IBPP3/443-846/14/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-846/14/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupionych towarów i usług w ramach projektu realizowanego w zakresie programu wdrażanego przez Komisję Europejską "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupionych towarów i usług w ramach projektu realizowanego w zakresie programu wdrażanego przez Komisję Europejską "XXX".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów, podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach działalności gospodarczej wykonuję czynności opodatkowane podatkiem VAT. Głównym przedmiotem działalności są usługi szkoleniowe i informatyczne.

W ramach prowadzonej działalności firma realizuje również projekty w ramach programu wdrażanego przez Komisję Europejską "XXX" (program reguluje Decyzja nr (...) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.). Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie przez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W skład programu wchodzą między innymi programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Źródłem finansowania projektów w ramach ww. programu są środki bezpośrednio pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Komisja Europejska) do 75,00% wartości projektu, pozostałą część każdy partner pokrywa z własnych źródeł. Projekty mają charakter międzynarodowy, instytucją rozliczającą dany projekt i przekazującą środki jest Komisja Europejska, która czyni to bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa, z którego pochodzi koordynator. W Polsce instytucją taką jest Fundacja R.

Budżety projektów obejmują różne kategorie, między innymi koszty podwykonawstwa lub koszty inne (np. wynajem sprzętu, sali, opracowanie i wydruk ulotek i inne) związane z realizacją projektu, opłacane najczęściej na podstawie faktur VAT. Niestety, dokumentacja programu nie określa czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym projektu. Podatek VAT jest kosztem uprawnionym w projekcie tylko wtedy, jeśli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, że nie może go odzyskać. Dlatego proszę o stanowisko w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT (naliczony) z tytułu zakupów związanych z projektem.

Obecnie, w ramach przyznanego budżetu na realizację projektu firma kwalifikuje wydatki w wartości brutto gdyż otrzymane środki na realizacje projektu (dotacja) nie mają wpływu bezpośrednio na cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług. Projekty nie generują przychodów, a ich rezultaty i produkty są udostępniane bezpłatnie (umieszczane na stronie internetowej, dystrybuowane w formie publikacji, płyt itp.). Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym, a wydatki finansowane w ramach projektu nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją ww. projektów podlega odliczeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony VAT z tytułu zakupów związanych z realizacją projektów w ramach programu "XXX" nie podlega odliczeniu. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. cyt. "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje, że dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ (jak wskazał Wnioskodawca) nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektów, nie służą czynnościom opodatkowanym.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, który w omawianej sprawie nie występuje. Skoro bowiem - jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca - zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w cenie towarów i usług nabywanych w związku z jego realizacją.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji opisanego programu nie służą czynnościom opodatkowanym (tekst jedn.: generującym podatek należny dla Wnioskodawcy).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl