IBPP3/443-802/08/DG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-802/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy olejów smarowych sprzedawanych w kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy olejów smarowych sprzedawanych w kraju.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką zajmującą się hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Wnioskodawca zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. olejów smarowych ujętych w nomenklaturze scalonej CN pod numerami CN 27101971-27101999. Przedmiotowe wyroby w kraju nabycia nie są uznawane za wyroby akcyzowe i w konsekwencji w kraju nabycia nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy ani procedury przemieszczania wyrobów z zapłaconą akcyzą z uproszczonym dokumentem towarzyszącym. Nabywanym wyrobom towarzyszą zwyczajowe dokumenty handlowe i transportowe (faktura, specyfikacja przemieszczanych towarów lub list przewozowy). Podmiotem odpowiedzialnym za transport ww. olejów smarowych będzie dostawca.Spółka zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe o kodach CN 27101971-27101999, które będą wprowadzane do usługowego magazynu posiadającego status składu podatkowego (Wnioskodawca będzie wynajmować magazyny do składowania olejów posiadające status usługowego magazynowego składu podatkowego).Wnioskodawca zamierza wprowadzać oleje do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentów handlowych, zgodnie z § 2b ust. 1 Rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Następnie Wnioskodawca zamierza sprzedawać ww. oleje smarowe o kodzie CN 27101971-27101999 przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe, albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników ze składu podatkowego do dwóch segmentów klientów:

a.

ostatecznego uprawnionego nabywcy (zgodnie z § 13 ust. 2a; 2b; 2c i 2e rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego);

b.

ostatecznego uprawnionego nabywcy, ale sprzedaż będzie się odbywała w składzie podatkowym - podmiotem wyprowadzającym ze składu podatkowego będzie ostateczny uprawniony nabywca lub "pośrednik";

c.

do " pośrednika" (do magazynu), który następnie będzie odsprzedawał je do ostatecznego, uprawnionego klienta.;

d.

do "pośrednika", ale przedmiotowe wyroby akcyzowe będą wysyłane bezpośrednio do siedziby ostatecznego klienta, który będzie zużywał dostarczane oleje smarowe do celów objętych zwolnieniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków objętych przepisami § 13 ust. 2a; 2b; 2c i 2e rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez wszystkie strony transakcji) możliwe jest korzystanie ze zwolnienia w przypadku zorganizowania sprzedaży olejów smarowych na cele objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego w sposób opisany w punkcie c i d.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedstawionym stanie Wnioskodawca ma możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla olejów oznaczonych kodami CN 27101971-27101999. Warunkiem podstawowym będzie, aby sprzedaż odbywała się za pośrednictwem składu podatkowego, a w tym celu spółka zamierza korzystać z usługowego magazynowego składu podatkowego. Spółka spełni warunki § 2b Rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, wprowadzając oleje smarowe do składu w procedurze zawieszenia akcyzy na podstawie dokumentów handlowych oraz przed wprowadzeniem przedmiotowych olejów na terytorium kraju spółka dokona zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego.Następnie sprzedaż przedmiotowych olejów będzie dokonywana przez spółkę przy zastosowaniu przepisów § 13 ust. 2c rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. W myśl ust. 2a § 13 cyt. rozporządzenia przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem sprzedaży ww. wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa § 13 ust. 2b pkt 2 rozporządzenia czyli dokonującego odsprzedaży wyrobów podmiotom zużywającym je na cele objęte zwolnieniem na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 i 6.

Stosownie do § 13 ust. 2b ww. rozporządzenia uprawnionym nabywcą, o którym mowa wyżej jest podmiot dokujący zakupu wyrobów, który:

1.

zużywa wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia, i złoży oświadczenie stwierdzające, że wyroby zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem;

2.

dokonuje odsprzedaży wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z § 13 ust. 2c ww. ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1.

podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;

2.

podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

4.

podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;

5.

podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;

6.

podmiot wykorzystujący wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nabywający wyroby od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia.

W myśl § 13 ust. 2e ww. rozporządzenia oświadczenie o którym mowa, w ust. 2b pkt 1 i ust. 2c pkt 1 i 6, powinno zawierać co najmniej:

1.

nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2.

ilość zamawianych wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lub 6;

3.

określenie celów, na które zostaną przeznaczone lub odsprzedane zakupione wyroby;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

W świetle powyższego w przypadku spełnienia powyższych warunków sprzedaż przedmiotowych wyrobów ze składu podatkowego:

* do pośrednika (uprawnionego nabywcy określonego w § 2b ust. 2 ww. rozporządzenia), który następnie będzie odsprzedawał je do ostatecznemu nabywcy, który będzie zużywał dostarczane oleje smarowe do celów objętych zwolnieniem),

* do pośrednika (uprawnionego nabywcy określonego w § 2b ust. 2 ww. rozporządzenia), ale przedmiotowe wyroby będą wysyłane bezpośrednio do siedziby ostatecznego nabywcy, który będzie zużywał dostarczone oleje smarowe do celów objętych zwolnieniem

może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego określonego w § 13 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl