Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-762/08/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 23 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatkowej oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. X/X - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatkowej oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. X/X.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć szereg działek zabudowanych, od Spółki z o.o. Pytania Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż. Sprzedający jest wieczystym użytkownikiem gruntu (lub przysługuje mu udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu) szeregu nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr X/7, X/2, X/9, X/4 i X/1. Nieruchomości te stanowią tereny przemysłowe na których dozwolona jest zabudowa i składają się z działek ewidencyjnych ujawnionych w ewidencji gruntów. Poszczególne działki ewidencyjne mają zróżnicowany charakter: część z nich jest zabudowana (budynki niemieszkalne lub budowle), niektóre zaś stanowią działki gruntu niezabudowane. Spółka z o.o. zamierza sprzedać powyższe nieruchomości, tj. przenieść na Wnioskodawcę prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz własność budynków i budowli na nich posadowionych (odpowiednio udział w prawie użytkowania wieczystego i udział we własności budynków lub budowli). W tym celu strony zawarły w dniu 19 czerwca 2008 r. umowę przedwstępną sprzedaży (dalej Umowa), sporządzoną w formie aktu notarialnego.

W świetle umowy przedmiotem sprzedaży będą:

1.

działki ewidencyjne objęte księgą wieczystą X/7, z których jedna jest niezabudowana (działka nr X/X), pozostałe są zabudowane budynkami lub budowlami,

2.

działka ewidencyjna (nr X/X) zabudowana budowlami, objęta księgą wieczystą X/2,

3.

udziały nieruchomościach objętych księgami wieczystymi X/9, X/4, X/1, obejmujące szereg działek ewidencyjnych, na których usytuowane są drogi dojazdowe do innych nieruchomości.

W celu uniknięcia wątpliwości co do konsekwencji podatkowych w zakresie zasad opodatkowania oraz należnych stawek podatku VAT przy planowanej sprzedaży, Wnioskodawca wystąpił z niniejszym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup prawa użytkowania wieczystego wskazanej działki wraz z posadowionymi na niej budowlami, zakładając że spełnione będą warunki do odliczenia podatku naliczonego, a sprzedawca zastosuje wskazaną poniżej stawkę VAT z tytułu sprzedaży.

Działka X/X objęta KW nr X/2 stanowiąca grunt zabudowany, nabyta została przez Sprzedawcę w dniu 19 lutego 2004 r. Znajduje się na niej:

1.

kafar - spadarka bramowa (KST 580) trwale z gruntem związany nabyty razem z działką z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dla budowli używanych). W momencie nabycia kafar nie przedstawiał wartości ekonomicznej, jego wartość początkowa była zerowa. Po nabyciu zostały przeprowadzone prace adaptacyjne i modernizacyjne, stanowiące ulepszenie środka trwałego. Związany z tym podatek VAT naliczony został odliczony. Kafar został oddany do używania i ujawniony w ewidencji 30 czerwca 2007 r. Wartość ulepszeń wyniosła 37.717,54 PLN,

2.

suwnica magnesowa z jezdnią podsuwnicową (KŚT 646) wybudowana w 1959 r., nabyta razem z działką z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dla budowli używanych) Suwnica stanowi konstrukcję stalową z częściami budowlanymi (betonowe zakotwiczenia konstrukcji w gruncie - rodzaj fundamentów), z tego względu traktowana jest jako budowla. Po nabyciu została wprowadzona do ewidencji ST w dniu 23 marca 2004 r. W październiku 2004 r. oraz od lipca 2007 r. do chwili obecnej prowadzone są prace adaptacyjne i modernizacyjne, stanowiące ulepszenie tego środka trwałego. Wartość ulepszeń wyniosła 134.460,46 PLN i przekroczyła 30% wartości początkowej. Związany z tym podatek VAT naliczony został odliczony,

3.

suwnica dwubelkowa z jezdnią podsuwnicową (KŚT 646) wybudowana w 1959 r. nabyta razem z działką z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dla budowli używanych). Suwnica stanowi konstrukcję stalową z częściami budowlanymi (betonowe zakotwiczenia konstrukcji w gruncie - rodzaj fundamentów), z tego względu traktowana jest jako budowla. Po nabyciu została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu 23 marca 2004 r. W październiku 2004 r. oraz od lipca 2007 r. do chwili obecnej prowadzone są prace adaptacyjne i modernizacyjne, stanowiące ulepszenie tego środka trwałego. Wartość ulepszeń wyniosła 134.296.38 PLN i przekroczyła 30% wartości początkowej. Związany z tym podatek VAT naliczony został odliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 29 ust. 5 ustaw o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 VAT-u zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 43 ust. 2 VAT-u przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jednak zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o VAT zwolnienia nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków i użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanym stanie faktycznym wydatki na ulepszenie środków trwałych w okresie ich używania przekroczyły 30% wartości początkowej, Spółka odliczyła podatek VAT naliczony z nimi związany a okres użytkowania nie przekroczył 5 lat. Z tego względu, z uwagi na art. 43 ust. 6 ustawy o VAT sprzedaż wskazanej działki zabudowanej podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki 22%. W przypadku zastosowania tej stawki podatku i spełnieniu innych warunków odliczenia, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę sprzedaż.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez pojęcie towary rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Definicja dostawy towaru, zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w sposób celowy oderwana została od pojęcia przeniesienia własności w cywilistycznym tego słowa znaczeniu. Pojęcie "dostawa towarów" jako przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel należy rozumieć szeroko, analizując przy klasyfikacji danego zdarzenia gospodarczego ekonomiczną istotę transakcji, a nie jej charakter prawny.

W powyższym znaczeniu dostawa towarów obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jak gdyby była właścicielem tego dobra.

Wobec powyższego, mając na uwadze szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a także uwzględniając fakt, że definicja towaru zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT obejmuje zarówno budynki, budowle jak i grunty, należy uznać iż zbycie budynku, budowli wraz z równoczesnym zbyciem na rzecz nabywcy tego budynku prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 1. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Jednocześnie ust. 5 ww. określa, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Kwestię sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu rozstrzyga rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 cyt. rozporządzenia zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Co do zasady dostawa budynków, budowli, gruntów jest opodatkowana stawką podatkową 22% zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ww. ustawy w myśl, którego stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ust. 2 pkt 1 cyt. artykułu definiuje towary używane jako budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

W art. 43 ust. 6 ww. ustawy wskazano, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Użycie w tym przepisie sformułowania "użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych, wskazuje, że chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie okres od zakończenia modernizacji, czy też okres liczony od momentu przekroczenia ww. kwoty wydatków poniesionych na modernizacje.

Zgodnie z art. 43 ust. 6 wszystkie wymienione przesłanki w tym artykule powinny być spełnione łącznie. W innym przypadku należy uznać, że dostawa budynku, budowli korzysta z zwolnienia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Sprzedający nabył działkę ewidencyjną nr X/X w dniu 19 lutego 2004 r. Spółce w momencie nabycia nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ na wspomnianej działce znajdowały się budowle, które korzystały z zwolnienia jako towary używane.

Na działce posadowione są budowle:

1.

kafar - spadarka bramowa. Budowla była modernizowana, wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków. Kafar był użytkowany przez Sprzedającego dla celów podatkowych od 30 czerwca 2007 r.

2.

suwnica magnesowa z jezdnią podsuwnicową. Ww. budowla została wybudowana w 1959 r. Od października 2004 r. są prowadzone prace modernizacyjne ww. suwnicy. Wartość ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej. Wnioskodawca użytkował dla celów podatkowych ww. suwnicę od 23 marca 2004 r. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od ww. wydatków.

3.

suwnica dwubelkowa z jezdnią podsuwnicową. Ww. budowla została wybudowana w 1959 r. Od października 2004 r. są prowadzone prace modernizacyjne ww. suwnicy. Wartość ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od ww. wydatków. Wnioskodawca użytkował dla celów podatkowych ww. suwnicę od 23 marca 2004 r.

W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego i stanu prawnego należy stwierdzić, iż nie zostały spełnione warunki zwolnienia od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 6 tego artykułu. W związku przedmiotowym zakupem prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o nr ewid. X/X podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT.

W odniesieniu do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez kupującego ww. nieruchomości wyjaśnia się, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał przypadki w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 powołanej ustawy.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (w tym powołane wyżej), nie pozbawiają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostały opodatkowane inną niż należna (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokonać odliczenia podatku przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr X/X, której sprzedaż podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT.

Zatem, na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach stwierdzających nabycie towaru opodatkowanego 22% stawką VAT - w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy tj. w takiej części w jakiej towary te związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w kwestii:

1.

obliczania podatku należnego w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami i budowlami,

2.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr X/X,

3.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem budowli i budynków posadowionych na działkach nr X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, objętych użytkowaniem wieczystym,

4.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego działce gruntu nr X/X wraz z posadowioną na tej działce budowlą w postaci ogrodzenia placu złomowego,

5.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. X/X zabudowanej budowlami,

6.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej o nr ewid. X/X,

7.

stawki podatku VAT i możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem udziałów w prawie użytkowania wieczystego (działek zabudowanych nr X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X, X/X) udziałów w prawie użytkowania wieczystego,

zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl