IBPP3/443-795/09/PK, Możliwość rozdzielenia składu podatkowego produkcyjno-magazynowego na dwie odrębne jednostki tzn.: skład... - OpenLEX

IBPP3/443-795/09/PK - Możliwość rozdzielenia składu podatkowego produkcyjno-magazynowego na dwie odrębne jednostki tzn.: skład produkcyjny i skład podatkowy magazynowy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-795/09/PK Możliwość rozdzielenia składu podatkowego produkcyjno-magazynowego na dwie odrębne jednostki tzn.: skład produkcyjny i skład podatkowy magazynowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości stworzenia składu podatkowego w którym magazynowane byłyby wyroby akcyzowe wyprodukowane przez spółkę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2009 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości stworzenia składu podatkowego w którym magazynowane byłyby wyroby akcyzowe wyprodukowane przez spółkę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy. Na terenie jednostki Wnioskodawca produkuje alkohol etylowy oraz przyjmuje w procedurze zawieszającej wyroby energetyczne. Decyzją organu celnego na terenie składu podatkowego Wnioskodawcy został ustanowiony szczególny nadzór podatkowy.

W najbliższym czasie Wnioskodawca ma w planie rozpocząć inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji linii technologicznych do produkcji farmaceutycznej oraz innych chemikaliów.

W związku z powyższym na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego powstanie poważny problem magazynowania wyprodukowanych wyrobów akcyzowych przez Wnioskodawcę.

Mając przedmiotowe zagrożenie na uwadze podmiot zamierza utworzyć drugi skład podatkowy magazynowy w którym mają znajdować się wyroby akcyzowe wyprodukowane przez podatnika. Chcąc zrealizować zamierzony cel, Wnioskodawca złoży wniosek oraz niezbędne dokumenty do naczelnika urzędu celnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może rozdzielić skład podatkowy produkcyjno-magazynowy na dwie odrębne jednostki tzn.: skład produkcyjny i skład podatkowy magazynowy bez konieczności spełnienia wymogu ustawowego w zakresie wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi określonego w art. 48 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy spełnia on wszystkie warunki określone przepisami prawa podatkowego, aby mógł utworzył drugi skład podatkowy magazynowy dla wyprodukowanych przez siebie wyrobów akcyzowych. W przypadku gdy podmiot gospodarczy zamierza rozdzielić skład podatkowy produkcyjno-magazynowy na skład podatkowy produkcyjny i skład podatkowy magazynowy nie musi spełnić wymogu ustawowego określonego w art. 48 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi na poziomie 100 ml złotych.

Wnikając w treść przepisów ustawy o podatku akcyzowym, podatnik uważa, iż wielkość obrotu wyrobami akcyzowymi wskazana powyżej jest jednym z warunków ustawowych wymaganych przy zakładaniu składu podatkowego magazynowego w którym będą magazynowane wyroby akcyzowe wyprodukowane przez inny podmiot oraz podatnika, który zakupił je w celach handlowych. W przypadku Wnioskodawcy, w składzie podatkowym magazynowym będą się znajdowywały jedynie wyroby akcyzowe wyprodukowane przez Wnioskodawcę, który ze względów techniczno-lokalowych będzie zmuszony do rozdzielenia obecnego składu podatkowego produkcyjno-magazynowego na dwie oddzielne jednostki tj. skład podatkowy produkcyjny oraz skład podatkowy magazynowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Odnosząc się do zagadnienia poruszonego przez Wnioskodawcę we wniosku tut. organ w pierwszej kolejności pozwoli sobie na kilka uwag odnośnie charakteru poszczególnych rodzajów składów podatkowych, który został określony poprzez czynności jakie są w nich wykonywane. Jak wynika z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Potocznie, jak też w doktrynie, w zależności od przyjętej metodologii, wyróżnia się od dwóch do czterech rodzajów składów podatkowych:

*

składy podatkowe produkcyjne, są to składy, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych oraz magazynowaniu właśnie tych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w tym składzie.

*

składy podatkowe magazynowe są to składy, w których wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy są wyłącznie magazynowane i to niezależnie od tego kto jest właścicielem tych wyrobów. Wyroby akcyzowe magazynowane w składzie podatkowym mogą być zarówno własnością prowadzącego skład, jak i innego podmiotu,

*

składy podatkowe usługowe to składy, w których magazynowane są wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyprodukowane przez inny podmiot niż przez prowadzącego skład podatkowy. Składy usługowe niejednokrotnie są ujmowane w grupie składów magazynowych,

*

składy podatkowe produkcyjno-magazynowe są to składy, w których może odbywać się zarówno produkcja wyrobów akcyzowych, jak i magazynowanie wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, których właścicielem nie jest podmiot prowadzący skład. Składy produkcyjno-magazynowe są niekiedy ujmowane w grupie składów produkcyjnych.

Należy podkreślić że kwestia "nazewnictwa" poszczególnych rodzajów składów podatkowych nie jest uregulowana wprost w przepisach podatkowych. Wnioskodawca w złożonym wniosku podaje, że prowadzi skład produkcyjno - magazynowy. W prowadzonym składzie podatkowym Wnioskodawca magazynuje wyłącznie wyroby przez niego wyprodukowane w tymże składzie. Tym samym przyjmując powyższą klasyfikację należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze składem podatkowym produkcyjnym.

Warto zauważyć, że klasyfikacja poszczególnych składów podatkowych wynika z przepisów określających warunki jakie podmiot chcący prowadzić skład winien spełnić aby uzyskać stosowne zezwolenie.

Stosownie do art. 48 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

*

prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;

*

jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

*

jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

*

nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

*

złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;

*

nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;

*

posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Powyższe warunki zostały określone dla podmiotu chcącego prowadzić skład produkcyjny oraz produkcyjno - magazynowy gdyż ustawodawca nie określił dodatkowych warunków co wynika z ust. 6 przywołanego wyżej artykułu w myśl którego podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

Odmiennie prezentuje się sprawa w przypadku tzw. składów podatkowych magazynowych gdyż stosownie do art. 48 ust. 3 ustawy w przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest:

1.

dla wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 700 mln zł;

2.

dla napojów alkoholowych - minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł;

3.

dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych i gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 5.000 metrów sześciennych;

4.

dla olejów smarowych - minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 20 mln zł;

5.

dla gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 500 metrów sześciennych.

Stosownie zaś do art. 48 ust. 4 ww. ustawy w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność, o której mowa w ust. 3, w zakresie wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych lub olejów smarowych, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oprócz warunków określonych w ust. 1, jest złożenie przez ten podmiot oświadczenia, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnych wysokości obrotu określonych w ust. 3 pkt 1, 2 lub 4, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca określił dla podmiotów chcących prowadzić składy magazynowe dodatkowe warunki do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż ustawodawca dla każdego z rodzaju składów określił w sposób enumeratywny funkcję jakie ma pełnić, a mianowicie:

*

w składzie produkcyjnym (produkcyjno magazynowym) winny być produkowane wyroby akcyzowe oraz przechowywane wyprodukowane tam wyroby ewentualnie wyroby tej samej grupy wyrobów akcyzowych innego podmiotu,

*

w składzie magazynowym mogą być wyłącznie przechowywane (przeładowywane) wyroby akcyzowe pochodzące z innego składu.

Zauważyć należy, iż w cyt. wyżej art. 48 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, ustawodawca wskazując na skład podatkowy, w którym prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, nie nakłada obowiązku aby wyroby magazynowane w tym składzie podatkowym były wyprodukowane przez podmiot inny niż podmiot prowadzący ten skład magazynowy.

Zatem w składzie podatkowym, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy mogą być magazynowane zarówno wyroby wyprodukowane przez podmiot prowadzący ten skład, który wyprodukował wyroby akcyzowe w swoim składzie podatkowym tj. składzie produkcyjnym, jak również w składzie tym mogą być magazynowane wyroby wyprodukowane w innym składzie podatkowym przez podmiot inny niż prowadzący skład magazynowy, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy.

Tym samym Wnioskodawca zamierzający utworzyć drugi skład podatkowy, w którym magazynować będzie wyłącznie wyroby akcyzowe wyprodukowane w prowadzonym przez siebie produkcyjnym składzie podatkowym, obowiązany jest spełnić warunki określone w art. 48 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również warunek dotyczący minimalnej wysokości obrotu dla napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

Zatem w sytuacji gdy w składzie tym będą magazynowane napoje alkoholowe Wnioskodawca, w celu uzyskania stosownego zezwolenia winien spełnić warunek określony w art. 48 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl