Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-827/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i oznaczonych znakami akcyzy innego państwa Wspólnoty Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i oznaczonych znakami akcyzy innego państwa Wspólnoty Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w ramach którego wykonuje działalność polegającą na produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (skład podatkowy na Litwie) wyprodukowanych przez siebie wyrobów oznaczonych litewskimi znakami akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwa jest dostawa wewnątrzwspólnotowa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy innego państwa Wspólnoty Europejskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 27 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza zakaz stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w dostawie wewnątrzwspólnotowej wobec wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oznaczonych znakami akcyzy. Zdaniem Wnioskodawcy przepis ten ma zastosowanie jedynie do wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy. Możliwa zatem będzie dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów oznaczonych banderolami innego państwa członkowskiego, o ile spełnione będą przez producenta warunki określone w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, a dostawa zostanie dokonana do składu podatkowego w tym państwie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Stosownie do art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) znaki akcyzy to znaki służące do oznaczania wyrobów akcyzowych lub opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, podlegających obowiązkowi oznaczania

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

W myśl art. 84 ust. 1w. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wykonanie znaków akcyzy wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytwarzania i przechowywania tych znaków.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1.

postacie wprowadzanych znaków akcyzy i ich wzory, elementy znaku akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich umieszczania na typowych dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowaniach jednostkowych;

2.

istotne elementy sposobu nanoszenia znaków akcyzy oraz wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy.

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742 z późn. zm.) zostały wprowadzone do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania:

1.

podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2.

legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

Stosownie natomiast do § 5 ww. rozporządzenia banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz datę ich wytworzenia lub umieszczenia na wyrobie.

Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zatem za znaki akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym rozumie się tylko znaki akcyzy określone na podstawie powyższych przepisów. Na terytorium kraju banderole innych państw członkowskich umieszczone na wyrobach akcyzowych nie są uznawane za znaki akcyzy. Wyroby z takimi znakami należy traktować jako nie oznaczone znakami akcyzy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport.

W myśl art. 26 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Reasumując w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego dostawa wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego, oznaczonych litewskimi znakami akcyzy, do składu podatkowego znajdującego się na terytorium Litwy jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych w magazynie składu podatkowego, pomniejszania zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nabytych znaków akcyzy oraz przemieszczenia wyprodukowanych wyrobów akcyzowych do składu celnego zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl