IBPP3/443-761/09/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-761/09/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej usługi zarządzania projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej usługi zarządzania projektem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z zarejestrowaną siedzibą w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja części samochodowych oraz związanych z nimi akcesoriów. W związku z otrzymaniem zamówienia od kontrahenta, Spółka planuje podjąć produkcję narzędzi.

W tym celu Spółka zamierza skorzystać z usług przedsiębiorstwa, świadczącego specjalistyczne usługi, pozwalające zoptymalizować finansowanie części procesu produkcyjnego (dalej: Spółka outsourcingowa). Spółka powierzy Spółce outsourcingowej zadania produkcyjne polegające na zakupie materiałów i surowców oraz finansowaniu produkcji. Spółka dokona sprzedaży materiałów, surowców i półproduktów na rzecz Spółki outsourcingowej oraz wykona produkcję na powierzonych aktywach. Z tytułu usług produkcyjnych wykonanych na materiałach należących do Spółki outsourcingowej, Spółka będzie otrzymywała regularne wynagrodzenie. Spółka będzie ponosiła zatem koszty związane z produkcją, związane z wykonywaną usługą na powierzonym materiale. Jednocześnie jednak koszty ponoszone przez Spółkę nie będą aktywowane dla celów bilansowych jako produkcja w toku czy zapasy, lecz będą na bieżąco zwracane poprzez cenę uzyskiwaną za usługę produkcyjną wykonywaną dla Spółki outsourcingowej. Korzyścią dla Spółki jest zdobycie finansowania dla długotrwałej i związanej z wysokimi nakładami finansowymi produkcji oraz poprawa wskaźników finansowych dzięki bieżącemu pokryciu kosztów produkcyjnych przychodami oraz dzięki niewykazywaniu znaczących kwot mało płynnych aktywów w postaci zapasów czy produkcji w toku. Dobry standing finansowy Spółki jest istotny ze względu na zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w Spółce i w grupie, a ponadto ze względu na konieczność wykazania przed klientami Spółki dobrej kondycji finansowej, warunkującej uzyskanie bądź kontynuację zlecenia na produkcję części samochodowych oraz akcesoriów.

Funkcją Spółki outsourcingowej jest przejęcie zadań produkcyjnych w zakresie ustalonym ze Spółką, finansowanie produkcji poprzez zakup materiałów, surowców, półfabrykatów itp. oraz poprzez zapłatę Spółce za bieżąco wykonywane zadania w zakresie produkcji. Po wytworzeniu wyrobu gotowego Spółka outsourcingowa, będąca jego właścicielem, odsprzedaje wyrób Spółce, która dokonuje dalszej jego dostawy na rzecz podmiotu trzeciego (zamawiającego). W przypadku trudności płatniczych Spółki, Spółka outsourcingowa ma prawo dążyć do sprzedaży wyrobu gotowego bezpośrednio do podmiotu trzeciego, który zamówił wyrób u Spółki. Opisywana transakcja dotyczy na ogół wielu wyrobów produkowanych w dłuższym okresie czasu, stąd wolumen produkcji musi być oszacowany na początku współpracy pomiędzy Spółką a Spółką outsourcingowa. Na tej podstawie Spółka outsourcingowa może pozyskać finansowanie od podmiotów zewnętrznych. W związku z pozyskaniem finansowania dla produkcji (zarówno na nabycie aktywów produkcyjnych jak i na usługi Spółki w zakresie produkcji) Spółka outsourcingowa ponosi związane z tym koszty finansowe (odsetki, prowizje, opłaty gwarancyjne itp.).

W związku z opisywaną transakcją rozliczenia dokonywane pomiędzy stronami wyglądają następująco:

* Spółka sprzedaje aktywa produkcyjne (materiały, surowce, półprodukty itp.) na rzecz Spółki outsourcingowej i wystawia z tytułu dostawy tych towarów fakturę VAT; towary są odbierane protokolarnie na terenie zakładu produkcyjnego Spółki przez osobę reprezentującą Spółkę outsourcingowa,

* Spółka outsourcingowa przekazuje Spółce nabyte aktywa produkcyjne i zleca jej wykonywanie usług na tych powierzonych materiałach w zakresie produkcji wyrobów określonych w umowie o świadczenie usług. W zależności od zaawansowania produkcji i nakładów Spółki, będącej zleceniobiorcą w zakresie usług produkcyjnych, wystawia ona w ustalonych okresach rozliczeniowych (miesięcznych) fakturę VAT z tytułu częściowego wykonania usługi na materiale powierzonym. Spółka otrzymuje ustalone w umowie wynagrodzenie za usługi produkcyjne.

* po wykonaniu wyrobu finalnego, który stanowi własność Spółki outsourcingowej, Spółka nabywa ten gotowy wyrób za cenę ustaloną w umowie kupna-sprzedaży. Spółka outsourcingowa wystawia fakturę VAT na wyrób finalny. Wydanie wyrobu finalnego Spółce, następuje protokolarnie przy udziale reprezentantów obu stron umowy. Jedynie w przypadku niewypłacalności Spółki, Spółka outsourcingowa może skorzystać z ustanowionych zabezpieczeń, tj. dokonać dostawy wyrobów gotowych bezpośrednio na rzecz podmiotu trzeciego, który powierzył ich produkcję bezpośrednio Spółce.

Ze względu na duży wolumen produkcji i związane z nią wysokie nakłady finansowe, Spółka planuje zawrzeć ze Spółką outsourcingową umowy ramowe dotyczące opisywanej transakcji, w których określone by było wynagrodzenie nie tylko za dostawy wyrobów gotowych lecz także tzw. wynagrodzenie z tytułu zarządzania projektem. Regularnie w okresach rozliczeniowych spółka wypłaca spółce outsourcingowej wynagrodzenie, które stanowi odpłatność za zarządzanie projektem przez Spółkę outsourcingową. Ta comiesięczna opłata za zarządzanie projektem pokrywa koszty finansowe i koszty pośrednie niezwiązane z wyprodukowanym wyrobem lecz powiązane z przygotowaniem transakcji i z zarządzaniem projektem. Kosztów stanowiących podstawę kalkulacji opłaty za zarządzanie projektem nie da się przyporządkować do konkretnych wyrobów wytwarzanych przez Spółkę outsourcingową; mają one charakter opłaty za stałe zaangażowanie finansowe i organizacyjne Spółki outsourcingowej w transakcji oraz wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez nią ryzyk produkcyjnych i finansowych. Zobowiązanie się Spółki do uiszczania opłaty za zarządzanie projektem jest warunkiem przystąpienia Spółki outsourcingowej do opisywanej transakcji.

Opisywana transakcja wykazuje podobieństwa do transakcji leasingu, przy czym dotyczy ona finansowania aktywów obrotowych, a nie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Także w opisywanym przypadku następuje rozliczenie pomiędzy Spółką a finansującym (Spółką outsourcingową) z tytułu finansowania aktywu związanego z działalnością gospodarczą Spółki. Podobnie jak w przypadku leasingu.

Zarówno Spółka, jak i Spółka outsourcingowa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Działalność Spółki jest opodatkowana podatkiem VAT i nie jest zwolniona z tego podatku. Spółka i Spółka outsourcingowa nie są podmiotami powiązanymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Spółkę outsourcingową z tytułu zarządzania projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmioty działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym w mocy prawa.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT, które w danym stanie faktycznym nie znajdą zastosowania.

Zdaniem Spółki, w świetle powyżej przytoczonych przepisów, zarządzanie projektem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%. Usługa nabywana przez Spółkę od Spółki outsourcingowej polega na przejęciu od Spółki zadań produkcyjnych i ich finansowania w oszacowanym zakresie. Usługa ta pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i dotyczy wyłącznie czynności opodatkowanych Spółki, polegających na sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. Tym samym, zdaniem Spółki, w związku z otrzymaniem faktury z wykazaną opłatą za zarządzanie projektem od Spółki outsourcingowej, Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z kolei w art. 88 ustawy o VAT ustawodawca enumeratywnie wymienił przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku naliczonego.

A zatem w sytuacji gdy podatnik nabywa usługi opodatkowane podatkiem VAT stawką 22%, 7% lub 3%, które są związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną podatnika, będzie on uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących te transakcje pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od spółki outsourcingowej usługi zarządzania projektem, o ile usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu efektywną stawką podatku VAT i będzie związana z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Tut. organ chciałby zaznaczyć, iż przedmiotem interpretacji nie była ocena prawidłowości zastosowania 22% stawki podatkowej dla nabywanej przez Wnioskodawcę usługi zarządzania projektem.

Kwestia interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl