Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-848/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do składu celnego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy celem ich dalszego eksportu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do składu celnego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy celem ich dalszego eksportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w ramach którego wykonuje działalność polegającą na produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Wnioskodawca zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego (np. z Francji) butelkowanych wyrobów spirytusowych (wódka) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby te będą sprzedawane na rynku krajowym, przemieszczane do składu podatkowego na terytorium innego państwa członkowskiego (np. na Litwie) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz przemieszczane do składu celnego w celu ich dalszego wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej (np. na Ukrainę).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można dokonać przemieszczania wyrobów nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego do celnego w tzw. procedurze eksportowej (tj. zawieszony podatek akcyzowy i bez oznaczania znakami akcyzy).

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zawiesza się, jeżeli wyroby te są objęte zawieszającą procedurą celną, a taki charakter ma właśnie procedura składu celnego. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy kończy więc dopiero zwolnienie wyrobów z procedury składu celnego i ich wywóz poza obszar celny Wspólnoty europejskiej (eksport w rozumieniu ustawy). Ponieważ eksport wyrobów akcyzowych zwalnia się od akcyzy, nie powstaje obowiązek oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy (art. 88 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1-3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:

1.

produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym;

2.

przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju;

3.

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest również zawieszony, jeżeli wyroby są:

1.

przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej;

2.

eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej;

3.

dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy będącego podmiotem upoważnionym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;

4.

nabywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju przez prowadzącego skład podatkowy.

Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych:

1.

zawiesza się, jeżeli wyroby te są objęte zawieszającą procedurą celną;

2.

może być zawieszony, jeżeli wyroby te otrzymały inne przeznaczenie celne na podstawie przepisów prawa celnego lub są przemieszczane do składu podatkowego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego butelkowanych wyrobów spirytusowych (wódka) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie wysyłać te wyroby akcyzowe zharmonizowane ze swego składu podatkowego zlokalizowanego na terenie kraju do składu celnego w celu ich dalszego wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Zdaniem Wnioskodawcy procedurę zawieszenia poboru akcyzy kończy w tym przypadku dopiero zwolnienie wyrobów z procedury składu celnego i ich wywóz poza obszar celny Wspólnoty.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż wymienione w artykule 26 ww. ustawy o podatku akcyzowym przypadki zawieszenia poboru akcyzy nie przewidują możliwości stosowania zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które będą przemieszczane ze składu podatkowego do składu celnego.

W miejscu tym należy zwrócić uwagę, iż cytowany przez Wnioskodawcę art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy stanowiący, że pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zawiesza się, jeżeli wyroby te są objęte zawieszająca procedurą celną w omawianym przypadku nie ma zastosowania, gdyż dotyczy sytuacji w której wyroby akcyzowe zostały objęte w związku z importem jedną z procedur celnych zawieszających, w rozumieniu art. 84 Rozporządzenia Rady Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. W takim przypadku na podstawie ww. przepisu są objęte również procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zasadą zatem jest, iż art. 26 ust. 3 ww. ustawy odnosi się do towarów importowanych - przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem celnej procedury zawieszającej - dla których w związku z objęciem tych towarów procedurą celną zawieszającą został również zawieszony pobór akcyzy.

Natomiast w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyprowadzeniem towarów wspólnotowych ze składu podatkowego (w którym wyroby nie są objęte celną procedurą zawieszająca) do składu celnego dla czynności której ustawodawca nie ustanowił możliwości przemieszczenia tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W myśl przepisu § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.), w przypadku gdy wyroby akcyzowe zharmonizowane są wprowadzane do obszaru wolnocłowego bądź składu wolnocłowego - uznaje się, iż akcyza od tych wyrobów została zawieszona; w tych przypadkach stosuje się dokumenty określone w przepisach prawa celnego.

Zgodnie natomiast z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane ze składu podatkowego do składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zatem również i te przepisy nie przewidują możliwości zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przemieszczanych ze składu podatkowego na terenie kraju do składu celnego.

W związku z powyższym dokonując wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego do składu celnego procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego zostanie zakończona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku akcyzowym, tj. w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego.

Odnośnie natomiast zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy określonego w art. 88 ww. ustawy, stwierdzić należy, iż stosownie do tego przepisu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:

1.

całkowicie niezdatne do użytku;

2.

wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;

3.

wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych;

4.

przewożone przez terytorium kraju (tranzyt).

Zatem na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. W ust. 5 tegoż artykułu. ustawodawca określił warunki, zgodnie z którymi wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być wydane bez znaków akcyzy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykonujący zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju może zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich wywozu lub do momentu wprowadzenia do składu celnego, składu wolnocłowego albo wolnego obszaru celnego w przypadku ich przywozu. Konwojowanie odbywa się na koszt producenta lub odbiorcy tych wyrobów. W myśl art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, który może być zastąpiony przez dokument handlowy, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 54 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.). Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wzór formularza uproszczonego dokumentu towarzyszącego stosowanego przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą wraz z notami wyjaśniającymi sposób jego wypełniania.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na art. 84 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rady Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L nr 302 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym określenie "procedura zawieszająca", odnosi się w przypadku towarów niewspólnotowych do następujących procedur:

* tranzytu wewnętrznego;

* składu celnego;

* uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń;

* przetwarzania pod kontrolą celną;

* odprawy czasowej.

Natomiast na podstawie art. 98 ust. 1 pkt b ww. Wspólnotowego Kodeksu Celnego procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym również towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.

Stosownie zaś do art. 106 ust. 1 i ust. 2 ww. Wspólnotowego Kodeksu Celnego w razie zaistnienia potrzeby gospodarczej i o ile nie ogranicza to dozoru celnego, organy celne mogą dopuścić, aby towary wspólnotowe inne niż określone w art. 98 ust. 1 lit. b) były składowane w pomieszczeniach składu celnego. W przypadkach określonych wyżej towary nie są objęte procedurą składu celnego.

Zatem w myśl powyższego w przedmiotowej sprawie towary wspólnotowe będące przedmiotem wniosku przemieszczone do składu celnego ze składu podatkowego nie będą objęte zawieszającą procedurą celną, a tym samym nie będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto zgodnie z powyższym składowanie towarów wspólnotowych w składzie celnym będzie uzależnione od stosownego zezwolenia właściwych organów celnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych w magazynie składu podatkowego, pomniejszania zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nabytych znaków akcyzy oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oznaczonych znakami akcyzy zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl