Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 października 2013 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-832/13/KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z 30 września 2013 r. (data wpływu 1 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu ".....". Wniosek został uzupełniony pismem z 30 września 2013 r., które wpłynęło do tut. organu 1 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje inwestycję w ramach zadań własnych w postaci pn. "....".

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych gminy oraz pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju".

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę i wyposażenie miejscowości.... w małą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną dla mieszkańców wsi. Inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów wiejskich na obszarze objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania. Przy inwestycji realizowanej z ww. programu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Właścicielem działki i powstającej na niej infrastruktury oraz świetlicy wiejskiej jest Wnioskodawca. Po zakończeniu inwestycji wybudowana infrastruktura (altany, urządzone place zabaw dla dzieci) będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Zadaniem własnym Gminy w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wnioskodawca wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują między innymi sprawy o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 15 ww. ustawy w zakresie: kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W celu prawidłowego administrowania mieniem gminnym, po zakończeniu inwestycji nowo wybudowana infrastruktura wraz z świetlicą zostanie wydzierżawiona odpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej działającemu Stowarzyszeniu....

Wszystkie towary i usługi nabyte w związku z realizacją inwestycji mają związek z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca będzie posiadał dochody z tytułu: usług związanych z wynajmem i usługami zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub wydzierżawionymi (PKWiU 68.20.12.0). W związku z realizacją inwestycji pod nazwą "...." Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług. Powyższe zakupy udokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zarejestrowany jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik podatku od towarów i usług i jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczając się z podatku z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych tj. umów najmu lokali komunalnych, dzierżawy gruntów i lokali, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług komunalnych, może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji "...." poprzez wykonanie; altany, grilla, dojścia do altany i wyposażenie terenu w urządzenia dla dzieci" w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu zakupu usług, robót i materiałów dotyczących inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje inwestycję w ramach zadań własnych pn. ".....". Wszystkie towary i usługi nabyte w związku z realizacją inwestycji mają związek z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT. Po zakończeniu inwestycji nowo wybudowana infrastruktura, wraz ze świetlicą, zostanie wydzierżawiona odpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej działającemu Stowarzyszeniu.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W świetle powyższych przepisów odpłatnie realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z tytułu dzierżawy Wnioskodawca, osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem w związku z przekazaniem wybudowanej infrastruktury, wraz ze świetlicą, do odpłatnego używania na podstawie umowy dzierżawy, poniesione wydatki na realizację ww. inwestycji są wydatkami związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego, ze względu na związek poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. "...." z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem obrotu z tytułu dzierżawy), Wnioskodawca nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl