez Organ pytanie:

1. "Czy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, podmiotu obsługującego płatność Dotpay i podobnych (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)..."

Wnioskodawca odpowiedział:

"Tak - zapłata i obsługa transakcji następuje w całości za pośrednictwem banku podmiotu obsługującego płatność w systemie DotPay oraz banku Wnioskodawcy".

Na zadane przez Organ pytanie:

2. "Jeżeli zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy to czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy..."

Wnioskodawca odpowiedział:

"Jak wskazano we wniosku na podstawie wydruków ze sprzedaży internetowej istnieje możliwość zidentyfikowania, kto, kiedy, w jakiej wysokości i za co dokonał płatności - na zadane pytanie udzielić zatem należy odpowiedzi twierdzącej".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla opisanego w stanie faktycznym systemu dystrybucji biletów za pośrednictwem internetu, zarówno w jego przeszłym jak i obecnym kształcie, ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno poprzedni, jak i obecnie wdrażany model sprzedaży biletów wstępu za pośrednictwem sieci internet nie rodzi obowiązku rejestrowania każdej sprzedaży "internetowej" za pomocą kasy rejestrującej.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż dla podatników podatku od towarów i usług dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wprowadzony został, z mocy art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawa w ustępie 3a tego artykułu wymienia szczegółowo obowiązki, jakim podlega podatnik zobowiązany do stosowania kasy.

W art. 111 ust. 8 ustawodawca przewidział delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może zwolnić on, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia.

Wypełniając delegację ustawową. Minister Finansów wydał w dniu 29 listopada 2012 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej: Rozporządzeniem).

W rozporządzeniu przewidziano dwa rodzaje zwolnień: przedmiotowe oraz podmiotowe. Zwolnienie przedmiotowe określone zostało w § 2 punkt 1 Rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią: "Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia."

Załącznik wymienia pewne kategorie lub sposoby świadczenia usług, które to, mimo ich świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie rodzą obowiązku posługiwania się kasą rejestrującą. Załącznik podzielony jest na dwie części: część I, zatytułowaną "Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi...", w której to wyszczególnione na podstawie ich symboli w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pewne kategorie zwolnionych usług. W części II, zatytułowanej "Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności", wymienione natomiast zostały nie rodzaje, a sposoby świadczenia usług, które to zwalniają z obowiązku rejestrowania ich za pomocą kasy.

W punkcie 37 załącznika zwalnia się: "Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła." Z tego zwolnienia, świadcząc usługi sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu, zdaniem Wnioskodawcy może on skorzystać. Płatność za bilet w wypadku tej sprzedaży następuje bowiem za pośrednictwem banku - poprzez zdalne dokonanie przelewu przez nabywcę, drogą elektroniczną.

Zarówno w poprzednim, jak i obecnym systemie dystrybucji biletów Wnioskodawca jest w stanie ustalić, jakiej czynności konkretnie dotyczy dana sprzedaż. Całość transakcji jest natomiast rozliczana za pośrednictwem mobilnego systemu płatności bankowej, w której to nie ma problemów ze zidentyfikowaniem osoby, dokonującej transakcji, oraz usługi, jakiej dotyczy płatność (opłaty za rezerwację na który ze spektakli dokonuje kontrahent). Wnioskodawca jest w stanie zewidencjonować więc całą sprzedaż za pośrednictwem sieci internet, co też czyni, a co jest dodatkowym warunkiem możliwości skorzystania ze zwolnienia, określonego w punkcie 37 części II załącznika do rozporządzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące sprzedaży usług za pośrednictwem internetu oraz banku, potwierdzają również organy podatkowe.

W zapadłej co prawda na gruncie zwolnienia określonego w pkt 36 części II załącznika, dotyczącego dostawy towarów, skonstruowanego jednak na podobnej zasadzie jak zwolnienie przewidziane w dotyczącym Wnioskodawcy punkcie 37 załącznika, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. IBPP3/443-1372/13/KG, stwierdził, iż: "(...) w przypadku sprzedaży przez Internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych artykułów sportowych (...) gdy zapłaty za transakcję dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r" nie dłużej niż do końca 2014 r., bez względu na wartość osiągniętego obrotu."

Do identycznych wniosków dochodzi również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r., sygn. ILPP2/443-544/13-4/MR czy też, w zakresie podobnego stanu faktycznego, dotyczącego sprzedaży biletów i płatności za pośrednictwem banku, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2013 r., znak ITPP1/443-569/13/AJ, w której stwierdza, iż gdy: "Wnioskodawca planuje umożliwić osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokonywanie płatności za usługi również za pośrednictwem banku. Zapłata za wykonaną usługę dokonana za pośrednictwem banku, będzie dokonywana w całości za jego pośrednictwem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie usługi będzie dotyczyć.", a " (...) zapłata z tytułu sprzedaży usług będzie dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczy, to do dnia 31 grudnia 2014 r. w zakresie wykonywania tych czynności Szkoła może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej."

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podtrzymuje swe stanowisko, iż stosowanie modelu dystrybucji biletów za pośrednictwem Internetu zarówno w przeszłym, jak i aktualnym jego kształcie podlega zwolnieniu z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie natomiast do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Ww. zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ponadto, stosownie do zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

* przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że jednym z elementów przedmiotu działalności Wnioskodawcy jest dokonywanie sprzedaży biletów wstępu na przedstawienia teatralne. Część sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonywana jest też za pośrednictwem sieci internet w systemie online. Na swojej stronie internetowej Wnioskodawca udostępnił zainteresowanym osobom możliwość zakupu biletu bez osobistej obecności w kasie teatru. Po kliknięciu w odpowiedni link, zainteresowana osoba wybiera jeden z dostępnych spektakli i dokonuje rezerwacji miejsca oraz zakupu biletu. Płatność za transakcję następuje w trakcie wykonywanej operacji rezerwacji biletu, kliknięcie odpowiednich dyspozycji uaktywnia okienko dokonywania płatności internetowej za pośrednictwem systemu DotPay i tym podobnych. System pozwala na pełną weryfikację osoby, która dokonuje płatności. Zakupiony bilet odbiera się następnie w dogodnym terminie w kasie teatru. W ostatnim czasie, Wnioskodawca postanowił wdrożyć zmianę systemu dystrybucji biletów za pośrednictwem Internetu. Podstawową zmianą, jest możliwość mobilnego uzyskania biletu. W nowej formule sprzedaży internetowej, kupujący po dokonaniu zapłaty za pośrednictwem systemu na konto bankowe Wnioskodawcy ma możliwość mobilnego uzyskania biletu, przez jego pobranie na własny komputer, czy telefon i następne go wydrukowanie, czy też okazanie na urządzeniu przy wejściu na spektakl. System płatności oraz dystrybucji biletów w pełni pozwala na rozpoznanie konkretnej osoby, dokonującej płatności, terminu wpłaty oraz spektaklu, na który to wstęp został wykupiony oraz osoby uprawnionej do wstępu. Zapłata i obsługa transakcji następuje w całości za pośrednictwem banku podmiotu obsługującego płatność w systemie DotPay oraz banku Wnioskodawcy. Na podstawie wydruków ze sprzedaży internetowej istnieje możliwość zidentyfikowania, kto, kiedy, w jakiej wysokości i za co dokonał płatności.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie "w całości" odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

W odniesieniu do płatności przez systemy płatnicze on-line (tutaj DotPay) Organ zauważa, że taka forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż jest odnotowana przez wpływ należności na konto Wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga, że nie jest istotny sposób odbioru biletów na spektakl, zakupionych za pośrednictwem sieci internetowej w systemie on-line, istotny jest sposób dokonania zapłaty za bilety. Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika, korzystają wszystkie transakcję dokonywane w sposób określony w tym przepisie, niezależnie od tego czy nabywca biletu dokona jego odbioru fizycznie w kasie teatru, czy też pobierze go w formie elektronicznej na własny komputer lub telefon i następnie go wydrukuje.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży biletów do dnia 31 grudnia 2014 r. Płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponadto Wnioskodawca jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, tj. na podstawie wydruków ze sprzedaży internetowej istnieje możliwość zidentyfikowania, kto, kiedy, w jakiej wysokości i za co dokonał płatności.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl