IBPP3/443-793/10/PK - Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną w formacie PDF.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-793/10/PK Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną w formacie PDF.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 13 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2011 r. (data wpływu 4 stycznia 2011 r.) oraz pismem z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną w formacie PDF - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2010 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną w formacie PDF. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 stycznia 2011 r. dnia 10 stycznia 2011 r. będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 31 grudnia 2010 r. znak IBPP3/443-793/10/PK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka dla celów prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu towarów, materiałów oraz usług zarówno od kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. W konsekwencji Spółka otrzymuje od kontrahentów faktury VAT, bądź faktury korygujące VAT. Zgodnie z zasadą obowiązującą w Spółce podstawą do obliczania wysokości podatku naliczonego VAT oraz kosztów uzyskania przychodu dla celów kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych są oryginały faktur VAT oraz faktur korygujących VAT otrzymywane wyłącznie drogą pocztową lub bezpośrednio od kontrahenta. W związku z faktem, iż zdarzają się sytuacje, w których faktury otrzymywane są od kilku dni do kilku tygodni po wykonaniu usługi lub/i otrzymaniu dostawy, Spółka zamierza, przyjąć zasadę drukowania faktur VAT oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną (mailem) w formacie PDF, i traktowania ich na równi z dokumentami otrzymanymi drogą pocztową lub bezpośrednio od kontrahenta. Faktury te jednak nie będą przesyłane systemem EDI oraz nie będą zabezpieczone podpisem elektronicznym w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Przed wysłaniem do Wnioskodawcy faktur drogą elektroniczną dostawcy zwracają się z prośbą o akceptację takiej formy przesyłania faktur. W celu udokumentowania tego procesu Spółka przechowywać będzie wszystkie udzielone dostawcom akceptacje związane z otrzymaniem faktur drogą elektroniczną. Spółka będzie akceptować wyłącznie faktury w pełni czytelne i przesyłane w formacie niepozwalającym na modyfikacje, zapewniając integralność treści, również spółka gwarantuje autentyczność pochodzenia.

Wydrukowane faktury w formie papierowej będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury VAT i faktury korygujące VAT otrzymane drogą elektroniczną, a następnie wydrukowane, lecz niebędące fakturami w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), mogą być podstawą do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT oraz faktura korygująca VAT otrzymana drogą elektroniczną w formacie PDF, a następnie wydrukowane i przechowywane w formie papierowej przez okres wymagany przepisami prawa, daje prawo do odliczenia podatku naliczonego na równi z fakturą "papierową" przesłaną pocztą lub odebraną bezpośrednio od kontrahenta.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "otrzymać fakturę". Oznacza to, że dla ustalenia znaczenia tegoż terminu należy sięgnąć do słownika języka polskiego, gdzie "otrzymać" znaczy tyle co "dostać cos w darze", dostać coś, co się należy", "na co się zasługuje lub do czego się dąży" - (http://sjp.pwn.poszukaj/otrzymać), wobec czego otrzymanie faktury może dojść do skutku wszelkimi sposobami, w tym również poprzez przesłanie faktury drogą elektroniczną, w postaci pliku w formacie PDF, a następnie wydrukowanie dokumentu.

W związku z powyższym, za skuteczne dla potrzeb odliczenia podatku VAT, należy uznać otrzymanie w formacie elektronicznym (PDF) przez Spółkę faktur VAT oraz faktur korygujących VAT. Data otrzymania email-a z załączoną fakturą w formacie PDF, będzie miała znaczenie dla określenia okresu rozliczeniowego, w którym to podatek VAT naliczony, wynikający z tej faktury, zostanie odliczony przez Spółkę.

Argumentując swe stanowisko Wnioskodawca odniósł się do wyroku NSA z dnia 20 maja 2010 sygnatura IFSK1444/09, gdzie uznano, że faktury przesłane drogą elektroniczną (w formie pliku PDF) pomimo, że nie są zabezpieczone podpisem elektronicznym, dają prawo do odliczenia VAT. Istotne jest jedynie, aby taka faktura została przez nabywcę wydrukowana.

Należy również przetoczyć zapis art. 233 Dyrektywy 2010M5/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L.2010.189), gdzie:

1.

"Autentyczność pochodzenia, Integralność treści i czytelność faktury, niezależnie od tego, czy wystawiono ją w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia się od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania.

Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

»Autentyczność pochodzenia« oznacza pewność co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

»Integralność treści« oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy.

Dlatego też - zdaniem Spółki - faktura otrzymana drogą elektroniczną, a następnie wydrukowana stanowi podstawę do odliczenia podatku na liczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (...).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwestię przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej od 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Ww. rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) - § 10 rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz § 4 ww. rozporządzenia faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, gdzie przez:

* autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;

* integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż za fakturę elektroniczną, a tym samym dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego tej faktury należy uznać taki dokument co do którego zapewniona jest tożsamość wystawcy (sprzedawcy) oraz nienaruszalność treści i został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy (nabywcy) co do takiej formy przesyłania faktur.

Należy tutaj zauważyć, że we wyżej wymienionym rozporządzeniu prawodawca nie odniósł się do faktur korygujących w związku z tym należy zwrócić uwagę na § 19 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) zgodnie z którym faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Przepisu powyższego nie stosuje się do faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je, w tym udostępnia, nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że gdy jest mowa w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej należy pod tym pojęciem rozumieć zarówno "fakturę pierwotną" jak też "fakturę korygującą" albowiem ustawodawca w akcie prawnym regulującym ogólne zasady wystawiania faktur ustala normę zgodnie z którą w formie elektronicznej można przyjąć zarówno "fakturę pierwotną" jak też "fakturę korygującą". Dodatkowo zauważyć należy, iż w powołanym wyżej rozporządzeniu brak jest wymogu aby faktury korygujące do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej były wystawiane i przesyłane w tej formie.

Zauważyć należy, iż począwszy od 1 stycznia 2011 r. dopuszczono przechowywanie faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczanie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury "papierowej" dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę).

Sposób przechowywania faktur elektronicznych został określony w § 6-8 rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (...). Zgodnie z tymi przepisami faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

1.

autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2.

łatwe ich odszukanie;

3.

organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.

Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Stosownie zaś do § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

1.

autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2.

łatwe ich odszukanie;

3.

organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.

Autentyczność pochodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

Integralność treści, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.";

Powyższe przepisy nie narzucają obowiązku drukowania przez odbiorcę faktur otrzymanych drogą elektroniczną. Tym samym również prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur nie jest uwarunkowane wydrukowaniem otrzymanych faktur w formie elektronicznej aczkolwiek prawodawca dopuszcza dowolny sposób przechowywania faktur w tym również w postaci papierowej przy zachowaniu warunków określonych w ww. przepisach.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Zatem otrzymanie faktur w formie pliku PDF stanowiącego załącznik do e-maila skierowanego do odbiorcy faktury jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur o której mowa w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.

Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia na podstawie otrzymanych faktur w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać przy tym trzeba na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia przez Wnioskodawcę autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że faktura VAT oraz faktura korygująca VAT otrzymana drogą elektroniczną w formacie PDF, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej przez okres wymagany przepisami prawa, daje prawo do odliczenia podatku naliczonego na równi z fakturą "papierową" przesłaną pocztą lub odebraną bezpośrednio od kontrahenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami należało uznać za prawidłowe.

Należy także zauważyć, iż faktyczna ocena wypełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych przepisami cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. może być zweryfikowana tylko w toku postępowania podatkowego Kub kontrolnego prowadzonego na podstawie odpowiednich przepisów proceduralnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl