IBPP3/443-78/14/LŻ - Prawo szpitala do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego stworzenia elektronicznego systemu dokumentacji medycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-78/14/LŻ Prawo szpitala do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego stworzenia elektronicznego systemu dokumentacji medycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 stycznia 2014 r. (data wpływu 24 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem 3 kwietnia 2014 r. (data wpływu 8 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku prawa do biegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku prawa do biegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 3 kwietnia 2014 r. (data wpływu 8 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu 28 marca 2014 r. znak: IBPP3/443-78/14/LŻ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełniony pismem z 3 kwietnia 2014 r., zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657) nakłada na Wnioskodawcę (Szpital) obowiązek wdrożenia z dniem 1 sierpnia 2014 r. elektronicznej dokumentacji medycznej. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej będzie możliwe poprzez kompleksową informatyzację szpitala, tj. realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "...".Zadanie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unii europejskiej. Dyrektor Szpitala w dniu 12 grudnia 2013 r. zawarł umowę o dofinansowanie projektu (umowa nr...) a realizowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w zakresie: Priorytetu II "Społeczeństwo informacyjne"; Działania 2.2, "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

Informatyzacja Szpitala polegać będzie na utworzeniu medycznego systemu informacyjnego usprawniającego zarządzanie jednostką poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z hospitalizacją oraz leczeniem poza szpitalnym pacjenta, z możliwością analizy kosztów jego leczenia.

Wiodące oczekiwania szpitala względem wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego są następujące:

1. Zebranie danych diagnostycznych o przebiegu leczenia w jednym miejscu.

2. Dostarczenie danych diagnostycznych niezbędnych do podejmowania decyzji bezpośrednio do "ręki" lekarza nadzorującego proces leczniczy.

3. Nadzór nad wykonywaniem zleceń terapeutycznych i zleceń diagnostycznych.

4. Zapewnienie dostępności informacji o planowanych działaniach terapeutyczno - diagnostycznych pacjenta - szczególnie ważne przy systemie zmianowym i braku lekarzy prowadzących - lekarz będący aktualnie na dyżurze ma mieć dostęp do wszystkich danych dotyczących zarówno wykonywanych, jak i planowanych działań w procesie leczniczym każdego pacjenta, celem zapewnienia spójnej i najkorzystniejszej dla leczonego terapii.

5. Lepsza koordynacja działań zarówno leczniczych, jak i związanych z pobytem hotelowym pacjenta, np. dietą.

6. Zapewnienie kontroli podawanych leków, wykonywanych badań oraz stosowanych zabiegów (procedur) leczniczych, celem ich jak najlepszego dostosowania do procesu terapeutycznego oraz nadzoru nad kosztami leczenia i zapobieganiu marnotrawienia posiadanych przez szpital środków.

7. Posiadanie możliwości wyliczenia kosztów leczenia, zarówno średnich, niezbędnych do przygotowywania kontraktów z ubezpieczycielami, tak by jednostka wiedziała "na co ją stać", jak i jednostkowych za leczenie konkretnego pacjenta. Pozwala to również podejmować decyzje o kierunkach dalszego rozwoju szpitala, w tym również inwestycjach, w oparciu o konkrety, a nie "intuicję" zarządzających

8. Zmniejszenie ilości papierowych dokumentów do przewidzianego prawem i funkcjonalnością niezbędnego minimum,

9. Automatyzacja powstawania dokumentów pacjenta, typu Księga Główna, skierowania, Karta Wypisowa, itp.

10. Zapewnienie bezproblemowego przepływu informacji do płatników (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne), celem uzyskania od nich środków na funkcjonowanie jednostki oraz poprawa monitoringu wykonania kontraktów medycznych.

11. Możliwość wykonywania zestawień i raportów wymaganych przez przepisy i dostarczanie ich do uprawnionych instytucji.

12. Dostarczenie niezbędnych do nadzorowania i zarządzania szpitalem danych,

13. Zabezpieczenie danych pacjentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przed utratą danych.

Przedsięwzięcie pozwoli wdrożyć kompleksowy systemu obsługi pacjenta, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, zapewniając przepływ wszelkiego rodzaju informacji, począwszy od wyników przeprowadzanych badań, stworzenia bazy danych o danym pacjencie - Szpital wprowadzi rejestrację ON-LINE, która przyczyni się do skrócenia kolejek oczekujących do rejestracji w poradniach specjalistycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznych projekt wspiera rozwój regionu poprzez zwiększenie wykorzystania internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych doświadczenia usług publicznych.

Wnioskodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i w ramach działalności statutowej świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. są zwolnione od podatku. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT -7.

Powstałe mienie w wyniku realizacji projektu "..." będzie związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane z piśmie z 3 kwietnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca realizując przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą "...", jak i po jego zakończeniu a służące świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 lub ma prawo do ubiegania się o zwrot różnicy zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane z piśmie z 3 kwietnia 2014 r.):

W związku z podpisaną umową nr... z dnia 12 grudnia 2013 r. o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na latach 2007-2013 Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne" Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, nr projektu 1526, Wnioskodawca zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w żaden sposób nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy (art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ww. ustawy).

Brak możliwości możliwość obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy (art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ww. ustawy) wynika z faktu, że przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą "...", a służące świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. są zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - od dnia 1 stycznia 2014 r. - otrzymał następujące brzmienie: "Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi".

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy o VAT - od dnia 1 stycznia 2014 r. - otrzymał następujące brzmienie: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7".

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". Informatyzacja Szpitala polegać będzie na utworzeniu medycznego systemu informacyjnego usprawniającego zarządzanie jednostką poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z hospitalizacją oraz leczeniem poza szpitalnym pacjenta, z możliwością analizy kosztów jego leczenia. Wnioskodawca wskazał, że jest płatnikiem VAT i w ramach działalności statutowej świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. są zwolnione od podatku. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT -7. Powstałe mienie w wyniku realizacji projektu "..." będzie związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. "...". Tym samym nie będzie miał możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy tego podatku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystania mienia powstałego w wyniku realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ podkreśla, że w przedmiotowej interpretacji odniósł się wyłącznie do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował świadczone przez siebie usługi, którym służy utworzony w wyniku projektu medyczny system informacyjny, jako czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, nie sformułowano pytania w tym zakresie. Powyższe zostało potraktowane informacyjnie jako element opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl